Antwoorden SV Cultureel erfgoed Korenmolen de Eersteling

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op schriftelijke vragen over Cultureel erfgoed Korenmolen de Eersteling:

Geachte heer, mevrouw
Op 18 maart 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties van het CDA en de HAP over het cultureel erfgoed Korenmolen De Eersteling. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Kunt u aangeven welke afspraken u heeft gemaakt met de anti-kraakbewoners in de huidige molenaarswoning ?
Antwoord:
Met professioneel leegstandbeheerder Ad Hoe Beheer hebben wij een raamovereenkomst. Dewoning is volgens deze afspraken in beheer gegeven aan Ad Hoe. Dit betekent onder andere dat zij het leegstandbeheer verzorgen door middel van het plaatsen van tijdelijke bewoners. Wij hebben geen rechtstreekse afspraken met de huidige bewoners.

Vraag 2
Uit onze informatie blijkt dat de huidige molenaar, in een schrijven medio mei 2018 een verzoek heeft gedaan om Korenmolen De Eersteling, de molenaarswoning en de molenaar te herenigen. Uit onze informatie blijkt dat er één gesprek heeft plaatsgevonden.
a. Kunt u aangeven wat de inhoud van dat gesprek is geweest?

b. Kunt u aangeven welke vervolgafspraken zijn gemaakt?

Antwoord:
a. In november 2017 heeft de molenaar contact gezocht met ons. Er heeft één gesprek plaatsgevonden op 12 december 2017. Daaropvolgend is er meermaals contact geweest met de molenaar, zowel telefonisch als per e-mail. In het eerste gesprek heeft de molenaar aangegeven te hebben vernomen dat de woning leeg stond en dat hij graag de woning wil bewonen. Er is aangegeven dat er een marktwaarde onderzoek zou plaatsvinden. Tevens is er aangegeven dat de woning in de niet-kernportefeuille valt. Dat betekent dat de woning voor verkoop in aanmerking komt omdat er geen beleidsdoel mee gediend wordt. Later is de uitkomst van dit onderzoek medegedeeld aan de molenaar. De molenaar heeft aangegeven de marktwaarde niet te kunnen betalen,

b. We hebben de procedure uitgelegd die gevolgd moet worden. De toenmalige wethouder voor Grondzaken was akkoord met de te doorlopen procedure en eventuele verkoop van de woning. Verder is er aangegeven dat het een interne procedure betreft en dat de molenaar op dezelfde wijze op de hoogte gehouden zal worden als iedere andere belangstellende. We hebben aangegeven dat zolang er geen besluit is genomen, de woning via leegstandsbeheer bewoond blijft.

Vraag 3
Uit onze informatie blijkt ook dat de gemeente de molenaarswoning in de vrije sector op de markt wil aanbieden.
a. Klopt onze informatie dat u voornemens bent om deze historische Molenaarswoning te verkopen? Zo ja, kunt u aangeven waarom u dat wilt?

Antwoord:
De woning is de afgelopen 32 jaar verhuurd geweest aan een particuliere huurder en was daarmee geen onderdeel van een beleidsdoel. De woning is sinds juli 1986 aaneengesloten verhuurd geweest aan dezelfde huurder. De woning is binnen de vastgoedadministratie ingedeeld in de niet- kernportefeuille en komt, nu de huurovereenkomst is beëindigd per 1januari 2018, in aanmerking om te worden verkocht. Wij hebben voor het verkopen van onroerend goed een verkoopbeleid en verkoopproces vastgesteld. Het Verkoopbeleid en -proces Vastgoedzaken (2018.0075089) (hierna: Verkoopbeleid) is akkoord bevonden in de collegevergadering van 4 december 2018.

