• Beantwoording SV omruilen restafvalcontainer

  Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over het omruilen van restafvalcontainers:

  Geachte heer, mevrouw,

  Op 6 maart 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het omruilen van een restafvalcontainer. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

  Vraag 1:
  Bent u het met HAP eens dat inwoners moeten worden gestimuleerd zo min mogelijk restafval aan te bieden waardoor zij een kleinere restafvalcontainer nodig hebben?

  Antwoord:
  Ja, dat zijn wij met de fractie van de HAP eens. Zo hebben wij dat ook verwoord in de Startnotitie Huishoudelijk Grondstoffenplan 2017-2021 d.d. 15 maart 2016 (2016.0004672).

  Vraag 2:
  Bent u het met HAP eens dat het betalen van €19,50 voor het omruilen van een grote naar een kleine restafvalcontainer niet echt een goede stimulans is?

  Antwoord:
  Ja, dat zijn wij met de fractie van de HAP eens. Momenteel bereiden wij een raadsvoorstel voor, waarin wij een nieuw inzamelsysteem voor de hele gemeente voorstellen. Een onderdeel hiervan is dat er bij de omruil naar een kleinere rolemmer geen administratiekosten meer verschuldigd zullen zijn. Bij de omruil naar een grotere rolemmer worden wel administratiekosten doorberekend. Dit om inwoners te stimuleren zo min mogelijk restafval aan te bieden.

  Vraag 3:
  HAP is van mening dat die kosten wel doorberekend kunnen worden aan mensen die een kleine restafvalcontainer omruilen voor een grotere, zodat die stap misschien ontmoedigd wordt. Wat is hierover de mening van het college?

  Antwoord:
  Dat zijn wij met de fractie van de HAP eens, zie het antwoord op vraag 2.

  Vraag 4:
  Is het mogelijk dat het omruilen van een grotere naar een kleine restafvalcontainer gratis wordt, en het omruilen van een kleine naar een grote restafvalcontainer wel geld blijft kosten?

  Antwoord:
  Zie het antwoord op vraag 2.

  Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

  de secretaris,                                de burgemeester,
  Drs. Carel Brugman                    Onno Hoes

 • Lisserbroek 2040 en ondernemers

  Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

  Geacht college,

  Er gaat veel veranderen de komende jaren in Lisserbroek. Op dit moment zijn de dorpsraad, de projectontwikkelaars en de gemeente al met elkaar in goed overleg. Lokale ondernemers hebben de wens uitgesproken om ook meer betrokken te willen worden bij deze plannen. Om die reden hebben een aantal lokale ondernemers het initiatief genomen om in februari dit jaar de Ondernemersvereniging Lisserbroek op te richten. Doelstelling is dat ondernemers uit Lisserbroek met een gezamenlijke visie komen die een duurzame combinatie van wonen en werken mogelijk maakt. Mijn fractie is benieuwd hoe het College hier tegenaan kijkt.

  1. Bent u op de hoogte van de wens van de Ondernemersvereniging Lisserbroek om meer betrokken te worden bij de plannen voor Lisserbroek 2040?
  2. Is het College bereid om tegemoet te komen aan de wens van de Ondernemersvereniging? Zo ja, op welke manier gaat u dit concreet doen? Zo nee, waarom niet?

  Namens de fractie van HAP,
  Hoogachtend,
  Tim van Essen

 • Bereikbaarheid en parkeren servicecentrum Halfweg

  Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W over de bereikbaarheid van het servicentrum in Halfweg:

  Geacht College,

  Sinds 2 januari 2018 is het servicecentrum Halfweg in gebruik. Een gezamenlijk servicecentrum voor inwoners uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Het servicecentrum in Badhoevedorp is sinds 15 december 2017 gesloten, inwoners kunnen tegenwoordig voor burgerzaken in (o.a.) Halfweg terecht.
  Gezien het feit dat Halfweg vanuit Badhoevedorp niet bereikbaar is met regulier openbaar vervoer zal een meerderheid van de bezoekers uit Badhoevedorp met de auto komen. Er bereiken ons berichten uit Badhoevedorp over zorgen met betrekking de bereikbaarheid en de beperkte parkeergelegenheid van het servicecentrum.
  HAP heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is bekend hoeveel inwoners van Badhoevedorp gebruik hebben gemaakt van het servicecentrum in Halfweg sinds de opening?
  2. Hoeveel parkeerplekken zijn er beschikbaar bij het servicecentrum in Halfweg en is dit toereikend voor het aantal bezoekers?
  3. De dienstverlening van het servicecentrum wordt in de toekomst verder uitgebreid, is daarbij rekening gehouden met de bereikbaarheid en zo ja, op welke manier?
  4. Is het college bereid de mogelijkheid te verkennen om een directe busverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en Halfweg?

  In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

  Namens de fractie van de HAP,

  Hoogachtend,

  Johan Rip

   

Pagina 1 van 2412345...1020...Minst recente »