Antwoorden schriftelijke vragen over spookjongeren

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over spookjongeren:

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 juli 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over spookjongeren.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Hoeveel jongeren tussen de 18 en 27 zijn er die op dit moment zijn uitgeschreven uit het BRP van
Haarlemmermeer zonder dat daar een nieuwe inschrijving aan is gekoppeld?

Antwoord:
Een uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) naar ‘onbekend’ vindt plaats nadat
inschrijving in een nieuwe woongemeente achterwege is gebleven. Aan een uitschrijving naar
‘onbekend’ gaat een uitgebreid (adres)onderzoek vooraf. Er wordt informatie ingewonnen bij
adressen van betrokkene, bij relaties van betrokkene en bij overheidsinstanties (waaronder ook
instanties betrokken bij het onderwijs).
Pas als dat geen resultaten geeft, wordt een persoon uitgeschreven. Zelf uitschrijven naar een
nieuw adres ‘onbekend’ is niet mogelijk. Ook ouders kunnen dat niet voor hun kinderen doen.
Wel laten zij vaak een adresonderzoek, zoals hiervoor genoemd, uitvoeren.
Uit de BRP blijkt dat in Haarlemmermeer tot 1 juli 2019 in deze leeftijdsgroep 615 personen zijn
uitgeschreven naar een onbekend land of onbekende gemeente. In de landelijke administratie
wordt de nieuwe woongemeente of het woonland opgenomen. In de BRP van Haarlemmermeer
vindt, wordt na een herinschrijving in een andere gemeente, de nieuwe verblijfplaats niet
geactualiseerd. Deze beperking in het BRP-systeem maakt dat het aantal uitschrijvingen naar
‘onbekend’ niet zal afnemen.

Vraag 2
Het kan zijn dat deze jongeren het label “geëmigreerd” hebben gekregen, zonder dat zij
daadwerkelijk in het buitenland verblijven, heeft het college daar zicht op?

Antwoord:
Feitelijk krijgen deze uitgeschreven personen niet het label ‘geëmigreerd’. Als nieuwe
verblijfplaats wordt ‘onbekend’ opgenomen. Wij hebben geen zicht op het daadwerkelijke
verblijf van deze jongeren.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!