Algemene en financiële beschouwingen HAP 2015

18 juni 2015
We krijgen minder te besteden, we moeten keuzes maken in wat wel en wat niet meer mogelijk is. Mijn fractie heeft daarin voor zichzelf een heldere lijn gekozen. Wij ontzien onze kwetsbare inwoners en zorgen er zoveel mogelijk voor dat zij volwaardig kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij. Voor die taken waar we minder geld aan kunnen besteden zeggen wij “minder, maar beter”. En daar waar de ambities van het politieke bestuur groter zijn dan de financiële mogelijkheden, hanteren wij het uitgangspunt: Liever sober en doelmatig, dan uitbundig en jarenlang een loden last. Deze laatste uitspraak is trouwens al jaren de lijfspreuk van HAP. Een hard gelach als je ziet waar de raad de afgelopen 6 maanden mee geconfronteerd is.
Kwaliteit door keuzes. Voor velen van u een bekende titel. De titel van het Collegeprogramma in 2010. Toen mijn fractie deze VJR las, moest zij hieraan denken. Deze woorden zijn zeer actueel. Het is zaak om nu goede keuzes voor onze inwoners te maken.
Kort gezegd: kwaliteit is keuzes maken!
U kent HAP: meedenken, meepraten en meebeslissen zit in ons DNA.
De inspanningen van het college om dit vanzelfsprekend te maken stemmen ons tevreden. We zijn er nog niet maar we voelen en horen het enthousiasme van inwoners en ondernemers die hun stem laten horen en merken dat ze serieus worden genomen. Er ontstaat steeds meer interactie tussen gemeente en betrokkenen en die samenwerking smaakt naar meer. We verwachten dat het enthousiasme van buiten aanstekelijk werkt. Zodat onze organisatie het samen in gesprek gaan, ideeën ophalen en samen plannen maken straks in de haarvaten heeft zitten. Wat we tot nu toe horen over hoe betrokkenen het open proces Hoofddorp Centraal hebben ervaren laat zien dat we stevige stappen zetten op dit terrein.

Daarnaast wil HAP ook onze inwoners, onze belangenorganisaties en stakeholders direct bij lokaal beleid betrekken. In een ver verleden heeft de VVD samen met de HAP een motie ingediend om aan wijkraden en dorpsraden nadrukkelijk zeggenschap te geven als het gaat om inrichting van de openbare buitenruimte op lokaal niveau. Hoe kijken de indieners hier nu tegen aan? Dat horen wij graag!
Ook via het burgerinitiatief hebben inwoners de mogelijkheid om eigen voorstellen direct op de politieke agenda te plaatsen. Volgens HAP wordt van dit instrument op dit moment te weinig gebruik gemaakt. We vragen ons af hoe we het bereik van dit instrument kunnen vergroten? Moeten we de leeftijd aanpassen? Het aantal handtekeningen? Of moet er via de gemeentelijke communicatie meer aandacht aan gegeven worden. We horen graag hoe onze collega’s hier naar kijken.
Waar het om gaat is met elkaar gezamenlijk draagvlak creëren, elkaars belangen te zoeken en daar een constructief een collectief geheel van maken. Naar elkaar luisteren, leren te begrijpen én waarderen. Wensen en behoeften kenbaar te maken en zorgen met elkaar te delen om zodoende tot een goed en gedragen resultaat te komen. Het geheel is meer dan de som der delen!
De transitie in het Sociale Domein is in volle gang. Enerzijds bezuinigingen vanuit Den Haag, anderzijds een kans voor de gemeente om inwoners maatwerk te leveren als het gaat om zorg, welzijn en hulp, bijvoorbeeld op weg naar werk. Als je er op rekent dat mensen elkaar helpen om langer zelfstandig te blijven en waar nodig voor elkaar zorgen, moet je dat wel mogelijk maken. Daarbij staat voor HAP ook deze periode voorop:
• de menselijke maat is leidend;
• maatwerk leveren;
• en niemand raakt tussen wal en schip!

De voorstellen van het college toetsen we aan deze uitgangspunten. Als het uitgangspunt is dat mensen elkaar helpen om langer zelfstandig te blijven en waar nodig voor elkaar te zorgen moet je dat als gemeente mogelijk maken.


U kent HAP. Een betrokken lokale partij.
Elkaar kunnen ontmoeten, verbinden en meedoen vinden wij belangrijk: het zorgt voor sociale samenhang en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid. Dat betekent voor HAP dat voorzieningen en activiteiten binnen de kernen beschikbaar moeten zijn én blijven. Dus toegankelijke dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra met ruime openingstijden om aan bestaande en nieuwe behoeften te kunnen voldoen.
Om deze dorpshuizen, wijk- en jongerencentra veilig en verantwoord open te stellen, het gebruik mogelijk te maken en om de exploitatie en het beheer tenminste op het huidige niveau te handhaven, zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Voor HAP een reden om het college op te roepen om hier snel een oplossing voor te vinden.

