Antwoorden schriftelijke vragen over Jeugdoverlast in het wijkpark Overbos

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over Jeugdoverlast in het wijkpark Overbos:

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 november 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over
Jeugdoverlast in het wijkpark Overbos. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van jongerenoverlast in wijkpark Overbos en de signalen die
door inwoners worden afgegeven?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

Vraag 2
Kunt u aangegeven hoeveel meldingen van overlast er zijn geregistreerd?

Antwoord:
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 december 2019 zijn er 58 meldingen van
jeugdoverlast geregistreerd. Deze meldingen zijn binnengekomen bij straatcoaches en politie.

Vraag 3
Kunt u aangegeven welke middelen er al zijn ingezet om de overlast te bestrijden?

Antwoord:
Er is een plan van aanpak opgesteld dat op dit moment al in uitvoering is om de overlast te
bestrijden. De volgende middelen worden ingezet:

 • Vanuit de groepsaanpak is er een opdracht voor extra aanwezigheid op  deze locatie
  van de jongerenwerkers van MeerWaarde, politie en straatcoaches. Dit betekent dat
  het wijkpark de hoogste prioriteit heeft en veelvuldig bezocht wordt;
 • de werktijden van de straatcoaches zijn aangepast naar het zomerrooster, waardoor zij
  nu ook in de winterperiode van zondag tot en met donderdag vanaf 21.30 uur tot
  23.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 21.30 uur tot 00.30 uur grotendeels aanwezig
  zijn in het wijkpark;
 • er is met de bewoners gesproken om het belang van melden te benadrukken en de
  aanpak te bespreken;
 • straatcoaches en politie treden handhavend op bij overtreding van de Algemene
  Plaatselijke Verordening. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan drugsgebruik,
  alcoholgebruik, samenscholing en hinderlijk gedrag;
 • overlastgevende jongeren worden weggestuurd uit het park en na 23.00 uur moet het
  stil zijn in het park;
 • er is een bord met “spelregels” ontworpen, welke begin 2020 geplaatst wordt bij de
  JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) in het wijkpark.

Vraag 4
Kunt u aangeven welke maatregelen er nog op stapel staan om zichtbaar het veiligheidsgevoel van bewoners te bevorderen?

Antwoord:
Naast hetgeen we in het antwoord op vraag 3 hebben aangegeven, staan de volgende
maatregelen nog in de planning:

 • Wij onderzoeken wat er gedaan kan worden aan het onderhoud van het park om zo de zichtbaarheid van de jongeren te vergroten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitdunnen van de bestaande beplanting zodat zichtlijnen op het wijkpark worden vergroot.

Vraag 5
Is het college voornemens het contact aan te gaan met wijkbewoners en de wijkraad Overbos om verdere escalatie te voorkomen ?

Antwoord:
Op uitnodiging van de wijkraad is de gemeente samen met de politie en Meerwaarde aanwezig
geweest bij de bijeenkomst van de wijkraad op 12 november jl.. Hier is met de bewoners
gesproken over de overlast die zij ervaren en is de aanpak met hen besproken. De bewoners
hebben deze avond als constructief ervaren. Tevens is afgesproken om in januari 2020 een
vervolgoverleg met de wijkraad en bewoners te houden om de stand van zaken te bespreken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!