Algemene beschouwingen 2014 – ‘Gunnen, geven en nemen’

Gunnen, geven en nemen. Niet tegenover elkaar, maar samen.
Het zijn bijzondere Algemene en Financiële beschouwingen.
Bijzonder omdat ze voor het eerst zo kort volgen op het aantreden van een nieuw college. Een college dat het gevolg is van de voor HAP zo succesvol verlopen verkiezingen. Met een coalitieakkoord, dat gelijk bij haar presentatie al mocht rekenen op een brede steun uit de raad. Een signaal dat HAP aanspreekt omdat het duidt op de bereidheid bij alle partijen in deze raad om samen en ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid te werken aan Haarlemmermeer. Dit is vooral een kwestie van gunnen, geven en nemen, de titel van onze beschouwingen. Elkaar de ruimte gunnen om zich te manifesteren en op zijn tijd te nemen maar ook op zijn tijd te geven.
Een bijzonder vergadering ook vanwege het ontbreken van Peter van Groenigen. Wij zullen ook vandaag proberen zijn naam alle eer aan te doen.

Sociaal Domein
De veranderingen in het kader van het sociaal domein veroorzaken veel onzekerheid bij mensen die daar nu al afhankelijk van zijn of later wellicht zullen worden. En die onzekerheid zal alleen nog maar toenemen. Aan de lokale overheid de taak om die onzekerheid weg te nemen. Een lastige opgave, zeker gelet op de bezuiniging waarmee een en ander gepaard gaat, waarbij voor HAP geldt dat:
• de menselijke maat leidend is;
• er maatwerk geleverd wordt en dat er;
• niemand tussen de wal en het schip geraakt !
Ondanks gedraal in Den Haag zijn we in Haarlemmermeer goed op weg. Wij realiseren ons dat dit gepaard gaat met de nodige organisatiekosten, maar willen hier nogmaals benadrukken dat het geld uiteindelijk wel naar de mensen moet gaan. En de raad zal daar niet anders over denken.
Kernbegrip van het sociaal domein is saamhorigheid. Dorpshuizen, wijken jongerencentra en sportaccommodaties spelen een belangrijke rol bij de sociale samenhang van gemeenschappen. Als we willen dat zij ook in de toekomst en in versterkte mate deze rol blijven spelen dan moeten
we er voor zorgen dat ze qua faciliteiten en openingstijden maximaal voldoen aan de bestaande en nieuwe behoeften. Onder anderen de ouderenbonden en de WMO raad kunnen behulpzaam zijn bij het in beeld brengen van die behoeften.

Mantelzorg/vrijwilligers
Wie ik in dit verband ook wil noemen zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers verdienen onze steun en erkenning en moeten we zo min mogelijk lastig vallen met ingewikkelde regels en administratieve rompslomp. Vrijwilligers, daar heb je er nooit genoeg van. HAP is dan ook benieuwd naar de invloed van de prikkels in de Wet Werk en Bijstand op de hoeveelheid vrijwilligers. Kan het College daar al iets meer over vertellen? Wat voor de vrijwilligers geldt, geldt in meer of mindere mate ook voor de mantelzorgers, al zal de nadruk bij deze categorie voornamelijk liggen op het voorkomen van overbelasting en dus op goede respijtzorg.

Wonen
HAP stelt ook bij nieuwbouwplannen de mens centraal. Wat ons betreft richt het College zich de komende vier jaar op:
– Het creëren van mogelijkheden voor het ontwikkelen van verschillende woonmilieus en voor verschillende leeftijdsgroepen;
– Ruimte voor vernieuwende woonprojecten, bijvoorbeeld onder collectief ondernemerschap;
Maar ook:
– het ‘langer zelfstandig blijven wonen’; een onderwerp waar we niet over gaan, maar wat voor rol ziet het College wel voor zichzelf en hoe denkt zij dat vorm te geven?
– En als laatste het bebouwen van vrijgekomen stukken grond in de kleine kernen. Lang heeft het LIB dat in de weg gestaan, maar daar is nu een oplossing voor gevonden. HAP vraagt het college voortvarend de regelgeving ter plaatse aan te passen, zodat met bouwen kan worden begonnen. Wij constateren dat successen uit het verleden, zoals het “Project van Groot naar Beter”, door het college wordt opgepakt en opgenomen is in het Coalitieakkoord. HAP verwacht van het college in de volgende woonvisie een nadere uitwerking hiervan.