Begrijpen wij goed dat op dit moment onze dorpshuizen, wijk- en jongerencentra niet overal veilig zijn? We willen dat het college hier duidelijkheid over geeft. De fractie van de HAP dringt er bij het college op aan om tenminste een goed basisvoorzieningen niveau te handhaven in de wijken en kernen.
HAP maakt zich er sterk voor dat mensen met een beperking maximaal deel kunnen nemen aan de samenleving. We zijn dan ook blij met de nieuwe wettelijke verplichting voor wegbeheerders om bushaltes toegankelijk te maken voor minder validen. Minder blij zijn we met het voornemen van het College om de realisering daarvan minimaal tot 2020 te laten duren. We stellen dan ook voor deze periode te halveren en alle betreffende bushaltes uiterlijk in 2017 te hebben aangepast.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer is belangrijk. Snel en tijdig op je bestemming komen, wie wil dat niet?
HAP vindt het essentieel dat daardoor de zelfredzaamheid en mobiliteit van inwoners, met name in de kleinere kernen, daarbij niet in het geding komen. We ervaren té veel dat dorpsverbindingen worden opgeheven, dan wel dat routes onlogisch worden gewijzigd. Een terechte zorg van onze inwoners. We verwachten van het college dat zij zich hier hard voor maakt, óók bij regionale besluitvorming!
Met betrekking tot het HOV in Haarlemmermeer vindt mijn fractie het overigens aardig stil. Kan het College de actuele stand van zaken van het HOV traject in het zuiden van de polder toelichten aan de Raad? Onlangs heeft de Gemeenteraad de motie ‘Hobbel weg’ van CDA, D66 en HAP aangenomen. We zullen de uitvoering van deze motie nauwlettend volgen, zoals het ‘Meldpunt Probleemdrempel’, waar inwoners drempels kunnen aanmelden die als problematisch worden ervaren. Bij melden alleen kan het natuurlijk niet blijven, maar ook daarover spreekt de motie klare taal.
We kunnen er niet omheen: er is een forse bezuinigingsopgave. Dat vraagt creativiteit bij het vinden van oplossingen, zodat de gevolgen voor onze inwoners en ondernemers zo klein mogelijk blijven. Wij zijn verrast dat de bezuinigingsscan die werd uitgevoerd naar de eerder genomen maatregelen zo weinig € 487.000 heeft opgeleverd. Mijn fractie ziet dit als een kans. Het College wil graag dat de Raad meedenkt en richting geeft over waar de bezuinigen vandaan moeten komen. Dat spreekt HAP vanzelfsprekend aan. Daarover gaan wij dan ook graag met u in gesprek vanavond.

HAP is van mening dat er méér moet gebeuren om kwaliteit te behouden in de samenleving. Meer doen met minder geld. Onze euro’s slim inzetten. De bomen groeien niet meer tot de hemel, zoals dat de afgelopen jaren wel zo leek te zijn. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Dat kan door serieus te kijken naar bestaande projecten en geplande investeringen. Het gaat mijn fractie niet om een snelle projectenscan maar over wezenlijke vraagstukken zoals doelstellingen en uitgangspunten van grote projecten herzien, uitvoeringsprogramma’s versoberen, en investeringen heroverwegen.
HAP daagt de Raad uit met elkaar in gesprek te gaan over waar de bezuinigingen vandaan moeten komen en zo het college richting mee te geven. We moeten echt kijken welke grote projecten en geplande investeringen kunnen worden uitgesteld, versoberd of aangepast. Zónder heilige huisjes, met een open blik op wat er kán. En dan verstandige keuzes maken.
HAP kiest zeker op dit punt liever sober en doelmatig dan uitbundig en jarenlang een loden last.
Ik hoor graag hoe de collega-fracties hier naar kijken.
Als onderdeel van het vinden van bezuinigingen stelt u een andere inzet van subsidies voor. Meer gericht op de doelen die de raad heeft vastgesteld binnen het sociale domein. Meer gericht op preventie, meer gericht op wat nodig is om sociale samenhang te bevorderen. Mijn fractie ondersteunt deze lijn maar wil snel duidelijkheid over wat dit in de praktijk betekent voor onze inwoners en de organisaties die nu subsidie ontvangen. We verwachten in de Programmabegroting uw concrete plannen terug te vinden.
Over opstelling, houding en gedrag wordt veel gesproken. Dat is zeker geen makkelijk onderwerp. Mijn fractie heeft het afgelopen jaar een aanzet gegeven om niet steeds te roepen: “daar gaan wij niet over” maar de verantwoordelijkheid te nemen om te kijken waar het gemeentebestuur haar inwoners kan ondersteunen binnen onze eigen mogelijkheden. HAP doet hier een dringend appèl op het college om deze lijn te volgen. Cultuur binnen een organisatie is een fenomeen op zich. Recent zijn uitingen over de cultuur binnen onze gemeentelijke organisatie door een rechter in een arrest vastgelegd. HAP vindt dat niet alleen opmerkelijk maar ook verontrustend. De Raad heeft onlangs tot haar spijt ook mogen ervaren dat van zelfreflectie van oud-bestuurders op zijn zachtst gezegd weinig sprake was . Heel teleurstellend. Het draagt zeker niet bij aan een positief beeld dat onze samenleving heeft m.b.t. onze lokale bestuurders en ambtelijk apparaat. De voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur is voor mijn fractie een groot goed.
Want, wie goed doet, goed ontmoet. Fatsoen en respect naar elkaar tonen i.p.v. anderen de maat nemen. Onfatsoenlijk en respectloos gedrag vindt mijn fractie onacceptabel. Steeds vaker zien wij dat de verruwing in de samenleving ook de raadzaal binnenkomt. Wat HAP betreft spreken wij elkaar aan in de Raadzaal en niet via de krant en sociale media. We horen graag hoe onze collega-raadsleden hierover denken.

