Algemene beschouwingen HAP 2019

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli is in de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage besproken. Hieronder kunt u de Algemene Beschouwingen, die fractievoorzitter Johan Rip namens HAP heeft uitgesproken, lezen:

In deze algemene beschouwingen staat “Luisteren”voor HAP centraal. Het is nodig om meer in te zoomen op de signalen uit de samenleving. Staan onze antennes voldoende aan? Bij elkaar, in de samenleving, in de regio? En, voorzitter, het is ook een goed moment, om kort terug te blikken en snel vooruit te kijken.

Het gaat goed met Haarlemmermeer. Per 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente van start gegaan en we hebben het mooie vooruitzicht van het benoemen en installeren van een nieuwe BM.

Ik wil deze gelegenheid ook aangrijpen om namens mijn fractie de huidige Vz van de Raad en voorzitter van het College, onze waarnemend burgemeester Onno Hoes enorm te bedanken voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en ook gedrevenheid als waarnemend BM voor onze mooie gemeente.
HAP heeft u als Vz maar ook als Mens enorm gewaardeerd. Bedankt daarvoor!

HAP stelt na 6 maanden huwelijk en goed “luisteren” naar de signalen uit Haarlemmerliede & Spaarnwoude vast dat binnen de bruidsschat de problemen soms groter zijn dan ze leken. Wij begrijpen bijvoorbeeld dat het onderhoud aan de Spaarndammerdijkte wensen overliet, met alle gevolgen van dien.

 • Is dat een juiste constatering? En wij horen graag van het college hoe ernstig deze situatie fysiek qua onderhoud en financieel is en waarom dat niet eerder aan het licht is gekomen?

Als je de stukkenstroom naar de raad gaat beoordelen dan kun je niet anders concluderen dan dat college on tour door onze polder een intensieve bezigheid is. Gelukkig zijn er genoeg foto’s geschoten en dat levert regelmatig vrolijke plaatjes op in onze mooie gemeente.

Wij zien serieuze rondritten voorbijkomen zoals een scholen tour, een Schiphol tour , en Wethouder Ruigrok tour. Als Raad kunnen wij meegenieten van een steeds kleurrijkere en meer bio-diverse openbare buitenruimte. Dank college dat wij raad zonder inspanningen al zoveel indrukken mogen ontvangen. We vinden dat mooi en naast dank voor de inspanningen van onze ambtenaren, ook veel dank aan onze agrariërs die dit mede mogelijk maken. Samen bereik je dus meer.

“Luisteren”is een vak. HAP constateert dat wij als gemeenteRaad (te) vaak in een vraag en antwoord-spel met het college zijn terechtgekomen en (te)weinig met elkaar standpunten wisselen en de degens kruisen. En dáárvoor zijn wij toch gekozen, collega’s!

Om die reden heeft mijn fractie de RKC het idee meegegeven om de “gemeenteraad” eens tegen het licht te houden. Nemen wij als raad voldoende het voortouw om belangrijke thema’s te agenderen, ook om het college meer sturing te geven? Mijn fractie denkt dat dit beter kan.

Het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer”straalt kracht uit. “Ja-het-kan”.Anders gezegd: een ja-het-kan-houdingmet een ja-het-kan-mentaliteit.HAP heeft de indruk dat deze houding cq. mentaliteit nog onvoldoende aanwezig is in onze ambtelijke organisatie.

 • Wij roepen het college op om goed oog te houden op de dienstverlening door de gemeente, zodat die “ja-het-kan” mentaliteit overal weerklank vindt. Hoe ziet u dat zelf?

“Luisteren”doen wij ook bij processen rondom Stadscentrum Hoofddorp. Het is duidelijk een complex project met 19 verschillende ontwikkelingen die in het stadscentrum plaatsvinden. Geen eenvoudige opgave.HAP heeft recent aangegeven meer inzicht te willen hebben in de onderlinge samenhang. Daarnaast hebben wij ook wel zorgen over de financiële ontwikkelingen en de bereikbaarheid. Wij zien bijv. dat bouwkosten sterk toenemen. Wat HAP graag van het college wil weten is:

 • Hoe staat het met de integrale bereikbaarheidin relatie tot de parkeeroplossingen en heeft u al een beeld over de kostenontwikkelingenvan de vele plannen?
 • En hoe gaat u zorgen dat de participatie van de verschillende (19) ontwikkelingen op elkaar worden afgestemden zóworden uitgevoerd dat onze inwoners ervarendat er naar hun inbreng geluisterd wordt?

