Algemene beschouwingen HAP 2017

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli is in de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage besproken.
Hieronder kunt u de Algemene Beschouwingen, die fractievoorzitter Johan Rip namens HAP heeft uitgesproken, lezen:

“Ruimte voor kansen”
Afgelopen week las ik het bericht dat onze gemeente voor het vijfde opeenvolgende jaar de nummer één is in de top 50 gemeenten met de sterkste economie. Getoetst op ons beleid met ingrediënten zoals innovatie, duurzaamheid, ondernemersklimaat en pioniersgeest. Een gemeente met twee keer zoveel arbeidsplaatsen als onze beroepsbevolking groot is: 150.000 versus 75.000. Daar mogen wij trots op zijn! Nummer 1 zijn is mooi, maar willen we ook nummer 1 blijven, moeten we kijken naar de toekomst en de ruimte pakken voor de kansen die er zijn.
De financiën zijn op orde, bevestigt onze accountant. De intensieve periode van onderzoeken en rapportages met betrekking tot het honkbaldossier is afgerond. We kunnen weer ‘Back to Business’.

Onze lokale politieke fractie – HAP – ziet Ruimte voor Kansen. Kansen voor verbetering, kansen voor onze inwoners en ondernemers. Kansen voor:

 1. de sociale samenhang
 2. voor de leefomgeving van onze inwoners
 3. vernieuwing, de blik op de toekomst

Ik kom daar later op terug. Maar ik wil het eerst met u hebben over financiële ruimte.
De economie trekt aan, dat heeft positieve gevolgen voor de rijksfinanciën. Gevolg is meer geld vanuit het rijk, meer geld uit het gemeentefonds. Als er meer middelen beschikbaar komen is het zaak dat deze gemeenteraad kijkt naar de toekomst.
Waarin willen wij investeren? In voorzieningen? In de leefomgeving? In het bestrijden van armoede bij kinderen? Of is het tijd om de lasten van onze inwoners en ondernemers te verlagen?
Voor wat betreft dat laatste kent u het uitgangspunt van deze lokale politieke partij: onze inwoners moeten niet meer belasting betalen dan nodig is voor de uitvoering van goed beleid. Wij zien kansen, omdat de ruimte er nu is, voorzitter, en dienen daarvoor alvast een eerste motie in: ‘Geen cent teveel’, bedoeld om de tarieven voor paspoorten en rijbewijzen naar beneden bij te stellen.

 • Ik hoor graag of mijn collega’s met ons die kans willen pakken.

De Omgevingswet is een enorme operatie, groter nog dan de transformaties in het Sociaal Domein volgens velen. Mijn fractie ziet dat daarvoor in de VJR middelen worden gereserveerd en heeft behoefte aan beter inzicht in de kosten, voor we daarmee kunnen instemmen.

 • Is het juist dat er voor 2020 en 2021 geen incidentele kosten meer te verwachten zijn?
 • Kunt u de verwachte kostenontwikkeling voor personele en andere lasten als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet beter inzichtelijk maken? Wij wachten uw antwoord even af.

Sociale Samenhang
Een sterke sociale basis is een voorwaarde voor een vitale gemeenschap. Raad en college zetten de afgelopen jaren zwaar in op deze sociale basis. En dat is nodig.
Sociale samenhang maakt daar onderdeel vanuit. En dat ontstaat als mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en elkaar de hand reiken. En iedereen doet mee. Dat is precies waar HAP voor staat.
Er gebeurt veel met én in ons maatschappelijk vastgoed. Er wordt verduurzaamd, wijkcentra en dorpshuizen hebben de deuren steeds meer openstaan en er wordt gekeken naar beter gemeenschappelijk gebruik van ruimten. HAP verwacht dat er voor wat betreft dat laatste nog wel wat slagen gemaakt kunnen worden. Daar liggen kansen. Kansen voor effectief gebruik van gebouwen, maar bovenál kansen voor inwoners om nieuwe, verbindende activiteiten te organiseren in hún dorpshuis of wijkcentrum. Dat is wat wij graag zien.

 • Hoe staat het daarmee voorzitter? We horen dat graag van u.

Vergeleken met vorig jaar worden er zichtbaar stappen gezet met betrekking tot het bouwen van woningen. De woningmarkt is in beweging en dat is broodnodig. Want we hebben in Haarlemmermeer een achterstand opgelopen.

Het college is goed bezig maar mijn fractie wil meer. We hebben woningen nodig, veel woningen, en vooral sociale woningen. De plukjes nieuwe woningen in de kleine kernen (LIB locaties) bieden een kans voor nieuwe inwoners en voor het in stand houden van voorzieningen. De grotere woningbouwlocaties staan in de startblokken. De transformatie van kantorenpark Beukenhorst West biedt een kans voor starters, maar zal door diversiteit in woningtype ook de doorstroming in Haarlemmermeer bevorderen. We willen het college wel meegeven dat hier wat HAP betreft ook plek moet zijn voor jongeren en voor woningen in het sociale segment. De ruimte in dat project maakt dat ook mogelijk; misschien wel 4000 woningen, voorzitter. Die kans moeten we niet laten liggen!

 • We horen graag van het college dat dit ook de inzet is bij de gesprekken met de ontwikkelaars.
 • Ook horen wij graag of deze ontwikkelaars financieel bijdragen aan de inrichting van het naastgelegen “Stadspark”, het is tenslotte een unique selling point van dit project!