Dan nu over onze lokale economie. We merken wij dat lokale ondernemers om verschillende redenen afhaken en dat daardoor voorzieningen, ook uit de kleine kernen verdwijnen. Mijn fractie vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. We hebben te weinig inzicht, in hoe wij onze lokale ondernemers kunnen ondersteunen en waar mogelijk voorrang kunnen geven bij lokale aanbestedingen. Graag horen we van het college of hij dat inzicht wél heeft.
HAP heeft op dit punt alvast een idee voor u. In 2016 organiseert Haarlemmermeer het landelijke VNG Congres. Meer dan 2600 bestuurders brengen twee dagen door in en om onze mooie polder. Dat is een geweldige kans om lokale ondernemers zich te laten presenteren. En ze met voorrang te betrekken bij het organiseren van de vele activiteiten die een dergelijk groot congres tot een succes maakt. Een mooi begin!
Haarlemmermeer heeft een uitstekende economische aantrekkingskracht met de internationale Luchthaven binnen haar gemeentegrenzen. Jarenlang heeft de gemeente haar economisch beleid ook vormgegeven door het ontwikkelen van gronden, door projectontwikkelaars. Deze strategie heeft ons geen windeieren gelegd. Maar de tijden zijn veranderd. Leegstand van kantoren en bedrijven is enorm. In het Collegeprogramma noemt u dit een zorgwekkende ontwikkeling die aangepakt moet worden. Daarbinnen moet nadrukkelijk gezocht worden naar het herbestemmen van kantoren naar woningen voor jongeren en studenten. Hoe staat het hier mee of ziet u beren op de weg?
Wat ons betreft moeten die woningen voor jongeren en studenten er gewoon komen!

Over studenten gesproken. Het College zegt hoger beroepsonderwijs graag in de polder te willen hebben. Jongeren kunnen in HLRM blijven wonen om vervolgonderwijs te volgen dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. HAP is daar groot voorstander van.
mijn fractie overweegt om binnenkort op het gebied van Hoger Onderwijs met een initiatiefvoorstel te komen. Wij horen nu al een aantal jaren “we zijn er al heel lang over aan het praten, maar we gaan er niet over”. Dat is voor mijn partij onvoldoende. Zoals u zelf in de VJR aangeeft, levert onze centrale positie in de Randstad, de snelle verbinding met de rest van de wereld én de nabijheid van grote steden, dynamische voordelen op. Ook blijven we een aantrekkelijke werkgemeente, waarvan de lokale economie meer dan gemiddeld in Nederland zal groeien. Voor ons hét moment om te kijken of we een dependance van een omliggende Universiteit naar Haarlemmermeer kunnen halen. Den Haag en de Universiteit Leiden hebben al een dergelijke samenwerking. HAP vindt het zonde dat veel jongeren, en daarmee veel kennis, na hun middelbare school vertrekken naar omliggende steden om te gaan studeren. Een gemiste kans.
Kortom, HAP wil:
• Meer zeggenschap voor inwoners over hun eigen leefomgeving;
• Bruisende dorpshuizen, wijkcentra – en jongerencentra;
• Heroverweging van projecten en investeringen;
• Voorrang voor lokale ondernemers.
• Geen lege kantoorgebouwen, maar woningen voor jongeren en studenten;
• Hoger Onderwijs in HLMR;

Met andere woorden: KWALITEIT DOOR KEUZES en Fatsoen moet je doen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!