Energietransitie
Wij zien in het kader van energietransitie dat ons omringende gemeenten gerichte keuzes maken. Precies dáár zit onze zorg. Uw planning duurt ons te lang. Als wij de laatste zijn in de regio die keuzes gaan maken dan loop je het risico dat wat overblijft voor jou is. (Bio-centrales-Windmolens). Wij zullen vanavond daarvoor een amendement indienen voor de SAR.

Maar ook de uitspraak van het hoogste bestuursorgaan in Nederland zegt wel wat. We hebben dus kennelijk regels/normen met elkaar afgesproken die alleen van toepassing zijn zolang het stoplicht op groen staat! Als een minister speculeert op het verzinnen van een “list”over haar eigen regels en normen en daarvoor een taskforce team juristen heeft optrommelt. Zegt dat heel veel. Aan alle kanten loopt het dus spaak.

HAP is blij met uw brief eergisteren over deze consequenties m.b.t. biomassa centrale deLiede. Maar hebben wij nu goed begrepen dat:

 • aanvraag “deLiede”is opgeschort vanwege deze RvS uitspraak. Maar geldt dit ook voor de Meerlanden?
 • Is het handig om alle aanvragen vanaf nu te parkeren totdat wij met elkaar de kaders voor Energietransitie hebben vastgesteld?

De uitspraak van de RvS heeft een grotere reikwijdte, het zal ook impact hebben voor de Duinpolderwerg, het zal gaan zorgen voor vertragingen. Is dit niet het geschikte moment om de minst dure en voorlopig meest effectieve oplossing aan te dragen namelijk verdubbeling van de Elsbroekerbrug en opwaardering N207/N208? Graag horen wij hoe de wethouder daar tegenaan kijkt.

Economie
U schrijft in de Voorjaarsrapportage dat vanwege het financiële Meerjarenbeeld wij terughoudend moeten zijn met het aangaan van nieuwe, financiële verplichtingen. Letterlijk stelt u: bij ieder investeringsvoorstel van € 25 miljoen en hoger kijken wij eerst naar het (maatschappelijk)nut en de noodzaaken het effectop de schuldpositie. Precies waar deze lokale partij HAP voor staat. Sober, doelmatig en functioneel.  Doen wat nodig is maar dan wel met GOEDE afspraken. Wemoeten leren van het verleden.

In dat kader wil ik namens mijn fractie, kijkend naar toekomstige investeringen en huidige schuldenlast, in tweede termijn met mijn collega’s het debat aangaan over de vraag:
“Wat is de waarde van Regionale samenwerking en het maken afspraken als tegelijkertijd regionale belangen elkaar doorkruisen”.  

Financieel perspectief
De VJN geven een niet sluitend beeld van exploitatie voor komende vier jaar. Dat baart mijn fractie zorgen en zeker vanaf 2022 want dan is er sprake van een fors structureel tekort. Maar ook de schuldenlast is iets om nauwkeurig in ogenschouw te nemen.

Wij zien dat u direct al maatregelen heeft genomen en wij kunnen ons vinden in uw voornemen om de raad in 2020 een voorstel voor te leggen.

Dat wetende heeft mijn fractie een paar vragen:

 • U heeft direct maatregelen genomen. Kunt u daar een paar voorbeelden van geven?
 • Welke prioriteiten heeft u als college gekozen t.a.v. onze schuldenpositie als u weet dat meerjarenbegroting nu niet sluitend te krijgen is?

Mijn fractie verwacht in ieder geval zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant voorstellen van dit college. Zoals u weet kun je aan beide zijde ruimte creëren.

HAP wil financieel wat dieper ingaan op onze regionale samenwerkingsverbanden. Wij lezen dat er een financiële verhoging wordt gevraagd voor bijvoorbeeld Veilig thuis en VRK? Maar ook de Omgevingsdienst-NZKG vraagt fors meer middelen voor dienstverlening. Hoe is dat uit te leggen als je weet dat gemeenten flink gekort worden door het Rijk. Maar ook roept dat de vraag op:

 • Waarom worden detekorten bij onze inwoners gelegd en waarom wordt dit niet meer binnen de samenwerkingsverbanden opgelost?
 • Kennelijk zijn kosten gestegen, maar wat ziet onze inwoner terug in termen van kwaliteit?

