Antwoorden SV stand van zaken PARK21

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over de stand van zaken PARK21:

Geachte heer, mevrouw,
Op 17 mei 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de stand van zaken van PARK21. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Wanneer kunnen wij van uw college verwachten dat er duidelijkheid komt over de toekomst vanPark21?
Antwoord:
Op 29 mei 2019 hebben wij de raad een brief gestuurd over het uitstel van de resultaten van de haalbaarheidsstudie ten behoeve van het MER PARK21 (X.2019.07608). In de voortgangsrapportage 2017/2018 (2018.0061915) is aangegeven dat we eind 2018 met deze resultaten zouden komen. Inmiddels is gestart met het integraal beoordelen van de plannen voor wat betreft ruimtelijke ingrepen op wonen, infrastructuur en groen. Deze zijn onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor PARK21. Het rapport met de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de mogelijkheden en consequenties worden ter kennisname en bespreking naar de raad gestuurd. Wij hebben de raad voorgesteld een informatieve bijeenkomst in het derde kwartaal van 2019 te houden. Uiteraard werken wij verder aan het MER en het voorontwerp bestemmingsplan, die naar verwachting begin 2020 vrijgegeven kunnen worden.

Vraag 2
Kunt u ons in dat verband aangeven wanneer wij de Voortgangsrapportage over Park21 kunnen verwachten, evenals andere rapporten en studies op basis waarvan de gemeenteraad eenafweging kan maken over de ontwikkeling van Park21
Antwoord:
De voortgangsrapportage 2017/2018 PARK21 (2018.0061915) is op 2 oktober 2018 door ons vastgesteld. Op 29 november 2018 is deze in de raad besproken. We hebben in het verleden afgesproken de raad door middel van een voortgangsrapportage jaarlijks over de stand van zaken van PARK21 te informeren. Uiteraard kan de raad aan het eind van 2019 weer een voortgangsrapportage van ons verwachten.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

de secretaris                                  de burgemeester
drs. Carel Brugman                     Onno Hoes

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!