Antwoorden schriftelijke vragen verkeerssituatie Hoofddorp Centrum

Onderstaande antwoorden heeft HAP ontvangen op vragen die zijn gesteld m.b.t. de verkeerssituatie in Hoofddorp Centrum:

 

Vraag 1:
Is het u bekend dat er mondelinge en/of schriftelijke klachten zijn ingediend bij de gemeente, gericht op gedrag en handelen van verkeer?
Antwoord:
Door bewoners en wijkraad is aandacht gevestigd op zoekverkeer (automobilisten) naar parkeerplekken. Met de uitbreiding van het winkelcentrum komt dat steeds meer voor. Ook in het kader van de inspraak over het strategisch parkeerbeleid zijn er reacties ingediend, waarin men melding maakt van de parkeerproblemen in de Parklaan en de Draverslaan.

Bewoners van de (vijf) huizen aan de Draverslaan (tussen Lidl en Parklaan) hebben gevraagd dit deel verkeersluw te maken, dat wil zeggen parkeren niet toe te staan. Zij kunnen zelf parkeren achter hun huis. Onze verkeerskundigen hebben het verzoek in behandeling.

Na vaststelling van het strategisch parkeerbeleid door uw raad, zullen wij, binnen de kaders van het strategisch parkeerbeleid, gezamenlijk met de bewoners zoeken naar een passende oplossing voor de gesignaleerde problemen. Indien nodig moet er worden geprioriteerd aan de hand van beschikbare middelen.

Vraag 2:
Zijn deze klachten schriftelijk vastgelegd?

  1. Kunt u aangeven om hoeveel klachten het gaat?
  2. Kunt u aangeven om wat voor soort klachten het gaat?
  3. Kunt u aangeven of deze klachten zijn toegenomen nu op de Kruisweg tweerichtingsverkeer geldt?

Antwoord:
Over de klachten met betrekking tot verkeersgedrag is mailverkeer met de gebiedsmanager.

  1. Wij kunnen het aantal niet kwantificeren, omdat niet alle klachten worden geregistreerd.
  2. Het gaat om parkeren van medewerkers van winkels en bedrijven in het centrum en winkelend publiek. Dit leidt men af aan het regelmatig doordraaien van de parkeerschijf (door medewerkers) en aan de winkeltassen (die het winkelend publiek bij zich heeft).
  3. Er zijn geen aanwijzingen dat het tweerichtingsverkeer op de Kruisweg invloed heeft op aantal en aard van de klachten.

Vraag 3:
Bent u het met mijn fractie eens dat een dergelijk(e) toegankelijkheid via de achterzijde onherroepelijk leidt tot het verergeren van de verkeersoverlast?
(redactie: deze vraag betreft een vermeende ingang voor auto’s aan de achterzijde van de parkeergarage)
Antwoord:
Er is bij ons geen verbouwing bekend, waarbij een ingang voor auto’s wordt gemaakt die bereikbaar is vanuit de richting van de Parklaan. In de omgevingsvergunning is gesteld dat er maar één ingang is en mag zijn, en die is via de parkeergarage naar de Kruisweg.

Vraag 4:
Kunt u aangeven hoe u de bewoners van de Parklaan en Draverslaan hierbij betrokken heeft?Antwoord:
Wij hebben contact met de bewoners, maar bij ons is een dergelijke verbouwing niet bekend (zie antwoord op vraag 3).

Vraag 5:
Klopt onze informatie dat tegenover de parkeergarage een nieuwe Lidl gehuisvest wordt?Antwoord:
Uw informatie klopt. Op de hoek Kruisweg-Draverslaan (waar voorheen een andere supermarkt zat), is inmiddels een Lidl gehuisvest.

Vraag 6:
Heeft u inzicht in de omvang van de toename van de verkeersdruk door de komst van deze vestiging?
Antwoord:
De toename van de verkeersdruk wordt ingeschat op basis van CROW-kengetallen voor verkeersgeneratie. In de situatie dat er voorheen een supermarkt was gevestigd, werden op basis van deze kengetallen 828 motorvoertuigen per werkdag toegeschreven aan de supermarkt. Met het sluiten van deze supermarkt, is dit verkeer verdwenen.
De vestiging van de Lidl zorgt naar verwachting voor een toename van 1761 motorvoertuigen per werkdag ten opzichte van de huidige situatie (zonder supermarkt) en van 738 motorvoertuigen per werkdag ten opzichte van de situatie met de vorige supermarkt. Hierin zijn de effecten verwerkt dat het oppervlak van de Lidl groter is dan de vorige supermarkt en dat er bestaand winkelareaal (195 motorvoertuigen per werkdag) opgaat in de nieuwe supermarkt. Dit verkeer zal zich spreiden via zowel de Kruisweg als over de route Draverslaan/Parklaan.

Vraag 7:
Ben u met ons van mening dat deze situatie voor nog meer wachttijden gaat zorgen op de kruising Hoofdvaart/Paxlaan?
Antwoord:
Wij vermoeden dat u in uw vraag doelt op de kruising Hoofdweg-Burgemeester Pabstlaan, die vlakbij de ontwikkeling ligt. Onderstaand antwoord is evenwel ook van toepassing op de kruising Hoofdweg-Paxlaan.
We verwachten op basis van verkeersprognoses een toename van het verkeer. Deels vanwege autonome groei (gemiddeld 1,5% per jaar), deels vanwege ontwikkelingen in het centrum. De extra verkeersgeneratie van de supermarkt zal de wachttijden doen verslechteren, maar de te verwachten toename op de kruisingen is klein ten opzichte van de autonome groei en overige ontwikkelingen. Dit laatste geldt zeker voor de kruising Hoofdweg-Paxlaan.

Vraag 8:
Bent u het met de fractie HAP eens dat de grenzen zijn bereikt met constante wisselingen van rijrichtingen rondom het centrum?
Antwoord:
Het meermaals wisselen van de rijrichting op de Kruisweg draagt niet bij aan een rustig en eenduidig verkeersbeeld en mag slechts gebeuren als er een overtuigende aanleiding voor is. De laatste wijziging is gedaan op verzoek van winkeliers en ondernemers aan de Kruisweg. De proef kon gemakkelijk meeliften op de werkzaamheden op de Hoofdweg Oostzijde en is verlengd om de ondernemers de gelegenheid te geven aan te tonen dat de bedrijfsresultaten verbeteren als gevolg van het instellen van twee richtingen verkeer.

Vraag 9:
Bent u bereidt om alles overziend met de raad te komen tot een nieuw VCP voor Hoofddorp- Centrum?
Antwoord:
Wij overwegen op dit moment geen herziening van de gehele verkeerscirculatie in Hoofddorp-Centrum. Mochten wij, mede naar aanleiding van de proef, definitief twee richtingen verkeer op de Kruisweg instellen, dan zullen wij in overleg met de gemeenteraad trachten middelen vrij te maken om de weginrichting (met name de parkeervakken) daarop aan te passen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
De secretaris (drs. Carel Brugman) De Burgemeester, drs. Theo Weterings)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!