Antwoorden SV sporten in de openbare buitenruimte

 Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen aan het college van B&W:

Op 11 juli 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over sporten in de openbare buitenruimte. Onderstaand treft u de beantwoording aan. Onze excuses voor het feit dat de reactie later is dan de hiervoor gestelde termijn.

Vraag 1:
Heeft de toegezegde inventarisatie plaatsgevonden naar de behoefte van genoemde doelgroep aan informele sportfaciliteiten in de openbare ruimte?
Antwoord: Nee, er is geen specifiek Haarlemmermeers onderzoek gedaan naar de behoefte van ouderen aan informele sportfaciliteiten in de openbare buitenruimte.
Uit de vakliteratuur weten we dat de meest beoefende sporten onder ouderen zijn: toerfietsen, sportief wandelen, fitness (conditie), wandelsport en zwemsport. Ongeveer een kwart van de ouderen spreekt een voorkeur uit voor bewegen in georganiseerd verband. Circa 40% van de ouderen sport het liefst ongeorganiseerd.
In het sportonderzoek ‘Het Sportlandschap van Haarlemmermeer 2’ (2012) kwam naar voren dat naast een toename van flexibele behoefte aan sportbeoefening, inwoners naar meer sportvoorzieningen vragen in de buitenruimte om te kunnen ‘bootcampen’,hardlopen, wandelen, fietsen en andere ongeorganiseerde sportvormen te kunnen beoefenen.

Vraag 2:
Kunt u ons aangeven met welke partners in de wijken en kernen u tot de definitieve keuze van locaties bent gekomen?
Antwoord: In diverse wijken en kernen zijn voorzieningen voor sport en bewegen in de openbare ruimte (in wijk- of buurtparken en recreatiegebieden) tot stand gebracht of gepland. De locaties en voorzieningen worden vaak in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer, dorps- en wijkraden, (commerciële) sportaanbieders en gebruikers ontwikkeld.

Vraag 3:
Kan het college bedoelde inventarisatie aan de raad beschikbaar stellen?
Antwoord:Er heeft geen inventarisatie plaats gevonden van mogelijke locaties voor nieuwe sportfaciliteiten voor de specifieke doelgroep ouderen (zie ook het antwoord op vraag 1).

Vraag 4:
Op welke locaties zijn inmiddels toestellen geplaatst op basis van deze Inventarisatie
Antwoord: Los van bedoelde inventarisatie hebben we geïnvesteerd in een aantal voor iedereen bedoelde Bootcamp en Calisthenics plekken in het Haarlemmermeerse Bos, bij de Toolenburgerplas en bij het Wandelbos Hoofddorp.
Ook rond de sportvelden in Rijsenhout zijn fitness toestellen in een route geplaatst. In het zomerpark in de wijk Getsewoud is bij het Ouderen Woonzorgcomplex een Beleef- en beweegtuin ontwikkeld. Daarnaast is op enkele plaatsen, zoals in de Utochtzone bijFloriande en in het Haarlemmermeerse Bos een ‘standaard’ trimparcours aanwezig.

In samenwerking met Staatsbosbeheer willen we dit jaar nog een Street fitness voorziening in het Venneperhout realiseren. Rond het geplande nieuwe sportveldenpark Veldpost-Badhoevedorp-zuid zijn ook aantrekkelijke sport- en beweeg attributen gepland.In het gefaseerde Inrichtingsplan voor het Wandelbos Hoofddorp is eveneens te zijner tijd een trimroute voorzien.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                  de burgemeester
drs. Carel Brugman      Onno Hoes

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!