Antwoorden schriftelijke vragen over een artikel in het AD over een algemene kwijtschelingsregeling van schulden

Onderstaande antwoorden hebben wij van het B&W ontvangen over een artikel in het Algemeen Dagblad over schulden kwijtschelden in Arnhem:

Betreft: artikel Algemeen Dagblad 11 december 2019
Link: https://www.ad.nl/arnhem/arnhem-scheldt-schulden-van-inwoners-in-een-klap-kwijt~a5b8d7c9/

Geachte heer, mevrouw,

Op 13 december 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over een artikel
in het Algemeen Dagblad van 11 december 2019 over een algemene kwijtscheldingsregeling van
schulden.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht en/of initiatief van gemeente Arnhem?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met het initiatief van de gemeente Arnhem.

Vraag 2
Kunt u aangeven wat de meest recente cijfers zijn van deze doelgroep in de gemeente
Haarlemmermeer zoals in Arnhem is bepaald?

Antwoord:
Het totale bedrag van schulden bedraagt medio december 2019 € 6.672.110. Dit betreft 2.630
huishoudens.

Vraag 3
Kunt u aangeven welke initiatieven u al neemt om inwoners met (oplopende) schulden
het leven juist makkelijker i.p.v. moeilijker te maken?

Antwoord:
In het beleidsplan schuldhulpverlening 2017 – 2021 (2017.0025552) is vastgelegd dat wij
inzetten op vroegsignalering en preventie. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners worden
geconfronteerd met (oplopende) schulden.

Wij proberen onze inwoners met dreigende problematische schulden zoveel als mogelijk te
ondersteunen met de volgende maatregelen:

 • indien er sprake is van terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand vindt er altijd
  overleg plaats met de inwoner. Samen met de inwoner wordt beoordeeld wat de
  aflossingscapaciteit is. Hierbij wordt altijd gekeken naar lopende aflossingsverplichtingen en
  de draagkracht van de inwoner. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd en zo nodig
  worden inwoners doorverwezen naar schuldhulpverlening;
 • we ontvangen signalen van betalingsachterstanden, onder andere van woonmaatschappij
  Ymere en zorgverzekeraars, zodat we in een vroeg stadium met inwoners in gesprek kunnen
  gaan en hulp kunnen bieden bij het oplossen van deze schulden;
 • ons college kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de terug te vorderen
  uitkering. Dit kan indien redelijkerwijs te voorzien is dat de inwoner hierdoor niet langer zal
  kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of redelijkerwijs is te voorzien dat een
  schuldregeling zonder een besluit tot kwijtschelding niet tot stand zal komen. Daarnaast kan
  het resterende deel van een schuld, nadat gedurende een periode van vijf jaar aan de
  aflossingsverplichting is voldaan, worden kwijtgescholden.
  Indien bijstand is verleend voor duurzame gebruiksgoederen in de vorm van leenbijstand,
  geldt een aflossingsduur van drie jaar. Het bedrag dat nog resteert na drie jaar, hoeft niet te
  worden terugbetaald.
  Schulden die zijn ontstaan als gevolg van fraude moeten altijd volledig worden terugbetaald;
 • tot slot kunnen inwoners die over een inkomen beschikken dat niet meer bedraagt dan
  100% van het wettelijk sociaal minimum in aanmerking komen voor kwijtschelding van
  bepaalde gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en hondenbelasting, voor de eerste
  hond).

Vraag 4
Kunt u aangeven hoe u kijkt naar het initiatief van kwijtschelding door de gemeente
Arnhem?

Antwoord:
Wij hebben geen signalen dat er problemen ontstaan voor onze inwoners als gevolg van de
huidige werkwijze van aflossing, terugvordering en kwijtschelding door onze gemeente.
Daarnaast geven de thans geldende beleidsregels terugvordering ons de mogelijkheid om in het
individuele geval af te wijken van deze regels. We zien daarom vooralsnog geen redenen om
een algemeen geldende kwijtscheldingsregeling vast te stellen zoals onlangs door de gemeente
Arnhem is gepresenteerd.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester & wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!