Antwoorden schriftelijke vragen besteding van zorggeld

Onderstaande antwoorden hebben wij van B&W ontvangen van de schriftelijke vragen over de besteding van zorggeld:

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 december 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de
besteding van zorggeld.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Uit data-onderzoek1 van Pointer blijkt dat gemeentes zaken doen met zorgbedrijven die
ongebruikelijk hoge winsten maken. In de uitzending van 25 september jl. van De ZorgCowboys
van de KRO-NCRV wordt gemeld dat gemeentes nauwelijks zicht hebben op de besteding van
het zorggeld2.
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft slecht één-derde van de 355
gemeentes in Nederland een toezichthouder aangesteld die onderzoekt of die bestedingen
rechtmatig zijn2. Een recente publicatie ‘Follow the money’, spreekt van een succesvolle aanpak
van gemeente Almelo om dubieuze praktijken buiten de deur te houden.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze uitzending en het schrijven van de VNG?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van de uitzendingen van Pointer in samenwerking met Follow The
Money en Reporter Radio over zorgfraude. De informatie van de VNG waarop het artikel van
Pointer is gebaseerd, komt ons inziens niet uit een schrijven van de VNG maar is gebaseerd op
uitspraken van VNG-woordvoerder Miriam Haag.

Vraag 2
Heeft de gemeente Haarlemmermeer duidelijke richtlijnen om te beoordelen of zorggeld aan
zorg besteed wordt?
a. Zo ja, kunt u ons deze richtlijnen doen toekomen?
b. Zo niet, is het college bereid om deze richtlijnen op te stellen?

Antwoord:
Ja, wij hebben duidelijke richtlijnen. Voor de inkoop van zorg stellen wij een programma van
eisen op waar de zorgaanbieders en de zorgverstrekking aan moeten voldoen. Onderdeel
hiervan is de eis dat de inschrijver dient te beschikken over een volledig geïntegreerd
kwaliteitssysteem welke voldoet aan de landelijke eisen. Er wordt gecontroleerd of de
opdrachtnemer meewerkt aan inspecties en opvolging geeft aan aanbevelingen die hieruit naar
voren komen.

Daarnaast moeten inschrijvers inschrijven met een reëel tarief volgens de Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB). De AMvB stelt dat een reële prijs is gebaseerd op de volgende

 • kostprijselementen:
 • kosten van de beroepskracht;
 • overheadkosten;
 • kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof,
  ziekte, scholing, werkoverleg;
 • reis-en opleidingskosten;
 • indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
 • overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor
  aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.

Op basis van deze elementen bepalen wij de tariefstelling. Daarnaast worden aan de
inschrijvers op jeugdpercelen financiële gegevens gevraagd met betrekking tot omzet, resultaat
en vermogen.

De afspraken uit de overeenkomst worden door ons gemonitord middels forecastgegevens
(prognose), kwartaalrapportages en kwartaalgesprekken.

Vraag 3
Kan het college inzicht geven hoe zij waarborgt dat de gelden die voor zorg bedoeld zijn, hier ook
aan besteed worden.
a. Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?

Antwoord:
Ja, dat kunnen wij toelichten. De besteding van de zorggelden wordt gewaarborgd door
enerzijds in te zetten op preventie en anderzijds op financiële controles.
De preventieve activiteiten betreffen duidelijk beleid, duidelijke regelgeving en het maken van
controleerbare afspraken met zorgaanbieders. De preventieve activiteiten zijn de richtlijnen
zoals genoemd in het antwoord op vraag 2. Daarnaast zetten wij preventief in op alertheid bij
inwoners. Zo worden inwoners die zorg ontvangen goed geïnformeerd over hun rechten en
plichten bij de beschikking en gesprekken met ons. Voor met persoonsgebonden budget (pgb)
ingekochte zorg worden eisen gesteld aan budgethouders, zorgaanbieders en zorgverleners.
De controle op rechtmatigheid vindt plaats in het kader van een ambtelijke controle. Dit
systeem wordt jaarlijks geactualiseerd met de externe accountant betrokken. Deze controle
gaat in op de werkprocessen en de controle van de levering van de zorg en de juistheid van de
uitgaven.

Vraag 4
Bent u op de hoogte van deze succesvolle aanpak van gemeente Almelo en hoe kijkt u hier tegen
aan?

Antwoord:
Wij zijn op de hoogte van de aanpak van de gemeente Almelo. Wij zullen nagaan in hoeverre
deze aanpak elementen bevat die wij bij een volgende aanbesteding kunnen inzetten.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

 

1 https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/minstens-85-grote-zorebedriiven-maken-twee-iaar-op-riiuitzonderliik-
hoge-winst
2 https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/gemeenten-hebben-nauweliiks-zicht-op-besteding-van-zorggeld

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!