Antwoorden SV voorgenomen bouw biomassacentrale Rijsenhout

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen aan het college van B&W:

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 augustus 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de voorgenomen bouw van een biomassacentrale op het terrein van De Meerlanden Holding N.V. (hierna: De Meerlanden). Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het voornemen om een Biomassacentrale te plaatsen op het terrein van De Meerlanden?
Antwoord: Ja, wij zijn van dit voornemen op de hoogte.

Vraag 2:
Kunt u ons aangeven of, gezien de recesperiode, de (al dan niet) lopende vergunningaanvraag en de signalen van verontruste inwoners, de gemeenteraad tijdig inde gelegenheid wordt gesteld hier haar mening over te vormen en te uiten alvorens er onomkeerbare stappen worden gezet?Antwoord: De Meerlanden heeft de aanvraag om een omgevingsvergunning op 9 augustus 2018 ingetrokken.

Vraag 3:
Kunt u ons aangeven door wie en hoe inwoners van Rijsenhout betrokken zijn bij dit voornemen?Antwoord: De Meerlanden heeft in de maanden juni, juli en augustus bijeenkomsten gehouden voor bewoners. Tijdens de bijeenkomst op 7 augustus 2018 heeft de Meerlanden na overleg met de bewoners besloten om de ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning in te trekken. Na de vakantieperiode start De Meerlanden inoverleg met de bewoners een nieuw traject voor de Biomassacentrale.

Vraag 4:
Kunt u ons aangeven op welke wijze de Dorpsraad Rijsenhout betrokken is?
Antwoord: De Meerlanden heeft over dit onderwerp rechtstreeks contact gehad met de Dorpsraad Rijsenhout.

Vraag 5:
Bent u bekend met een wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten waaruit blijkt dat biomassa behoort tot de grootste milieuvervuilers en dat Biomassacentrales 50% meer C02 uitstoten dan de grootste CÖ2 vervuiler, steenkool?
Antwoord: Wij zijn niet bekend met dit onderzoek. De gronden waarop wij een omgevingsvergunning kunnen weigeren, staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Vraag 6:
Bent u het met ons eens dat de bedrijfsvoering van De Meerlanden op genoemde locatie op gespannen voet staat met het woonplezier van omwonenden en met dit voorgenomen plan van een Biomassacentrale dit een te grote wissel trekt op de leefbaarheid van direct omwonenden?
Antwoord: Dat kunnen wij nu nog niet zeggen, omdat dit afhangt van de concrete plannen van De Meerlanden. De Meerlanden zet zich in om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Vraag 7:
Wij constateren enorme bedrijvigheid in en rondom Rijsenhout. Er is onduidelijkheid over de bebouwde kom grens. Kunt u aangeven of het terrein van de Meerlanden wel of niet binnen de bebouwde kom ligt en/of bebouwde kom grenzen aangepast gaan worden op basis van huidige ontwikkelingen
Antwoord: Er zijn verschillende bebouwde kommen op basis van verschillende wet- en regelgeving (zoals de provinciale ruimtelijke verordening, Wegenverkeerswet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Bouwverordening). Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten wij ruimtelijk kijken. Dat betekent dat de feitelijke situatie en de aard van de omgeving bepalend zijn en niet de plaats van het verkeersbord dat de bebouwde kom aangeeft. Ruimtelijk gezien ligt de De Meerlanden buiten de bebouwde kom.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

de secretaris                         de burgemeester
Drs. Carel Brugman.          Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!