Antwoorden schriftelijke vragen over massagesalons

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over de sluiting van massagesalons:

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 augustus 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de sluiting
van massagesalons.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Hoeveel massagesalons telt Haarlemmermeer?

Antwoord:
De gemeente Haarlemmermeer telt zeven Thaise massagesalons. Op basis van het voorgaande
deskresearch zijn zes van deze zeven salons bezocht door de mystery guest. Naast Thaise
massagesalons zijn er verschillende andere soorten massagesalons zoals bijvoorbeeld
sportmassage. Deze salons zijn op basis van het deskreserach buiten beschouwing gelaten. De
berichtgeving suggereerde dat alle massagesalons die de gemeente Haarlemmermeer telt zijn
gesloten. Dit was niet correct, alle massagesalons die door de mystery guest zijn bezocht zijn
gesloten.

Vraag 2
In zes van de massagesalons werden seksuele handelingen verricht, toch was maar bij 1 salon
het vermoeden dat er sprake was vrouwenhandel of gedwongen prostitutie. Kan het college
aangeven of het vermoeden is bevestigd?

Antwoord:
De gegevens van deze massagesalon zijn gedeeld met de Afdeling Vreemdelingenpolitie,
Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Het onderzoek dat door de AVIM is opgestart heeft tot
op heden nog niet geleid tot bevestiging of ontkrachting van het vermoeden van mensenhandel
of gedwongen prostitutie. Met de AVIM wordt nauw contact onderhouden.

Vraag 3
Is er hulp of zorg geregeld voor de vrouwen die daar onvrijwillig zaten?

Antwoord:
Momenteel is nog niet bekend of er personen zijn aan wie hulp of zorg geboden moet worden.
Scharlaken Koord is ingezet om te achterhalen of, en zo ja, wie onvrijwillig werkzaamheden
uitvoerden in de massagesalons. Scharlaken Koord coördineert voor de gemeente
Haarlemmermeer de zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel en (gedwongen)
prostitutie.

Vraag 4
Was er -naast het bezoek van de mystery guest- nog een vermoeden van (andere) illegale
praktijken ?

Antwoord:
Nee, de enige geconstateerde overtreding in alle zes de massagesalons is het exploiteren van
een seksbedrijf zonder de daarvoor benodigde vergunning.

Vraag 5
Mag een massagesalon, die voor 3 maanden gesloten is, over drie maanden gewoon weer zijn
deuren openen?

Antwoord:
Ja, zoals vastgesteld in de beleidsregel ‘Handhavingsarrangement Prostitutiebeleid’ zal bij
exploitatie van een seksinrichting zonder vergunning worden overgegaan tot een sluiting van
het pand. Bij de eerste constatering volgt een sluiting van drie maanden. Bij de tweede
constatering volgt een sluiting voor onbepaalde tijd. Voor alle gesloten massagesalons geldt dat
dit de eerste geconstateerde overtreding was. De massagesalons kunnen dus na drie maanden
gewoon weer in gebruik genomen worden. Wel is er nadrukkelijk op gewezen dat er geen
seksbedrijf mag worden geëxploiteerd. Vanzelfsprekend zullen wij hier de komende tijd scherp
op toezien.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!