Antwoorden schriftelijke vragen over J.C. Beetslaan

Onderstaande antwoorden hebben wij van B&W ontvangen van de schriftelijke vragen over de J.C. Beetslaan:

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 december 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de
J.C. Beetslaan in Hoofddorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Kan het college aangeven wat de reden is dat er op de J.C. Beetslaan na bijna twee jaar nog
geen schep de grond in is gegaan?

Antwoord:
Ymere had op de gronden van de J.C. Beetslaan 99-133 oude woningen staan die moesten
worden gesloopt. Op 25 april 2018 is een participatieavond gehouden, waarbij omwonenden
hebben aangeven dat zij graag zouden zien dat de vervallen woningen gesloopt worden. De
woningen waren eind juni 2018 gesloopt. Ymere heeft op 14 mei 2019 een vergunningaanvraag
voorzien van een ruimtelijke onderbouwing ingediend bij de Omgevingsdienst. Het betreft hier
een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure om af te kunnen wijken van de bestemming.
Dergelijke processen hebben een behandeltermijn van 28 weken die met instemming van de
indiener verder kan worden verlengd. Deze tijd is nodig om alle onderzoeken benodigd voor het
afwijken van de bestemming voldoende onderbouwd te krijgen. Het betreft hier geen wettelijke
termijn maar een termijn van orde. Deze vergunningprocedure voor het plan loopt nog. Het
plan bestaat uit 32 sociale huurwoningen en 8 koopwoningen voor de vrije sector. In de bijlage
is een verbeelding van dit plan weergegeven.

Vraag 2
Kan het college aangeven welke inspanningen zijn verricht om daar van start te kunnen gaan?

Antwoord:
Ymere treedt voor dit plan op als zelfrealisator voor een ontwikkeling op eigen grond. Een
zelfrealisator moet op eigen kosten en risico dit plan ontwikkelen en ruimtelijk onderbouwen.
Onze rol in deze zelfrealisatieprocessen is van nature beperkt, omdat de ontwikkelaars en zo
ook Ymere er in verband met de kosten meestal voor kiezen de gemeente een zo minimaal
mogelijke rol toe te delen. Wij pakken deze rol toch zo ruim mogelijk op, omdat Ymere een
woningcorporatie is en het belang groot is om sociale huurwoningen te realiseren. Het plan is
door zijn ligging naast het bedrijventerrein Hoofddorp Noord ruimtelijk complex. Het
bedrijventerrein Hoofddorp Noord moet in het kader van de versnellingsopgave woningbouw
(2017.0037218) op termijn transformeren naar wonen. Dit zal pas na een lange tijd volledig zijn
geëffectueerd. De door Ymere ingediende ruimtelijke onderbouwing sluit hier niet goed op aan
en is om die reden helaas nog niet akkoord bevonden. Ymere heeft hierover op
11 november 2019 een brief ontvangen om op onderdelen de goede Ruimtelijke Onderbouwing
(GRO) aan te vullen en onderzoeken aan te passen. Parallel aan dit traject lopen de
onderhandelingen over de anterieure overeenkomst. Wanneer de anterieure overeenkomst is
gesloten en de GRO akkoord is, zal het plan ter inzage worden gelegd. Wij proberen binnen
onze mogelijkheden Ymere hierbij te helpen en ondersteunen. Een voorbeeld hierbij is het
vinden van een locatie voor het oplossen van de bij het plan benodigde watercompensatie.

Vraag 3
Kan het college aangeven wanneer zij verwachten daar de eerste sleutels aan nieuwe bewoners
te overhandigen?

Antwoord:
De voortgang is mede afhankelijk van het voldoende ruimtelijk onderbouwd krijgen van de
gewenste ontwikkeling. Het onderdeel industriegeluid van het achterliggende bedrijventerrein
is hierbij een complicerend onderdeel. Wij zijn hierover met Ymere in overleg om tot een
oplossing te komen. De verwachting is dat de vergunning rond de zomer kan worden verleend
en dat na 1 jaar bouwtijd de sleutels aan de nieuwe bewoners kunnen worden overhandigd.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris en de burgemeester,
drs. Carel Brugman en Marianne Schuurman-Wijdeven

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!