Antwoorden SV stand van zaken rond de Parklaan te Hoofddorp

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen aan het college van B&W:

Op 1 augustus 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de stand van zaken rond de Parklaan te Hoofddorp.
Onderstaand treft u de beantwoording aan. Onze excuses voor het feit dat de reactie later is dan de hiervoor gestelde termijn.

Vraag 1:
Kan het college aangeven wanneer de aanvang van de werkzaamheden verwacht kunnen worden?Antwoord: De werkzaamheden bestaan uit 2 delen. Fase 1 start op 24 september 2018 en bestaat uit het aanbrengen van parkeerplaatsen naar aanleiding van de wens van de bewoners om betaald parkeren in te voeren. Fase 2 start in 2019 en bestaat uit groot onderhoud aan de bestrating, het groen en het trottoir.

Vraag 2:
Heeft het college hierover met de bewoners van de Parklaan gecommuniceerd? Zo ja, op welke wijze, zo neen, waarom niet?
Antwoord: Naast dat de wijkraad Oost op de hoogte is gesteld, zal de communicatie over de uitvoering aan de bewoners worden uitgevoerd conform de gebruikelijke procedures. De bewoners / gebruikers van de panden ontvangen zo’n twee weken voor de start van de werkzaamheden een bewonersbrief.

Vraag 3:
Een ander punt betreft ontwikkelingen van het opkopen van woonpercelen tegenover de parkeergarage door de eigenaar van de parkeergarage. Er is inmiddels een woonhuis dichtgetimmerd en “onbewoonbaar” verklaard is onze informatie.
Enkele bewoners stellen, dat zij regelmatig worden lastiggevallen en onder druk gezet om hun huis te verkopen aan genoemde eigenaar van de parkeergarage. Waarschijnlijk volgens bewoners om verworven panden te slopen om daarmee de parkeergarage tekunnen uitbreiden tot aan de straat.
Kan het college aangeven of bovenstaande situatie aan de orde is en met welk doel ?
Antwoord: Indien bovenstaande situatie aan de orde is, is dat kwalijk. Er hebben ons geen signalen bereikt dat er in deze situatie onoorbare druk door een marktpartij wordt uitgeoefend op inwoners om hun huizen te verkopen. Het staat een particulier natuurlijk vrij om ongevraagd een bod te doen op vastgoed. Op het moment dat hierbij sprake isvan ontoelaatbare druk (fysieke of verbale) moet door de bewoners direct aangifte gedaan worden bij de politie in het kader van huisvredebreuk.

De eigenaar van de garage heeft laten weten plannen te hebben om uit te willen breiden. Wij hebben echter nog geen officiële aanvraag ontvangen en daardoor nog geen integrale afweging gemaakt.

Wij hebben op geen enkele wijze een woning in de Dravers- of Parklaan ‘onbewoonbaar verklaard’. Ter verduidelijking merken wij op dat de ‘onbewoonbaarverklaring’ al een tijd (sinds 1 april 2007) niet meer bestaat. Op grond van de huidige Woningwet (artikel 1b) kunnen wij wel woningen sluiten als de veiligheid in het geding is. Dat is hier niet aan de orde. Het staat een particulier vrij om zijn eigen woning dicht te timmeren vooruitlopend op het slopen van die woning (bijvoorbeeld om kraken tegen te gaan).

Vraag 4:
Als dit waar blijkt te zijn, wat gaat het college daartegen doen, want het kan toch niet zo zijn, dat inwoners door derden onder druk worden gezet om hun huis te verkopen?
Antwoord: Het is aan de bewoner om op het moment dat er sprake is van fysieke en/of verbale druk zelf aangifte te doen bij de politie.

Vraag 5:
Kunt u aangeven of de Draverslaan en/of Parklaan een beschermd aangezicht status heeft?
Antwoord: Nee, de Draverslaan en de Parklaan hebben niet de status van beschermd dorpsgezicht. De bijzondere verschijningsvorm van de woningen en tuinen zijn wel dwingend vastgelegd in het bestemmingsplan.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                  de burgemeester
Drs. Carel Brugman      Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!