Antwoorden schriftelijke vragen stankoverlast De Meerlanden

Onderstaande antwoorden ontving HAP naar aanleiding van de schriftelijke vragen over stankoverlast bij de Meerlanden in Rijsenhout.

Op 17 mei 2016 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Stankoverlast De Meerlanden, Rijsenhout. Wij bieden onze excuses aan voor de te late beantwoording. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Waarom heeft u de Raad niet direct geïnformeerd over zorgwekkende uitslagen?

Antwoord:
Er was geen sprake van zorgwekkende uitslagen, het betrof een voorbeeld om de nauwkeurige en snelle werking van de E-noses duidelijk te maken. Deze ‘elektronische neuzen’ nemen direct veranderingen in de luchtsamenstelling waar en dienen als waarschuwingssysteem. Het is een hulpmiddel bij geurklachten.

Bij overschrijding van een ingestelde niveau ontvangen de E-nose specialisten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG) een signaal.

Tijdens de bijeenkomst op 23 maart jl. verzorgde de OD NZKG een presentatie aan omwonenden over de werking van de E-noses. In deze presentatie werden meetgegevens getoond, waarbij te zien was dat grenswaarden werden overschreden. Het getoonde voorbeeld betrof een dag dat er een storing was aan de toegangsdeur van de ontvangsthal van Meerlanden. Deze storing werd destijds door Meerlanden direct gemeld aan de OD NZKG, waardoor de deur nog dezelfde ochtend kon worden hersteld. Het ging dus om een voorbeeld van tijdige signalering en oplossing van een probleem. Er is geen reden de raad hierover apart te informeren.

Vraag 2:
Mijn fractie vraagt de E-nose uitslagen (en eventueel opvolgende uitslagen die tot nu toe hebben plaatsgevonden) die reeds met omwonenden gedeeld zijn aan de Raad te doen toekomen.

Antwoord:
De E-noses zijn onder verantwoordelijkheid van de OD NZKG geplaatst. De meetgegevens worden niet met omwonenden gedeeld. Als de testperiode is afgelopen zullen we de resultaten met uw raad delen.

Vraag 3:
Gezien de huidige testen een bevestiging zijn van de stank- en geuroverlast, vraagt mijn fractie zich af waarom u wilt blijven vasthouden aan de testperiode van 6 maanden?

Antwoord:
Vanaf februari 2016 heeft Meerlanden twee extra vergistingstunnels in gebruik genomen. Het inregelen van het nieuwe vergistingsproces kost tijd. Op basis van de metingen door de E-noses kan Meerlanden ingrijpen in de bedrijfsvoering en gericht zoeken naar oplossingen voor de geur die hierbij vrij komt. Na zes maanden moet het proces volledig zijn ingeregeld. Na een periode van zes maanden wordt dan een representatief beeld verkregen omdat weer en windrichtingen dan eveneens in beeld gebracht zijn.

Vraag 4:
Kunt u aangeven in welke mediakanalen, in het kader van de participatie, u algemeen kenbaar heeft gemaakt dat inwoners van Rijsenhout uitgenodigd waren voor een bewonersavond aangaande De Meerlanden op het Raadhuis te Hoofddorp op 23 maart jl. ?

Antwoord:
Voor de bijeenkomst op 23 maart 2016 zijn alle omwonenden middels een brief rechtstreeks uitgenodigd. Er zijn geen andere inwoners van Rijsenhout uitgenodigd. De bijeenkomst op 23 maart was een vervolg op eerdere bijeenkomsten waarvoor een brede uitnodiging is gedaan aan alle omwonenden. We hebben voor deze procedure gekozen om zo, naast omwonenden, ook juist de mensen die klachten hebben geuit, uit te nodigen.

Vraag 5:
Kunt u aangeven op welke wijze u de Dorpsraad Rijsenhout had uitgenodigd voor deze bewonersavond van 23 maartjl. ?

Antwoord:
Abusievelijk is de dorpsraad niet uitgenodigd. Dat is een ommissie en we hebben daar een steek laten vallen.

Vraag 6:
Van medewerkers bij De Meerlanden hebben wij begrepen dat de aanpassing van het biofilter niet volledig is uitgevoerd, maar alleen de onderste laag uit het filter is verwijderd en de oude laag er ‘gewoon weer’ bovenop is gelegd. Klopt dit? Zo ja, gaat u dit nu alsnog wel volledig uitvoeren? Zo nee, waarom niet.

