Antwoorden SV Onderwijshuisvesting scholen in Halfweg

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over onderwijshuisvesting scholen in Halfweg:

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 maart 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over Onderwijshuisvesting scholen in Halfweg. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
U begint met een introductie van de ontwikkelingen in Halfweg waarbij de basisscholen samen gaan op één locatie.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunt u ons aangeven hoe de besluitvorming tot stand is gekomen?

Antwoord
Ja, we zijn hiervan op de hoogte. De voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft met de twee betrokken schoolbesturen (Jong Leren en Stopoz) afspraken gemaakt over de vorming van een Integraal Kindcentrum (hierna: IKC) in Halfweg. Door beide schoolbesturenis aangegeven dat een IKC het beste past bij de onderwijsinhoudelijke keuzes: samenwerken met kinderopvang biedt grote toegevoegde waarde. Samen huisvesten op één locatie biedt de scholen en de kinderopvang de mogelijkheid goed samen te werken en tegelijkertijd een eigen profiel aan te houden.

Vraag 2
Zijn ern.a.v. zienswijzen aanvullende of compenserende besluiten genomen door de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude m.b.t. de bouw van IKC

Antwoord
In het traject om te komen tot een geschikte bouwlocatie is door de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uitgebreid en langdurig geparticipeerd met inwoners van Halfweg. In dit proces is uitvoerig met inwoners gesproken over de keuzes voor de locatie. Ookis het voorstel aangepast naar aanleiding van ingediende zienswijzen.

Vraag 3
Een argument van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude was dat er moest worden voorzien in een openbare school in de gemeente. In de huidige nieuwe gemeente Haarlemmermeer wordt hierin voldoende voorzien. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Antwoord
Wij vinden het belangrijk dat er in Halfweg een openbare school is.

Vraag 4
Is de ontwikkeling van dit IKC opgenomen in het Integraal Huisvesting Plan van Haarlemmermeer?
Antwoord:
De middelen voor onderwijshuisvesting zijn bij het samengaan van de gemeenten samengevoegd. Met de behandeling van de voorjaarsnota wordt voorgesteld het IKCinhoudelijk toe te voegen aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van Haarlemmermeer.

Vraag 5
Door de concentratie van drie scholen op één locatie zal het aantal verkeersbewegingen ter plaatse aanzienlijk toenemen. Voorziet u problemen in de verkeersafwikkeling, mede gezien het te verwachten aantal kinderen dat naar dit IKC zal komen van buiten Haarlemmermeer?
Antwoord:
Wij voorzien geen problemen in de verkeersafwikkeling. Verplaatsing van de drie scholen leidt niet tot een toename van het totale verkeer. Wij voorzien ook geen problemen, omdat met extra parkeerplaatsen rekening is gehouden.

Vraag 6
Wij begrijpen dat de drie separate locaties van de huidige drie basisscholen herontwikkeld zullen worden als woningbouwlocaties. Als dit inderdaad zo is,
a. zijn hiervoor al bouwplannen bekend en waar kan mijn fractie deze inzien ?
b. voldoen deze bouwplannen aan de geldende normen voor parkeren, groen en speelruimte?
Antwoord
Dit is niet het geval. Voor de locatie van basisschool Halverwege is door de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude het idee opgevat om woningen te realiseren, maar hier ligt nog geen concreet bouwplan. De locatie van de Margrietschool wordt de locatie van de nieuwe gymzaal. Voor de locatie van de Jozefschool zijn nog geen concrete plannen. Wanneer en indien deze bouwplannen concreet worden, zullen deze moeten voldoen aan alle geldende regels, dus ook die voor parkeren, groen en speelruimte.

Vraag 7
Bent u op de hoogte van de inhoudelijke bezwaren die zijn ingediend door omwonenden bij de Raad van State?
Antwoord
Ja, daarvan zijn wij op de hoogte. De omwonenden hebben bij de behandeling in de gemeenteraad hun bezwaren kenbaar gemaakt.

Vraag 8
Bent u op de hoogte van het door omwonenden aangereikte alternatief om te komen toteen IKCin Halfweg?
Antwoord
ia, daarvan zijn wij op de hoogte. Het aangereikte alternatief voldoet niet aan de uitgangspunten die wij hanteren voor onderwijshuisvesting.

Vraag 9
Kunt u ons aangeven hoe de financiering van deze ontwikkeling is vormgegeven en of de financiering van dit IKC reeds is opgenomen in de Meerjarenbegroting?Antwoord
Voor de dekking voor het IKC is door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een besluit genomen. Voordat de gemeentelijke herindeling geëffectueerd was, is het IKC financieel gewaarborgd. Het IKC wordt formeel onderdeel van hetIHP. Het IHP is opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                 de burgemeester,
drs. Carel Brugman.    Onno Hoes

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!