Antwoorden schriftelijke vragen over bijtincidenten van agressieve honden

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over de bijtincidenten van agressieve honden:

Geachte heer, mevrouw,

Op 28 augustus 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over
bijtincidenten van agressieve honden.

Onderstaand treft u de beantwoording aan. Onze excuses voor het feit dat de reactie later is
dan de hiervoor gestelde termijn.

Vraag 1
Kunt u aangeven hoeveel huishoudens in onze gemeente zijn geregistreerd met het bezit van één
of meer honden?

Antwoord:
In de gemeente Haarlemmermeer is de houder van een hond belastingplichtig. Het aantal
aangiften voor de hondenbelasting is dus bekend. Op peildatum 1 juli 2019 is door 7.462
huishouders met één of meer honden aangifte gedaan voor de hondenbelasting.

Vraag 2
Kunt u aangeven hoeveel huishoudens in onze gemeente zijn geregistreerd met een hoog-risico
hond?

Antwoord:
Nee, bij de aangifte voor de hondenbelasting wordt niet gevraagd naar het ras. In het kader van
de heffing van hondenbelasting is alleen het aantal honden dat wordt gehouden relevant.
De ‘lijst van hoog-risico honden’ (hr-lijst) geldt niet meer. Dat blijkt uit informatie van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De hr-lijst is daarom ook niet meer
terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. In 2018 werd in een onderzoek, dat in
opdracht van de Minister van LNV is uitgevoerd, geconcludeerd dat agressief gedrag niet
enkelafhankelijk is van het ras (genetische eigenschappen). Andere factoren, zoals de eigenaar, de
omgeving en de fysieke toestand van de hond, spelen ook een rol. Het is redelijkerwijs
ongeoorloofd om een heel ras als ‘gevaarlijk’ te bestempelen, aldus de Minister van LNV.

Vraag 3
Is er en/of bent u bereid om een meldingsplicht in te voeren voor het bezit van één of meer
hoog-risico honden (met chipnummer)?

Antwoord:
Nee, er is geen meldingsplicht en wij kunnen ook geen meldplicht voor het bezit van hoog-risico
honden invoeren. De hr-lijst geldt immers niet meer.

Vraag 4
Is er en/of bent u bereid om eigenaren van hoog-risico honden te verplichten een opvoedcursus
te laten volgen?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5
Recent pleitte het Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht voor het verplichten van
een aansprakelijkheidsverzekering voor hondenbezitters. Bent u bereid om te onderzoeken of dit
een maatregel is die gemeenten mogen invoeren?

Antwoord:
Een gemeente kan een hondenbezitter niet verplichten om een aansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten. Het stellen van zo’n verplichting valt buiten de verordenende bevoegdheid van de
gemeenteraad.

Vraag 6
In een aantal gemeenten is het hondenbeleid uitgebreid met een zogenaamd ‘bijtprotocol’. Is er
en/of overweegt u om het hondenbeleid met een dergelijk protocol uit te breiden?

Antwoord:
Op dit moment kennen wij geen bijtprotocol, maar wij vinden een bijtprotocol wel wenselijk.
Het bijtprotocol voor onze gemeente is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020
gereed en zal ter informatie aan uw raad worden gestuurd.

Vraag 7
Uit landelijke informatie maken wij op dat gemeenten actief registreren hoeveel
klachten/meldingen er zijn over de uitvoering van haar hondenbeleid. Kunt u aangeven hoeveel
klachten/meldingen er zijn geregistreerd in de afgelopen twee jaar?

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat de fractie van HAP met deze vraag doelt op het aantal geregistreerde
meldingen over bijtincidenten en niet over klachten en meldingen over het hondenbeleid in
brede zin. De meldingen over bijtincidenten die de gemeente zelf en via de politie ontvangt,
worden geregistreerd. Sinds 1 januari 2018 hebben wij 18 meldingen geregistreerd.

Vraag 7a
Kunt u aangeven wat de aard van deze meldingen is geweest?

Antwoord:
De meeste geregistreerde meldingen zijn afkomstig van de politie. Het betreft dan aangiften
van bijtincidenten, waarbij letsel is veroorzaakt bij andere dieren (honden en katten) of bij
mensen. Op basis van deze meldingen wordt beoordeeld of het opleggen van een aanlijn- en/of
muilkorfgebod passend en geboden is.

Vraag 7b
Vindt er een koppeling plaats van registratie van incidenten met ziekenhuizen, huisartsen en
dierenartsen ?

Antwoord:
Nee, die koppeling is er niet. Op grond van de privacyregels en het medisch beroepsgeheim is
dat ook niet toegestaan.

Vraag 7c
Kunt u aangeven indien er geen specifiek klachtenmeldpunt over honden is ingericht, waarom u
dat niet noodzakelijk vindt?

Antwoord:
Voor het doen van aangifte kan iemand terecht bij de politie. Als iemand een melding wil
indienen, dan kan dat bij de gemeente. Een apart klachtenmeldpunt over honden voegt hier
niets aan toe.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!