Antwoord:
De procedure voor het schoonmaken van het biofilter is volledig uitgevoerd. Het filter bestaat uit 3 afzonderlijk te regelen units. Bij groot onderhoud wordt telkens 1 unit uitgeschakeld waarna de unit met een kraan wordt leeggehaald, de bodem wordt gereinigd, materiaal wordt teruggeplaatst en wordt aangevuld met nieuw materiaal waardoor de vereiste hoogte weer wordt bereikt. In de oude laag zitten de micro-organismen die zorgen voor de zuivering van de lucht en wanneer al het materiaal verwijderd wordt, gaan ook deze micro-organismen verloren. Het terugplaatsen van de oude laag is dus onderdeel van de normale procedure.

Vraag 7:
U wilde de betonnen wanden van het biofilter niet verhogen, dit in tegenstelling tot wat eerder een oplossing zou zijn. U wilde afwachten wat de resultaten waren van de ingebruikname van de twee nieuwe vergistingstunnels omdat daarmee de stank zou worden opgelost. De nieuwe vergistingstunnels zijn per 24 februari 2016 in gebruik genomen. De stankoverlast is tot op heden niet opgelost. Wanneer gaat u als Bestuurder, De Meerlanden nu opdragen om de betonnen wanden tot de gestelde eis van 75 cm hoog op te trekken?

Antwoord:
De beslissing om de wanden niet te verhogen is op inhoudelijke gronden genomen. Door een te hoge ’tegendruk van het extra materiaal’ zal het biofilter minder goed gaan functioneren. In het antwoord op raadsvraag d.d. 5 november 2015 hebben wij al aangegeven dat het effect van verhogen van de wanden van het biofilter, naar verwachting, zeer gering zal zijn. Voortschrijdend inzicht en overleg met een geurspecialist heeft Meerlanden doen besluiten de wanden niet te verhogen.

Vraag 8:

’Resultaat is dat de OD NZKG aangeeft dat de geurverspreiding is afgenomen’. De ervaring van omwonenden was telkens dat de geurverspreiding niet is afgenomen. Kunt u verklaren of nader toelichten waarom de OD NZKG aangeeft dat de geurverspreiding is afgenomen, terwijl de meetresultaten het tegenovergestelde laten zien?

Antwoord:
De geurhinder voor omwonenden is sterk afhankelijk van de windrichting.
Bij de beantwoording van uw raadsvragen van 5 november 2015 was er sprake van een flinke afname van het aantal klachten (in totaal 10 klachten in het laatste kwartaal 2015). Tot eind mei van 2016 constateerden we eveneens een afname van het aantal klachten. In januari t/m mei 2016 (vijf maanden) werden 14 klachten bij de OD NZKG gemeld.
Na mei is het aantal klachtenmeldingen toegenomen. Dit hangt samen met de noordoostenwind begin juni. Tot 10 juni werden al 13 klachtenmeldingen bij de OD NZKG geregistreerd, die afkomstig waren van 3 omwonenden.

De meetresultaten van de E-noses kennen wij nog niet. U doelt wellicht op het voorbeeld dat getoond is tijdens de informatieavond van 23 maart. Met de metingen van de E-noses krijgen we naast de klachtmeldingen een objectief beeld van de geurbronnen en de geurverspreiding. Wij zullen u in oktober informeren over de meetresultaten en de verduren stand van zaken rond de maatregelen die Meerlanden treft of getroffen heeft om de geurproblematiek op te lossen.

Vraag 9:
Volgens medewerkers (en omwonenden) is het een af en aan rijden van vrachtauto’s die geleegd worden in de ontvangsthal. Dit betekent dat de deuren van de ontvangsthal meer open dan dicht zijn. Daarbij duurt een ‘leging’ gemiddeld zo’n 10-15 minuten. Van beperking van ontsnappen van geur is geen sprake. Omwonenden hebben geopperd om sluizen voor de ontvangsthal te gaan plaatsen. Zodoende vindt de aanbieding van GFT in een afgesloten ruimte plaats en zal dit de geur doen beperken. Bent u van plan als Bestuurder, De Meerlanden op te dragen dergelijke sluizen te plaatsen. Zo nee, kunt u mijn fractie dan uitleggen waarom u dat niet van plan bent en wilt u in uw antwoord daar de menselijke maat en het leef- en woonklimaat van de omwonenden in meenemen.

Antwoord:
Wij zijn wel aandeelhouder, maar gaan niet over de bedrijfsvoering. Het plaatsen van sluizen is dus een eigen verantwoordelijkheid van Meerlanden.

De deuren van de ontvangsthal gaan inderdaad regelmatig open. De openingstijd is afhankelijk van de wagen waarmee het GFT wordt aangevoerd. Kijkend naar de informatie van de E-noses, lijken vooral deze deuren een belangrijke bron te zijn. Aanpak daarvan heeft bij Meerlanden een hoge prioriteit.

