Antwoorden schriftelijke vragen stand van zaken Fort bij Hoofddorp

Onderstaande antwoorden ontving HAP n.a.v. schriftelijke vragen over de stand zaken bij het Fort van Hoofddorp:

Vraag 1:
Wat is op dit moment de stand van zaken rondom de restauratie van het Fort bij Hoofddorp?

Antwoord: De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend (november 2016). In verband hiermee organiseert de Stichting Fort van Hoofddorp in samenwerking met Buurtvereniging Het Oude Buurtje en gebiedsmanagement op maandag 16 januari 2017 een informatieavond voor belanghebbenden en omwonenden. Indien de vergunning in januari/februari 2017 wordt verleend, beginnen de bouwvoorbereidingen in februari/maart. De daadwerkelijke verbouw van het fort staat gepland voor midden tot eind volgend jaar. De oplevering van het verbouwde fort wordt verwacht begin 2018. Tegen een verleende omgevingsvergunning kan nog wel bezwaar worden aangetekend of beroep worden ingesteld. Dit kan gevolgen hebben voor de bouwplanning.

Vraag 2:
Hoe haalbaar acht u nog de plannen waarin de diverse functies moeten komen, zoals horeca, cultuur en educatie?

Antwoord: Alle betrokken partijen werken hard om de herbestemming mogelijk te maken. Indien de vergunning begin volgend jaar wordt verleend, is een belangrijke volgende stap genomen richting realisatie. In de plannen wordt nog steeds uitgegaan van een klein openluchttheater, een horecavoorziening en een cultureel/educatief programma.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
De secretaris (drs. Carel Brugman)    De burgemeester (drs. Theo Weterings)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!