Dienstverlening / participatie
Wat HAP betreft is de dienstverlening nog niet op het niveau dat ons voor ogen staat. De cijfers van het burgerjaarverslag onderstrepen dat. Daaruit blijkt dat de dienstverlening achteruit is gegaan i.p.v. vooruit. Dat moet de komende periode echt beter! Het besef dat je loket hét visitekaartje is voor de hele gemeentelijke organisatie, inclusief het bestuur, moet er voor zorg dragen dat vragen op tijd worden beantwoord en inwoners op een goede manier worden geholpen. HAP vraagt zich af of het belang van dienstverlening overal in de organisatie wel op de juiste waarde wordt geschat. Voor participatie zijn we in afwachting van het Plan van Aanpak van het college. We zijn vooral geïnteresseerd in innovatieve vormen van participatie, zoals de menukaart en de bijbehorende ingrediënten.
Hiervan verwachten we een uitwerking die we vooral zullen beoordelen op werkbaarheid en de invloed op de besluitvorming. Innovatie mag niet ten koste gaan van het bestaande instrumentarium. Het burgerinitiatief is er daar één van. HAP vindt het burgerinitiatief nog steeds een waardevolle vorm van directe participatie. Al valt het gebruik ervan tot nu toe tegen. Een evaluatie hiervan door de raad is op zijn plaats en de Werkgroepen Communicatie of Werkwijze Raad de geëigende plaats. Graag horen wij van onze collega’s hoe zij daar over denken.

Raadhuis
Onze medewerkers kunnen aanspraak maken op een deugdelijke werkplek. Bij de herinrichting van het raadhuis staat voor HAP voorop dat functionaliteit boven dure franje gaat. In Haarlemmermeer schitteren de ambtenaren en niet het raadhuis.

ICT
Steeds vaker opereren we in samenwerkingsverbanden met andere partijen, zoals straks in het sociaal domein. ICT speelt een belangrijke rol als het gaat om de effectiviteit en efficiency van die samenwerkingsverbanden. We hebben het dan vooral over het koppelen van systemen en in het verlengde daarvan over een adequate beveiliging. Beide een belangrijke factor voor het uiteindelijke succes. De vraag die mijn fractie momenteel bezighoudt is of wij dat op dit moment kunnen leveren en of we in staat zijn dat in de toekomst ook te continueren? Om deze vraag beantwoord te krijgen hebben wij hem als onderzoeksonderwerp aangedragen bij de Rekenkamercommissie.

Staat van de openbare ruimte
HAP maakt zich zorgen over de staat van de openbare ruimte. Dat moet echt beter. We krijgen daar veel signalen over van onze inwoners. Voor dit moment beperken we ons tot de wegen, ook omdat het college daar zelf ook al mee bezig is. Kan het College ons inzicht geven in wat die staat van de wegen in Haarlemmermeer precies is en wat er allemaal nodig is om deze weer op orde te krijgen?

Werk en inkomen
Vz, HAP kan zich vinden in de wil van het College ‘zoveel mogelijk aan het werk te krijgen en te houden’. Wij vragen het College hierbij ook de ondernemers te betrekken. Deze samenwerking dient twee doelen:
-Het versterken van ons lokale bedrijfsleven
-Groei van het aantal arbeidsplaatsen en daarmee het beschikbaar komen van zowel reguliere als bijzondere banen.
Aandacht voor het minimabeleid blijft voor onze fractie een belangrijk
onderwerp. In het Coalitieakkoord schrijft het College dat het huidige minimabeleid van kracht blijft. Tevens merkt u op mogelijkheden om voldoende prikkels te geven om op enigerlei wijze deel te nemen aan het arbeidsmarktproces in ogenschouw te nemen. Kan het College aangeven wanneer we daarover meer duidelijkheid kunnen verwachten?

Jeugd en onderwijs
De Brede School wordt verder uitgewerkt, zegt het collegeakkoord. We wachten met spanning op de concrete voorstellen, want HAP is daar een zeer groot voorstander van. Op het moment dat je onderwijs combineert met BSO, culturele verrijking, maatschappelijke participatie en sport en ook nog eens zorgt dat kinderen die wat slimmer zijn dan passend worden uitgedaagd, dan kan het niet anders dan dat je pareltjes aflevert. En daar hebben we meteen een klein probleem. Die pareltjes – waar gaan die na de middelbare school naartoe? Weg uit onze gemeente, want aan Hoger Beroeps Onderwijs – daar doen we hier nog niet aan. Daar komen wij in de komende jaren vast op terug. Over de financiële kant van deze beschouwingen kunnen wij kort zijn: wij zijn tevreden over de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen bij de Voorjaarsrapportage. Op één punt heeft mijn fractie wel een zorg: het pakket Financiële risico’s. Collega’s op dit punt zullen/overwegen wij een amendement indienen/in te dienen met betrekking tot de strategische agenda van de Raad (SAR). (In de tweede termijn zullen wij dit nader toelichten)

Tot slot
Deze eerste termijn is te kort om alle onderwerpen te behandelen en ze dan ook nog de aandacht te geven zij verdienen. Ik ben dan ook niet op alle punten ingegaan. Maar er ligt nog een hele middag en avond voor ons, dus misschien krijgen we daar nog de kans over deze onderwerpen ons zegje te doen. Het College heeft de komende periode zijn handen vol aan de concretisering van het Coalitieakkoord. Wij hebben geprobeerd aan te geven waar onze prioriteiten liggen. Voor ons geldt nu: handen uit de mouwen en aan de slag!!

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!