Het plaatsen van een tochtsluis is een optie die Meerlanden ook onderzoekt. Meerlanden heeft dan ook een eerste constructietekening voor deze optie laten maken. Bouwkundig en logistiek heeft een dergelijke sluis echter nogal wat voeten in de aarde. Samen met een extern adviesbureau wordt onderzocht of dit een effectieve oplossing is of dat eventueel andere aanpassingen of veranderingen betere opties zijn.

De verwachting is dat het adviesbureau in september een advies gereed heeft over effectieve maatregelen die genomen kunnen worden om de geurhinder van de ontvangsthal tegen te gaan.
Wij zijn van mening dat Meerlanden serieus onderzoek doet naar de voorgestelde aanpassing.

Vraag 10:
Er worden geen stoffen toegevoegd om de ammoniageur te elimineren, maar een vernevelaar is aangebracht om de digistaatlucht te elimineren’. De vernevelaar zorgt er weliswaar voor dat de stankoverlast van ammonia niet verergert, maar de stankoverlast is niet oplost. Dit heeft mijn fractie tevens bij een werkbezoek van 21 april jl. zelf kunnen vaststellen. Mijn fractie citeert een wetenschappelijke gevolg van inademen van ammonia: ‘Ammonia is de ammoniak in gasvorm. Bij inademen is het sterk irriterend voor de slijmvliezen en voor de ogen’. Mijn fractie heeft u al eerder geschreven dat omwonenden aangeven een ‘zure penetrante lucht te ervaren die op de keel slaat’ (referentie: SV HAP 17 juni 2014), wat De Meedanden zelfs nog met zogenaamde “WC blok verfrissers” heeft willen doen maskeren. Kunt u aangeven – gezien de ammonia stankoverlast niet is opgelost en het gewenste resultaat daardoor niet is bereikt -ofu De Meerlanden opdracht gaat geven zo spoedig mogelijk de stoffen toe te gaan voegen die de ammoniageur geheel doen elimineren?

Antwoord:
Het is technisch niet mogelijk om de ammoniakgeur te elimineren. Wel is een vernevelaar aangebracht om de digestaatlucht te elimineren.
Aangepaste luchtdosering richting biofilter en/of plaatsen van een ammoniakwasser zijn mogelijke verbeteropties. Voor het plaatsen van een dergelijke wasser is een omgevingsvergunning vereist. Op dit moment wordt een aanvraag daarvoor voorbereid. De vraag óf het plaatsen van een ammoniakwasser de meest effectieve manier is om de geurhinder te verminderen maakt onderdeel uit van de opdracht aan het adviesbureau. De verwachting is dat het adviesbureau in september met een advies komt.

Vraag 11:

In uw schrijven van 21 decemberjl. informeert u de Raad dat op grond van het ontbreken van een aanwezige definitie in de ruimtelijke ordening van ‘wat is een bebouwde kom?’ en aanwezige beschikbare jurisprudentie daarover, dat De Meerlanden niet in de bebouwde kom ligt. Tegenovergesteld informeert u omwonenden aangaande dezelfde vraag in een email van 3 juli 2015 dat de Meerlanden wel in de bebouwde kom ligt. Kunt u aangeven wat nu de juiste verklaring is?

Antwoord:
Meerlanden ligt buiten de bebouwde kom. Er is een misverstand ontstaan over een plattegrond met komgrenzen die is opgestuurd naar omwonenden. Deze kaart had betrekking op de zogenaamde kruimelgevalregelingen en had niet zonder uitleg verstuurd mogen worden. Deze omissie is met omwonenden besproken tijdens het overleg in mei 2015 en extra informatie over de kruimelgevalregelingen is meegestuurd met het verslag van die avond.

Tot slot. Met deze brief hebben wij u zo goed mogelijk geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Eind augustus eindigt de proef met de E-noses. In de tussentijd is Meerlanden bezig om een aantal extra maatregelen te onderzoeken, zoals wij in het antwoord op vragen 9 en 10 hebben aangegeven. Wij zullen uw raad daarom in oktober informeren over de meetresultaten van de E-noses en de verdere stand van zaken rond de maatregelen die Meerlanden treft of getroffen heeft om de geurproblematiek op te lossen. Zoals we hebben afgesproken met de omwonenden zullen we de resultaten voor die tijd met hen bespreken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
De secretaris,                   De burgemeester,
drs. Carel Brugman         drs. Theo Weterings

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!