Antwoorden SV Lokale aanpak eenzaamheid

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over de lokale aanpak van eenzaamheid:

Op 26 maart 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de Lokale aanpak eenzaamheid. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Met excuses dat de beantwoording later is dan de hiervoor gestelde termijn.

Vraag 1
Vorig jaar tijdens de behandeling van de VJR kwam aan de orde dat eenzaamheid een ingewikkeld probleem is en meerdere oorzaken kent. Ook komt eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen voor. Wij zijn benieuwd in hoeverre u de eenzaamheid in onze gemeente in beeld heeft en naar het plan van aanpak.
a. Kunt u de raad de actuele stand van zaken van de aanpak eenzaamheid doen
toe komen?

Antwoord:
Eenzaamheid is een thema dat binnen het verandertraject ‘Op weg naar een Stevige Sociale Basis’ vanaf 2015 veel aandacht krijgt onder de vlag ‘iedereen doet mee’. Zo is er afgelopen jaren ingezet op:

 • de uitbreiding van ontmoetingsgroepen voor inwoners met licht regieverlies;
 • de inzet van sociaal makelaars: een nieuwe functie met name gericht op het versterken van het netwerk van inwoners en daarmee het tegengaan van eenzaamheid;
 • de digitale sociale kaart met een overzicht van al het (lokale) aanbod;
 • de aanpak ‘Meer voor elkaar in de buurt’ waarbij door professionals en vrijwilligers gewerkt wordt in een gebiedsnetwerk zodat vragen van inwoners snel kunnen worden opgepakt;
 • de toegankelijkheid en beschikbaarheid van aanbod in wijken en kernen.

  Naast het totale aanbod van onze gesubsidieerde partners zoals Team Sportservice en Maatvast, richt het aanbod van Meerwaarde zich vooral op inwoners in een mogelijk kwetsbare situatie zoals eenzaamheid. Voorbeelden zijn de 80+ preventieve huisbezoeken, welzijn op recept, het maatschappelijk werk en Vroeg Eropaf (huisbezoek en hulpverlening na signaal van huurachterstand). Een netwerkcoach van Mantelzorg en Meer helpt een inwoner om zijn/haar sociaal netwerk (weer) op te bouwen. Via het opstellen van onder andere een tweetal businesscases (sociaal makelaar en Compaan) onderzoeken we welke interventies het meest effectief en efficiënt zijn.

  Vraag 2
  Zover ons bekend, is de decentralisatie-uitkering van € 250.000 toegekend als stimulans voor het versnellen van de ontwikkeling van een lokale aanpak tegen eenzaamheid,
  a. Kunt u concreet aangeven of u deze extra middelen al heeft ingezet?

  Antwoord:
  Haarlemmermeer heeft eind 2018 een plan van aanpak ingediend (bijlage 1) bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) conform de vijf pijlers, die de basis vormen in de lokale aanpak. Inmiddels is het geoormerkte bedrag van € 250.000 toegekend en overgeheveld naar 2019. Er is voor gekozen het plan van aanpak eenzaamheid in te voegen in het uitvoeringsplan Stevige Sociale Basis 2019/2020. De middelen zijn op dit moment voor een groot deel ingezet conform het plan van aanpak voor het project Compaan en het onderzoek door Vilans. (150.000 euro)

  Vraag 3
  Deze uitkering is toegekend op basis van de cijfers van het RIVM uit 2016 en voor gemeenten met een eenzaamheidspercentage hoger dan 56%.
  a. Wat zijn de actuele eenzaamheidpercentages in onze gemeente?

  Antwoord:
  De minister van VWS heeft met de VNG besloten om geld beschikbaar te stellen voor enkele gemeenten om de aanpak van eenzaamheidsvermindering te versnellen. Er zijn 16 gemeenten, variërend van groot naar klein, geselecteerd op basis van de hoogste eenzaamheid percentages. Hierbij is uitgegaan van een percentage van 56% of hoger. Hoewel Haarlemmermeer niet in deze categorie viel, is het ministerie toch bij ons uitgekomen nadat bleek dat er niet genoeg aanmeldingen waren uit het land.
  In onderstaande tabel worden de cijfers voor Haarlemmermeer weergegeven voor volwassenen en ouderen. In de jeugdmonitor worden tot op heden geen vragen opgenomen over eenzaamheid. In het komende onderzoek onder kinderen en jongeren in Haarlemmermeer zijn wel vragen over eenzaamheid opgenomen. In de transformeermonitor Haarlemmermeer worden eveneens de cijfers van de gezondheidsmonitor gebruikt.

  Vraag 4
  Uit de brief van het Rijk blijkt eveneens dat de gemeente ook gebruik mag maken van een van de adviseurs van het Centrum Eén tegen eenzaamheid, die eventueel kan ondersteunen in het vormen van de lokale alliantie.
  a. Heeft u daar gebruik van gemaakt en zo nee, bent u voornemens om daar gebruik van te maken?

  Antwoord:
  Er is in oktober 2018 ambtelijk contact geweest met een adviseur van het ministerie. In verband met de late verkiezingen in Haarlemmermeer is het gesprek met de wethouder die het thema eenzaamheid in portefeuille heeft doorgeschoven naar 2019. De afspraak met de adviseur van het ministerie zal in juni 2019 plaatsvinden.

  Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

  de secretaris                              de burgemeester
  drs. Carel                                   Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!