Antwoorden schriftelijke vragen Ondersteuning lokale ondernemers

Onderstaande antwoorden hebben wij van B&W ontvangen van de schriftelijke vragen over de ondersteuning van lokale ondernemers:

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 maart ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Ondernemingsregelingen voor lokale ondernemers.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunt u ons aangeven of u deze groep ondernemers die buiten de boot dreigen te vallen inzichtelijk heeft?

Antwoord:
Wij zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen. Er zijn meerdere noodmaatregelen door het kabinet genomen om ondernemers en ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Ondernemers weten ons via de website, het Klant Contact Centrum (KCC) en het Ondernemersplein goed te vinden. Wij communiceren actief over de regelingen via InforMeer en social media (Facebook, Twitter en Linkedin) en over de mogelijkheden die er zijn indien ondernemers voor een bepaalde regeling niet in aanmerking komen. Zo wijzen wij ook op de reguliere gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning. Op deze wijze proberen wij de groep ondernemers die buiten de boot dreigen te vallen zo veel mogelijk inzichtelijk te krijgen en te ondersteunen.

2. Door de verscherpte maatregelen verkeren veel relatief kleine ondernemingen in financiële nood en zal het aantal aanmeldingen bij uw noodloket aanzienlijk toenemen. Voorziet u problemen in de afwikkeling van de aanvragen?

Antwoord:
Wij zijn inmiddels volop bezig met de behandeling van de aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is de rijksregeling die uitgevoerd wordt door gemeenten. Om de grote vraag aan te kunnen hebben we formatie uit alle uitvoeringsteams vrijgespeeld waardoor we prioriteit aan de afwikkeling van deze aanvragen kunnen geven. Wij voorzien op dit moment geen problemen in de afwikkelingen van deze aanvragen.

3. Wij begrijpen dat de aanvragen van ondernemers op de Rijks-website ter plekke wordt gewaardeerd met een antwoord of ze in aanmerking komen voor de regelingen door middel van SBI-codes. Als dit inderdaad zo is,
a. Zijn de aanvragen vanuit Haarlemmermeerse ondernemers die niet aanmerking komen ook inzichtelijk voor ons als gemeente?
b. Zo ja, voldoet deze tool vervolgens om deze aanvragen te voorzien van een degelijk vervolgproces naar een alternatief richting financiële stabiliteit?

Antwoord:
a. De afwijzingen zijn niet inzichtelijk voor ons als gemeente, omdat deze TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) door een andere instantie dan de gemeente, de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt uitgevoerd. Deze regeling is inmiddels verruimd met een uitbreiding van de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling -codes).
b. Daar de afwijzingen niet inzichtelijk zijn voor ons als gemeente kunnen wij hier niet actief op acteren. We proberen zo volledig mogelijk te zijn in onze communicatie over de regelingen die beschikbaar zijn voor ondernemers, ook over de regelingen die niet door de gemeente worden uitgevoerd (zie het antwoord op vraag 1).

4. Bent u het met mijn fractie eens dat duidelijkheid omtrent voorwaarden m.b.t. de regelingen grotendeels ontbreekt.
a. Zo ja, wat kunt u doen om de voorwaarden helder en duidelijk op te stellen voor onze ondernemers?
b. Zo niet, hoe gaat u de kleine, lokale ondernemers die door die onduidelijkheid buiten de boot dreigen te vallen een helpende hand reiken?

Antwoord:
Het kabinet heeft een omvangrijk pakket aan noodmaatregelen voor ondernemers genomen. Waar in het begin de voorwaarden met betrekking tot de regelingen nog niet helemaal helder waren, is hier in de loop van de afgelopen twee weken meer invulling aan gegeven. De regelingen worden geregeld aangepast en verruimd door het kabinet.
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en ondersteunen onze ondernemers door:

  • de beschikbaarheid van een heldere, steeds geactualiseerde website die een overzicht geeft van de regelingen met links naar deze verschillende regelingen;
  • het wijzen op eventuele alternatieve regelingen (via de website) indien een aanvrager voor een bepaalde regeling of voor alle regelingen uit het noodpakket niet in aanmerking blijkt te komen;
  • het goed informeren van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), zodat de KCC-medewerkers veel vragen van ondernemers zelf kunnen beantwoorden of hen goed kunnen doorverwijzen naar gemeentemedewerkers die de juiste ondersteuning kunnen bieden.
  • nauw contact met onze Haarlemmermeerse ondernemers, ondernemersverenigingen en belangenorganisaties door de betrokken portefeuillehouders, het luisteren naar wat er leeft en hierop anticiperen waar mogelijk.
  • het wijzen op de hulp die Stichting Meerwaarde kan bieden bij het invullen van de formulieren voor één van de regelingen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!