Zorg/Sociaal Domein/Wonen
Het onderwerp Sociaal Domein blijft voor HAP een zorg. Voor mijn fractie staat goede zorg voor onze inwoners voorop. U kent onze slogan nog wel: De “mens” centraal, we vragen ons af of dat ook geldt voor het college. In de meerjarenprogramma’s lezen wij dat we behoorlijke tekorten tegemoet kunnen zien. Met name de zorg rondom onze kinderen staat onder druk. Wachtlijsten, onvoldoende hulp voorhanden en onvoldoende middelen uit Den Haag.

Geld uit Den Haag is slechts incidenteelenniks meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Geen enkele zorg zekerheid voor een kind in Haarlemmermeer die zorg nodig heeft.

 • Kunt u aangeven wat de financiële stand van zaken is m.b.t. jeugdzorg en wat dat voor consequenties heeft binnen onze gemeente op korte en lange termijn?

U benadrukt in deze VJR dat de tekorten SD alleen maar zullen toenemenen schetst een somber toekomstig “zorgbeeld”door te verwijzen naar nieuwe aankomende taken vanuit het Rijk. Niemand weet nog wat de financiële implicaties zullen zijn, maar alle colleges -inclusief die van ons- uiten nu alterechtgrote zorg dat er onvoldoende middelen vanuit het Rijk meekomen.

Jongeren zijn onze toekomst. En een veilige toekomst voor jongeren gaat alleen met goede zorg en perspectief. Zelfstandig wonen is daar onderdeel van. Wonenis prioriteit voor dit college. En ambitie is hoog: Versneld,meer diversen met voorrang voor Haarlemmermeerders.

Wij kunnen ons nog goed herinneren dat de voormalige fractievoorzitter van de VVD het vorig jaar nog betreurde dat de raad verantwoordelijke wethouder wonen met een onmogelijke taak had opgezadeld. Meen mij zelfs te herinneren dat hij zei?: je vraagt om de Nachtwacht te schilderenmaar je geeft vervolgens een A4-tje met stoepkrijt. Best grappig maar we zijn een jaar verder en met twee nieuwe bezemsveeg je meer en schoner. HAP wil graag van de huidige portefeuillehouders wonen weten:

 • Is de Nachtwacht al klaar en wat is er concreet bereikt en ingezet om tot die gewenste woningbouw productie/opgave te komen?

En als wij het over woningbouw hebben dan komt onlosmakelijk de kreet: “eerst bewegen dan bouwen”bovendrijven. U, weet al meer dan 15 jaar onze HAP boodschap. En wij zien dat beloond want “eerst bewegen dan bouwen”heeft van het college de hoogste A status gekregen: Er komt een reserve asfalt en groen (Schaalsprong).

Wetende dat de grootste partij altijd een verwoed tegenstander is geweest van allerlei sociale reservepotjes, is het bijzonder te noemen dat zij nu de urgentie inziet dat voor asfalt en groen zoiets best nuttig kan zijn.

U begrijpt dat wij hier wat meer over willen weten:

 • Kunt u de raad uitleggen: Waarom deze reserve nodig is. Wat zijn de regels? Wanneer mag het geld eruit?. Hoe gaat u dit potje vullen met middelen?

Dit gezegd hebbende willen wij deze verrassing voor asfalt en Groen in perspectief plaatsen tegen het sombere “zorgbeeld”voor de toekomst.

 • Kunt u het ons als raad, maar ook onze inwoners, uitleggen waarom u wel kiest voor geld reserveren voor mogelijke tekorten asfalt en groen, maar dit voorzorg principe niet neemtbij toekomstige zorg tekorten voor onze kinderen.

Wij kunnen dat niet, voorzitter. Uitleggen aan onze inwoners, bedoel ik dan.

Afhankelijk van uw antwoord kom ik hier in tweede termijn op terug, mijn fractie overweegt een motie in te dienen.

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!