Antwoorden SV verhoogde rijbaanscheiding Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over de verhoogde rijbaanscheiding Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep:

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 april 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de verhoogde rijbaanscheiding Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Kunt u aangeven waarom is gekozen voor verhoogde rijbaanafscheiding en welk effect u hiermee beoogt?

Antwoord:
Wij hebben gekozen voor een fysieke verhoogde scheiding tussen de rijbaan en het fietspad om de verkeersveiligheid van (brom)fietsers te garanderen.
Voor de werkzaamheden bleek dat veelvuldig gebruik werd gemaakt van de berm bij het elkaar passeren van twee voertuigen in tegengestelde richting. Dit zorgde voor een verkeersonveilige situatie voor {bromjfietsers op het naastgelegen (brom)fietspad.
Wij hebben het asfalt 5 meter breed gehouden. Om het passeren mogelijk te maken hebben wij de weg met grasbetontegels aan weerszijden verbreed naar 6.20 meter. Daarmee is voldoende ruimte beschikbaar voor voertuigen om elkaar te passeren.
De ruimte tussen de weg en het naastgelegen fietspad is hierdoor kleiner geworden. Om te voorkomen dat voertuigen bij het elkaar passeren alsnog gebruik maken van het fietspad hebben wij vanuit het perspectief van de verkeersveiligheid de verhoogde scheiding tussen de rijbaan en het (brom)fietspad aangebracht.

Vraag 2
Kunt u aangeven welke alternatieve rijbaanafscheidingen zijn overwogen en waarom deze niet zijn toegepast?

Antwoord:
Er is een alternatief onderzocht, namelijk het geheel verhogen van het (brom)fietspad. Dit bleek technisch moeilijk te realiseren in verband met de grote hoogteverschillen en afwateringsmogelijkheden. Bovendien kan dit alternatief de verkeersveiligheid van (brom)fietsers onvoldoende waarborgen.

Vraag 3
Verkaveling van landbouwgronden zorgen ervoor dat agrarische ondernemers zich regelmatig met grote machines moeten verplaatsen via onze polderwegen.
3) Heeft u contact gehad met de agrarische ondernemers om de voorgenomen herinrichting vandit gedeelte van de Rijnianderweg te bespreken ?
a) Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
b) Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?

Antwoord:
Ja, wij hebben over de voorgenomen werkzaamheden contact gehad met de (agrarische) ondernemers via het Coördinatiepunt Bereikbaarheid. Hierbij zijn zij geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheidsaspecten van de uitvoering hiervan.

Vraag 4
Heeft u contact gehad met omwonenden om de voorgenomen herinrichting van dit gedeelte van de Rijnianderweg te bespreken?
a) Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
b) Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?

Antwoord:
In oktober 2018 hebben wij contact gehad met omwonenden. Over het ontwerp/inrichting heeft geen discussie plaatsgevonden. Het ging vooral om de bomen. De bomen zouden namelijk worden verwijderd en hiervoor in de plaats zouden nieuwe bomen worden geplant. In overleg met de omwonenden is besloten om de bomen te laten staan.

Vraag 5
Zijn bestuurders van grote voertuigen naar hun kennis, kunde en ervaringen gevraagd?
a) Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
b) Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?

Antwoord:
Wij hebben bestuurders van grote voertuigen niet specifiek gevraagd naar hun kennis, kunde en ervaringen, omdat het naar onze inschatting uitsluitend ging om een optimalisatie van de bestaande situatie.

Vraag 6
Uit gesprekken met direct betrokkenen maken wij op dat zij van mening zijn dat deze herinrichting op dit gedeelte van de Rijnlanderweg voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijker geworden is.
a) Kunt u ons een overzicht doen toekomen van de hoeveelheid en het type verkeersdeelnemers die gebruik maken van deze route per etmaal?
b) Kunt u ons een overzicht doen toekomen van het aantal verkeersongevallen van de afgelopen 5 ja ar op dit gedeelte van de Rijnlanderweg?

Antwoord:
De verkeersmodellen geven aan dat er zo’n 2.000 motorvoertuigen per etmaal op dit wegvak rijden. Dat is het totaal van beide richtingen bij elkaar en dit betreft
ongeveer een derde van de maximale capaciteit van dit type weg. Het onderscheid in type verkeersdeelnemers is hierin niet te herleiden.
In de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2018 hebben op dit wegvak drie geregistreerde ongevallen plaatsgevonden.

Vraag 7
Bent u bereid contact op te nemen met omwonenden en (agrarische)
ondernemers om deze herinrichting van de Rijnlanderweg opnieuw in ogenschouw te nemen? a) Zo ja, op welke termijn kunt u dit realiseren?
b) Zo nee, wat is hiervoor uw motivatie?

Antwoord:
Wij zijn bereid om contact op te nemen met omwonenden en (agrarische) ondernemers, maar zullen de werkzaamheden niet opnieuw in ogenschouw nemen.
De reden hiervoor is dat wij zoals hierboven beschreven uitsluitend de bestaande situatie hebben geoptimaliseerd. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid van (brom)fietsers.

Vraag 8
Bent u bereid om voor het einde van 2019 deze herinrichting te evalueren in samenspraak met omwonenden en (agrarische) ondernemers?

Antwoord:
Wij zijn bereid om de herinrichting te evalueren in samenspraak met omwonenden en (agrarische) ondernemers.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                             de burgemeester|
Drs. Carel Brugman                 Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!