Antwoorden SV 50 km/u zone op de Schipholweg

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen aan het college van B&W:

Op 3 augustus 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de 50 km/u zone op de Schipholweg te Badhoevedorp.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Nu de doorgaande functie van de Schipholweg is vervallen kan de Schipholweg niet langer als een regionale verbindingsweg worden gekwalificeerd. Het is echter nog steeds een provinciale weg (N232). Blijft dit een provinciale weg of wordt het een gemeentelijke weg, als de afwaardering een feit wordt?
Antwoord: Wij hebben vanaf het begin van het project van de omlegging van de A9 en de daarbij behorende ontwikkelingen in het dorp zelf, de wens om de Schipholweg inBadhoevedorp over te nemen om de weg te kunnen afwaarderen. Wij hebben daarom aan de provincie verzocht om de weg af te waarderen en over te dragen aan ons. Deresultaten van de meting, dit voorjaar, naar de omvang van het doorgaande verkeer op de Schipholweg ondersteunen die wens: slechts ca 20% van het verkeer op de Schipholweg is na de omlegging van de A9 nog doorgaand, de rest is lokaal verkeer.
Op dit moment onderzoekt de provincie de mogelijkheid van overdracht van de N232. Gezien de resultaten van de meting, hebben wij daar alle vertrouwen in.

Vraag 2:
Kan de gemeente in overleg met de provincie versnelde zeggenschap bedingen over de eventueel benodigde aanpassing/herinrichting van de Schipholweg, om zo tot de gewenste afwaardering te komen?
Antwoord: Anticiperend op een eventuele afwaardering van de Schipholweg hebben wij ons schetsontwerp alvast voorgelegd aan de provincie. Wij gaan hierover in overleg met de provincie.

Vraag 3:
Welke maatregelen heeft het college in gedachten om het ‘aanzicht’ van de Schipholweg aan te passen?Antwoord: Ons doel is om op de Schipholweg een lagere snelheid af te dwingen. Dit realiseren wij door een verlaging van de maximaal toegestane snelheid van 80 naar 50km/uur, extra ontsluitingen (zijwegen en oversteken), grote middeneilanden met bomen en een iets versmalde rijbaan.

Vraag 4:
Draagt Provincie Noord-Holland financieel bij aan de kosten, wanneer er aanpassingen, resp. herinrichtingsmaatregelen genomen moeten worden om tot een afwaardering tekomen?Antwoord: De provincie zal financieel niet bijdragen aan de herinrichting van de Schipholweg. Over het eventuele achterstallig onderhoud en een eventuele bruidsschat zal nog gesproken moeten worden.

Vraag 5:
Kan het college het tijdspad van aanpassing, resp. herinrichting aangeven?
Antwoord: Op dit moment is hier nog geen zekerheid over. Ook dit is onderdeel van de afspraken met de provincie na een positief besluit. Tot die tijd is een veilige bereikbaarheid van de Atletiekvereniging Badhoevedorp op de Veldpost gegarandeerd via de voetgangersoversteek met verkeerslichten bij het kruispunt Sloterweg/Schipholweg.
Daarna zal er wellicht krediet aangevraagd worden en de werkzaamheden voor de aanpassing van de Schipholweg moeten nog gepland worden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                           de burgemeester
drs. Carel Brugman.               Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!