Aanvullende vragen Openbaar Vervoer Connexxion

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W na de aanhoudende klachten over het slecht functionerende OV:

Geacht college,

Op de website van de gemeente Amstelveen werd onlangs een persbericht[1] geplaatst dat de Vervoerregio Amsterdam (VRA) in samenspraak met de gemeente Amstelveen op korte termijn verschillende verbeterpunten gaat doorvoeren met betrekking tot de aanhoudende klachten omtrent de nieuwe concessie van Connexxion. Zie hiervoor ook de vragen van HAP van 19 december j.l.
Zowel bij de fractie van HAP als de fractie van de PvdA trokken diverse passages onze aandacht en dat resulteerde in een aantal vragen. N.a.v. enkele van die passages heeft HAP een aantal vragen:

“Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Vervoer is er na diverse gesprekken in geslaagd de Vervoerregio en Connexxion er van te overtuigen, dat de nieuwe openbaar vervoer concessie onacceptabel is voor Amstelveen. De Vervoerregio laat in een brief weten op korte termijn vier verbeterpunten in te voeren. Daarnaast onderzoekt ze samen met Connexxion en de gemeente, of het mogelijk is verdere verbeteringen te realiseren.”

  1. Kan het College aangeven waarom de gemeente Amstelveen er in diverse gesprekken wel in slaagt de VRA en Connexxion tot verbeteringen aan te zetten en lukt dat de gemeente Haarlemmermeer niet?

“Wethouder Jeroen Brandes: ’De afgelopen maanden hebben we intensief met de Vervoerregio en Connexxion gesproken. Dit hebben we niet alleen gedaan. Ook de regioraadsleden hebben er hard aan getrokken en alle reacties die ik van inwoners heb ontvangen hebben ons ook gesteund. Gelukkig levert het op korte termijn een aantal verbeteringen op. Maar ik wil er dringend op wijzen, dat ik deze verbeteringen slechts als eerste mooie resultaten beschouw. De buslijnvoering blijft voor verbetering vatbaar. De maatregelen op korte termijn zullen ook zeker niet alle klachten wegnemen.”

  1. Heeft Haarlemmermeer ook het initiatief genomen om met de VRA en Connexxion te overleggen en zijn de Regioraadsleden en de reacties vanuit de gebruikers en bewoners daarbij meegenomen?
  2. Zo ja, waarom heeft dat niet tot aanpassingen geleid in Haarlemmermeer? Zo nee, waarom heeft de gemeente Haarlemmermeer deze gesprekken niet gevoerd?

“De komende periode doen de Vervoerregio en Connexxion in overleg met de gemeente onderzoek naar verdere verbetervoorstellen. Zo moeten er slimme oplossingen komen voor het weggevallen van diverse bushaltes en de 1 x per uur buslijnen 165, 166 en 167. Is een betere bediening van Ziekenhuis Amstelland en Raadhuis Amstelveen noodzakelijk. Lijn 199 zou weer naar het Busstation Amstelveen moeten rijden via Middenhoven en Groenelaan/Ziekenhuis Amstelland. Ook wil de wethouder een oplossing voor reizigers -wiens halte vervallen is- die niet in staat zijn naar verder weg gelegen haltes te lopen/fietsen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar halte Grote Beer.”

Bovenstaande overleggen, slimme oplossingen en oplossingen voor reizigers wiens halte vervallen is, maar niet in staat zijn om verder weg gelegen haltes lopend of fietsend te bereiken, zijn ook in Haarlemmermeer aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Floriande, waar nu een ingrijpende herinrichting wordt voorgesteld, terwijl dit mogelijk met een eenvoudige halteaanpassing niet meer nodig hoeft te zijn.

  1. Waarom kan dat wel in Amstelveen onderzocht worden en niet in Haarlemmermeer?

“Eind 2016 won vervoermaatschappij Connexxion de concessie Amstelland Meerlanden. Dit betekent, dat zij het exclusieve recht heeft om minimaal de komende 10 jaar in deze regio het openbaar vervoer te verzorgen. Dit leverde winstpunten op voor Amstelveen en de regio maar tegelijkertijd ontbrak de fijnmazigheid in de nieuwe dienstregeling van Connexxion. Van het begin af aan heeft wethouder Jeroen Brandes zijn ongenoegen hierover geuit. Nog voor de invoering van de nieuwe dienstregeling resulteerde dit in behoud van halte Graaf Florislaan en het overeind houden van lijn 199 (ingekort Schiphol-Westwijk) in het weekend en ’s avonds. De gemeente draagt hier 50.000 euro aan bij.”
Ook in Haarlemmermeer is sprake van winstpunten, maar ontbreekt ook de fijnmazigheid in de nieuwe dienstregeling. Amstelveen heeft er financiële middelen voor over om dat in de concessie wel mogelijk te maken.

  1. Is dit in Haarlemmermeer ook mogelijk? Zo ja, waarom is de Gemeenteraad van Haarlemmermeer altijd voorgespiegeld dat het aan de VRA was en werd de Gemeenteraad niet gevraagd ook een krediet voor verbeteringen/aanpassingen te verlenen? En, is er überhaupt gesproken over bepaalde trajecten? Zo nee, waarom niet?

Naast bovenstaande persbericht verscheen in dezelfde week een brief van de VRA aan Connexxion. Aanleiding hiervoor was het monitoringsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Vitence. De conclusies waren helder en wat hieruit volgde was een boete van € 400.000 aan het adres van Connexxion. Voor 1 maart moet er een verbeterplan op tafel liggen.

Met betrekking tot de aanpassingen in het vervoerplan wordt er in de brief gesteld dat :
“Een aantal klachten en opmerkingen over de nieuwe concessie betreft keuzes die gemaakt zijn bij het nieuwe vervoerplan. Deze keuzes passen binnen de kaders van het Programma van Eisen van de concessie. Het uitgangspunt van het nieuwe vervoerplan is een duidelijke keuze voor snelle en hoogfrequente lijnen. Deze keuze heeft geleid tot een forse toename van de capaciteit van het OV. In veel gevallen is de reiziger er op vooruit gegaan. Echter, een aantal onderdelen van het vervoerplan wordt ervaren als een achteruitgang ten opzichte van de oude situatie.”

  1. Passen de keuzes die in Haarlemmermeer gemaakt zijn binnen de kaders van het PvE van de concessie en zo ja, waarom past dat hier wel en in Amstelveen niet?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie HAP
Hoogachtend,

Henk van Steenis

[1] https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/gemeente-zet-stappen-in-verbeteren-openbaar-vervoer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!