Bestuur

Voorzitter: Paul Croese – voorzitter@hap-haarlemmermeer.nl

Penningmeester: Jan van Dongen Torman – penningmeester@hap-haarlemmermeer.nl

Ledenadministratie: Zoë Adam – hap@haarlemmermeer.nl

Algemene informatie vereniging HAP

Het RSIN dan wel fiscaal nummer: 8166.21.834

De doelstelling volgens de regelgeving, te weten: (Doel volgens statuten)

De vereniging heeft ten doel:

 1. Het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de bewoners van de Haarlemmermeer.
 2. De algemene maatschappelijke belangen van de bewoners van de Haarlemmermeer te behartigen.
 3. De inwoners van de Haarlemmermeer zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (Taakstelling volgens statuten).

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

 1. De inwoners en bedrijven van de Haarlemmermeer regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen,
 2. Actieve deelname aan de gemeentelijke besluitvormingsorganen, voor zover die deelname voor vertegenwoordigers van de vereniging op basis van de Nederlandse wetten en als resultaat van de democratische aanwijzing na gehouden verkiezingen door de kiesgerechtigde inwoners van de Haarlemmermeer, afdwingbaar is.
 3. Haar vertegenwoordigers volgens de bepalingen van de Nederlandse kieswet (Staatsblad 1989, 423) kandidaat te stellen voor de te houden verkiezingen naar het lidmaatschap van de gemeenteraad of andere democratische organen.
 4. Het houden van vergaderingen.
 5. Het verlenen van advies en bijstand aan belanghebbenden in de gemeente.
 6. Het verwezenlijken van inspraak en zeggenschap in commissies en belangengroeperingen.
 7. Het streven naar goede leef- woon- en werkomstandigheden voor de inwoners en deze voorwaardenstelling neer te leggen in gemeentelijke beschikkingen en voorschriften.
 8. Het samenwerken met andere verenigingen, organisaties, lichamen of partijen om tot realisering van de doelstelling van de vereniging te komen.
 9. Het nemen en ten uitvoerleggen van al die wettige maatregelen, die tot het bereiken van de doelstelling van de vereniging bevorderlijk worden geacht.

Het beloningsbeleid.

Bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid

Verantwoording fractieondersteuning

Verantwoording fractieondersteuning 2014

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!