Dit betekent dat wij vanaf nu het Verkoopbeleid en de daarin beschreven processen volgen met betrekking tot de verkoop van vastgoed. Onderdeel van het Verkoopbeleid is dat een ‘lijst met te verkopen objecten’ een interne procedure doorloopt. Als een vastgoedobject dat op de lijst staat om te worden verkocht alsnog of opnieuw ingezet kan worden voor de uitvoering van onze beleidsdoelstellingen en hier ook de financiën beschikbaar voor zijn (kostprijs dekkende huur, markthuur, marktconforme koopsom et cetera), dan bestaat de mogelijkheid om het object van de niet-kern alsnog naar de kern-portefeuille te verplaatsen. Het object wordt dan in (volledig) eigendom gehouden ten behoeve van een maatschappelijke functie die niet door ‘de markt’ opgepakt kan/moet worden. Na interne afstemming over de te verkopen objecten wordt middels een collegebesluit vastgesteld welke objecten daadwerkelijk worden verkocht op basis van het verkoopbeleid. Middels een verkoopbesluit wordt ingestemd met een lijst van te verkopen objecten. De lijst met objecten kan aan uw raad worden voorgelegd om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken alvorens wij definitief besluiten tot de verkoop van de objecten op de lijst.

De reden dat wij vastgoed verkopen is om invulling te geven aan de wens van de raad en onze ambitie om de schuldenpositie van de gemeente te verlagen. Een verkoop verkort de balans (activa zijde) en een positieve opbrengst verkort de schuldenpositie (passiva zijde).

Vraag 4
Korenmolen De Eersteling en de bijbehorende molenaarswoning is een bijzonder stuk geschiedenis van en voor onze polder. Het vak molenaar, het ambacht, is in 2018 op de wereldwijde lijst voor Immaterieel Erfgoed van Unesco geplaatst. Is het college het met ons eens dat wij alles binnen onze macht moeten doen om dit stukje cultureel erfgoed te beschermen en te behouden?
1. Zo ja, hoe gaat u dit realiseren ?

2. Indien nee, kunt u aangeven waarom u dat anders ziet?

Antwoord:

  1. Ja, wij zijn het met u eens dat wij alles binnen onze macht moeten doen om dit cultureel

    erfgoed te beschermen en te behouden. Het eventueel splitsen van het eigendom van de molen en de woning verandert die bescherming niet. De molen en de molenaarswoning zijn reeds beschermd op grond van de Erfgoedwet. In het vigerende bestemmingsplan isrondom de molen een vrijwaringszone – molenbiotoop opgenomen, die het terrein van de molen vrijwaart van te hoge bebouwing waardoor de windvang gegarandeerd is. Demonumentale status beschermt daarmee het cultureel erfgoed, los van de eventuele eigendomssituatie.

  2. Zie het antwoord op vraag 4a.

Vraag 5
7 januari 1977 was een historische (verhuis)dag. De verplaatsing van Korenmolen De Eersteling en haar molenaarswoning. Wij vinden dat een molenaar in een molenaarswoning hoort te wonen. Functioneel altijd aanwezig en inzetbaar. Bent u het met ons eens dat zowel zakelijk (betere toezicht/controle) als maatschappelijk (ruimere openstelling voor dagbesteding voor mensen met een beperking) het een verrijking en een win-winsituatie is als de molenaar in de molenaarswoning gaat wonen.

  1. Zo ja, bent u dan voornemens om zo snel mogelijk met de huidige Molenaar in gesprek te gaan om dit te realiseren?
  2. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Antwoord:
a. De uitvoering van de werkzaamheden van de molenaar zijn niet afhankelijk van het bewonen van de naastgelegen woning. Tot op heden is de functie naar tevredenheid uitgevoerd door de molenaar zonder dat hij de naastgelegen woning bewoond heeft. Echter, wij zijn bereid om nogmaals met de molenaar in gesprek te gaan om hem te attenderen op de mogelijk aanstaande verkoop.

b. De woning is onderdeel van het bestemmingsplan Hoofddorp Oud West en Pax(2015.0038295), vastgesteld op 29 oktober 2015 en heeft de enkelbestemming wonen. Daarbij is de toen bestaande situatie actueel bestemd. Vanaf 2006 gold het bestemmingsplan “Hoofddorp Pax 2006” (onherroepelijk 18 januari 2008). De woning nabij de molen had toen ook al een reguliere woonbestemming. Het daarvoor geldende bestemmingsplan dateert uit 1973, dus nog vóór de verplaatsing van de woning en molen.De woning heeft op deze locatie dus altijd een reguliere woonbestemming gehad. Dewoning is mede hierom in de niet-kernportefeuille geplaatst en komt in aanmerking om te verkopen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                              de burgemeester,

drs. Carel Brugman m              Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!