De leefomgeving van onze inwoners
De openbare buitenruimte is het eerste dat je ziet als je je huis uit komt en daarmee een belangrijk onderwerp voor onze inwoners en voor mijn fractie. En de aanblik van die openbare ruimte doet ons de laatste tijd de wenkbrauwen fronsen. Het aangepaste maaibeleid heeft als eerste die aanblik veranderd. Het is een kwestie van smaak maar mijn fractie is tevreden met de verfijning, waar dorps- en wijkraden de stem van de inwoners hebben kunnen vertalen in maatwerk per kern. Die verfijning is structureel opgenomen in deze begroting, en dat was nodig.
Tegelijkertijd komt op allerlei plekken in de polder het onkruid tussen de tegels door (Zwanenburg, Nieuw-Vennep, Overbos). We geven nu 8 ton structureel meer uit aan onkruidbestrijding maar het resultaat is, dat openbare ruimte er op plaatsen echt niet uit ziet!

 • Mijn fractie hoort graag van het college of de aanpak van onkruid echt niet anders kan?
  In Amstelveen gebruiken ze sinds kort heet zwembadwater, ik heb geen idee of dat werkt, kunt u nagaan of dat ook iets is voor Haarlemmermeer?

De miljoenen investeringen die vanaf 2014 zijn gedaan in achterstallig onderhoud van het Haarlemmermeerse asfalt hebben een positief effect op de kwaliteit van de openbare ruimte.

Mijn fractie vindt het nu tijd om de bestrating aan te pakken. Op sommige plekken is het echt een uitdaging om niet te struikelen of met je rollator of kinderwagen over straat te gaan. Met alle begrip dat achterstallig onderhoud van wegen moest worden weggewerkt -daarover is al genoeg gezegd de afgelopen jaren- is het nu tijd de focus te verplaatsen.

 • We willen van het college horen dat dit gaat gebeuren, zodat niet al het geld naar asfalt gaat, maar ook naar de straten en stoepen!

Mijn fractie is blij te lezen dat er eindelijk ruimte is gevonden én gepakt om de bruggen bij de Oude Bennebroekerweg op sobere en doelmatige wijze te vervangen. Toen toenmalig Koningin Beatrix de Calatrava bruggen opende in 2001, konden wij de naastgelegen bruggen, uit schaamte, nog achter de feesttent verbergen, maar nu is het dan, na bijna 16 jaar, zover. En voorzitter, 16 jaar geleden was het een kans, nu is het bittere noodzaak, dus we horen graag van u

 • Wanneer de vervanging van de bruggen gaat starten? Wat ons betreft nog dit jaar als dat kan.

HAP maakt zich ook zorgen. Grote zorgen om de gebiedsontwikkeling in combinatie met de verkeersstromen in en om Lisserbroek. Het onlangs gepresenteerde onderzoek naar aanleiding van de schriftelijke vragen van HAP windt er geen doekjes om. Er moeten eerst ingrijpende verkeersmaatregelen genomen worden wil het dorp klaar zijn om qua inwoneraantal te verdubbelen.
U kent het uitgangspunt van deze lokale partij sinds jaar en dag, voorzitter. Dat is niet veranderd. We zeiden het bij de bouw van de Westflank, we zeggen het nu voor Lisserbroek en we blijven het zeggen: “Eerst bewegen dan bouwen”. Er gaat wat HAP betreft geen paal de grond in voor wij weten dat er een oplossing is voor het verkeer in en om Lisserbroek.

 • We zijn benieuwd hoe het college dit ziet

Toekomst en vernieuwing
Tot slot iets over de toekomst en over vernieuwing. Onze toekomst is onzeker. Maar ook dit biedt ruimte voor kansen. Kansen die we moeten pakken, om zo een toekomstbestendige gemeente te worden. We moeten hierbij ook durven investeren, innoveren en nieuwe samenwerkingen zoeken. Want stilstaan is hierbij letterlijk achteruitgang. Wat HAP betreft moeten we durven investeren in de Slimme Stad, die met behulp van informatietechnologie en het slim gebruik van data, zorgt voor de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven. Mijn fractie zal daarvoor vandaag een motie ‘Slimme Stad’ indienen.

Een slimme stad is niks zonder slimme inwoners. Ook hier wil mijn fractie vanavond een motie voor indienen. Wat zou het mooi zijn als kinderen naast ‘ouderwets’ onderwijs ook leren programmeren! We weten dat het leren programmeren kinderen kan helpen om probleemoplossend en creatief te denken. Competenties die onze samenleving hard nodig heeft, vindt mijn fractie. Als je dus de kansen ziet die ontstaan, door kinderen te leren omgaan met de digitale wereld, hun talenten hierbij te ontwikkelen én hun competenties te vergroten, laat je die kans niet lopen. Daarom dient mijn fractie vandaag de motie ‘Jong geleerd is oud gedaan’ in.

 • We horen graag of de collega’s ons hier in steunen!

Ik rond af, HAP ziet kansen en ruimte om deze te benutten. En we vinden ook dat we als gemeentebestuur die kansen móeten benutten! Onze inwoners en ondernemers zouden niet anders wensen. Wat HAP betreft concentreren we ons daarbij op:

 1. Sociale Samenhang
 2. De leefomgeving van onze inwoners
 3. En op vernieuwing, de blik op de toekomst!

Johan Rip

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!