Aanvullende vragen Transformatorstation Rijsenhout

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

Tijdens het vragenuur van het raadsplein van 13 april 2017 heeft de fractie HAP actualiteitsvragen gesteld over het mogelijk te vestigen 150 kV transformatorstation aan de rand van het dorp Rijsenhout.

De beantwoording van de vragen door het college zijn voor HAP aanleiding om aanvullende vragen te stellen.

 1. In de collegevergadering van 16 maart 2016 heeft het college ingestemd met het starten van fase 2 van het haalbaarheidsonderzoek en in de brief van 11 januari TenneT i.s.m. Liander stelt u dat fase 2 is afgerond en citeert u uit de resultaten. Het resultaat van de Haalbaarheidsstudie 150 kV transformatorstation en ondergrondse verbindingen resultaten fase 1 heeft u wel ter kennisname aan de raad gestuurd. Bent u bereid ook het haalbaarheidsonderzoek 150 kV transformatorstation en ondergrondse verbindingen fase 2 aan de Raad te zenden?
 2. Heeft het college het project ’Transformatorstation en kabeltracés A4-zone’ aangemeld voor de 13e tranche van de Crisis- en herstelwet?
  Is het juist dat het project ‘Transformatorstation en kabeltracés A4-zone’ door koninklijk Besluit op 12 oktober 2016 opgenomen is in de bijlage II van de Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet veertiende tranche).
 3. Het antwoord op onze vraag tijdens het raadsplein van 13 april jl. “Zijn er reeds juridische of planologische procedures gestart c.q. in gang gezet? Bijv. Omgevingsaanvraag, Cris- en herstelwet?” werd als antwoord gegeven; “(…) er is geen omgevingsvergunning of iets van dien aard aangevraagd”
  Kan het college ons uitleggen welke procedures zijn of worden nog gestart en doorlopen ten aanzien van de locatiekeuze en vestiging van het 150 kV transformatorstation en het kabel tracé?
 4. Is het juist dat de werkzaamheden ten behoeve van het kabel tracé reeds zijn gestart?
  Leiden deze werkzaamheden tot een onomkeerbare situatie t.a.v. de locatiekeuze van het transformatorstation? Kunt u dit nader duiden?
 5. In uw brief van 11 januari 2017 aan TenneT i.s.m. Liander geeft u aan mee te willen werken aan realisering van het transformatorstation op locatie 2A c.q. 2B (reserve locatie). Waarom heeft het college in de brief geen voorkeur uitgesproken voor locatie 1?
 6. In de brief van 11 januari 2017 schrijft u dat er In januari nog een gesprek plaats vindt tussen Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in relatie tot de parallelle Kaagbaan. Bent u bekend met de uitkomst van dit overleg en kunt dit met ons delen?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van de HAP,

Hoogachtend,

Ron Heimerikx
Fractielid

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!