Antwoorden SV voorgenomen verhuizing van het CRASH 40-45 Luchtoorlog- en Verzetsmuseum

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen aan het college van B&W:

Geachte heer, mevrouw,

Op 11, 16 en 31 juli 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van verschillende fracties over de voorgenomen verhuizing van het CRASH 40-45 Luchtoorlog- en Verzetsmuseum Fractie HAP; vragen 1 t/m 8,
Fractie Groenlinks; vragen 9 t/m 13, en Fractie D66; vragen 14 t/m 18
Onderstaand treft u de beantwoording aan. Onze excuses voor het feit dat de reactie later is dan de hiervoor gestelde termijn.

Vragen fractie HAP 1 t/m 8:

Vraag 1
Is het College met ons van mening dat het behoud van een dergelijk museum essentieel is voor de instandhouding van ons cultureel erfgoed?
Antwoord: Ja, dat zijn wij.

Vraag 2
Wat zijn voor het College de redenen geweest om dit museum te gaan verhuizen
Antwoord: Het fort wordt behalve gerenoveerd ook herontwikkeld tot een publiek toegankelijk attractiepunt. Hierbij krijgt het fort een recreatieve, toeristische, culturele, educatieve en/of maatschappelijke functie, zoals beschreven is in de Visie op de Geniedijk die door de gemeenteraad is vastgesteld in 2009 (2009.0014576). Ook in de B&W nota Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 (2017.0035360), waarover op 7 september 2017 met de raad is gedebatteerd, is deze doelstelling benoemd:

Huidig erfgoedbeleid Haarlemmermeer
Doelstelling
Cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer behouden en zichtbaar maken, draagvlak creëren en identiteit versterken.
– Behoud en ontwikkelen van Stelling van Amsterdam. Fort bij Aalsmeer herbestemmen met een publieksfunctie die zorgt voor de openstelling van het fort. De nieuwe functie moet recreatief, toeristisch, cultureel, educatief en/of maatschappelijk aantrekkelijk zijn.’’ (pagina 16)

Een pand zonder zittende huurder is altijd aantrekkelijker dan wanneer er nog een huurder in het pand zit.

Vraag 3
Heeft een mogelijk vertrek ook nog invloed op de omliggende functies van Fort Aalsmeer, zoals de loodsen gevestigd nabij het Fort waar nu een aantal (schiet)verenigingen zijn gehuisvest? Of zijn daar verder geen concrete plannen voor?
Antwoord: Nee, voor de loods waar de schietvereniging is gehuisvest zijn geen concrete plannen. CRASH huurt naast het fort ook nog een stenen loods en een gedeelte van een stenen loods op het fortterrein. In deze stenen loodsen staat onder andere een Spitfire. Deze huurovereenkomsten lopen onverkort door en als CRASH het fort verlaat hebben zij inieder geval nog deze panden om te gebruiken.

Vraag 4
Wanneer is het College voornemens de Raad formeel hierover te informeren?
Antwoord: Het procesvoorstel en het Programma Van Eisen (PVE) zijn in concept gereed. Het procesvoorstel gaan wij leveren, nadat er een definitieve oplossing voor de huisvesting van museum CRASH gevonden is. Onderdeel van het proces is participatie door de dorpsraden van Aalsmeerderbrug en Rijsenhout op het concept PVE. Deze acties voeren wij uit voordat wij een besluit nemen, precies zoals dat is afgesproken tijdens een informatieve avond met de Dorpsraad Rijsenhout. Nadat het PVE door ons is vastgesteld wordt deze vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraak wordt het PVE via ons college voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Vraag 5
Is het College met ons van mening dat – gezien de historie van ’t Fort – een mogelijke verhuizing pas moet plaatsvinden als er ook concreet geïnteresseerde kopers/huurders zijn, zodat een periode van lange leegstand zoals ’t Fort inFloofddorp wordt vermeden en het museum rustig kan zoeken naar een andere geschikte locatie?
Antwoord: Wanneer een geschikte locatie is gevonden vertrekt CRASH niet direct uit het fort, maar zij hebben aangegeven wel alvast spullen in te pakken en op te slaan in de stenen loods die zij ook huren. CRASH heeft de tijd om te verhuizen en wij gebruiken deze tijd om een nieuwe exploitant te vinden. Het definitieve vertrek van CRASH, de renovatie van het Fort en de start van de nieuwe exploitant laten wij op elkaar aansluiten. Wij zullen dit ook als voorwaarde opnemen in het Programma Van Eisen voor de nieuwe exploitant.

Vraag 6.
Kan het College aangeven welke locatie u voor het museum op het oog heeft en wat betekent ‘tijdelijk’?
Antwoord: De locatie ten tijde van het indienen van deze vragen betrof de locatie Bolsterrein inNieuw-Vennep. Inmiddels heeft CRASH aangegeven zelf de onderduikboerderij aan de Rijnlanderweg 1253 in Nieuw-Vennep als serieuze optie te onderzoeken. CRASH hoopt met de nieuwe eigenaar afspraken te kunnen maken die deze locatie wel financieel haalbaar maakt, nadat bij eerder onderzoek van de gemeente is gebleken dat de kosten en baten op dat moment niet in verhouding waren. De nieuwe huisvesting is nog onderwerp van gesprek met het bestuur van CRASH.

Vraag 7.
Kan het College concreet aangeven of er na een mogelijke verhuizing van het museum iets in de subsidierelatie tussen gemeente en museum verandert?
Antwoord:
Dat is niet te zeggen, want dit hangt af van de gekozen oplossing. Uitgangspunt blijft dat CRASH zijn activiteiten kan blijven uitvoeren en dat de gemeente de daarbij passende financiële middelen vrijmaakt.

Vraag 8.
Kan het College ons inzicht geven in de jaarlijkse kosten voor de gemeente Flaarlemmermeer om het museum te kunnen blijven huisvesten in het Fort? En kunt udaarnaast aangeven wat mogelijke commercialisering zou opleveren?
Antwoord: Dit is lastig te bepalen, want het hangt af van welke partij of partijen het fort gaat/gaan huren. De doelstelling van het herontwikkelen van het fort is ons historisch erfgoed en daarbij in het bijzonder de stelling van Amsterdam en het fort Aalsmeer voor een breed publiek aantrekkelijk maken. Aan deze doelstelling ligt geen financieel oogmerk ten grondslag.

Vragen fractie Groenlinks 9 t/m 13:
Vraag 9.
Per wanneer zou het CRASH museum het huidige Fort moeten hebben verlaten?
Antwoord: Dit is afhankelijk van wanneer CRASH de nieuwe locatie kan gebruiken.

Vraag 10.
Vanuit welk raadsvoorstel, debat of besluit komt dit voort?
Antwoord: De herontwikkeling van het Fort komt voort uit de Visie op de Geniedijk die door de gemeenteraad is vastgesteld in 2009 (2009.0014576) en de nota Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 (2017.0035360). Zie verder het antwoord op vraag 2.

Vraag 11.
Welke kosten zijn er gemoeid met een eventuele verhuizing en wie neemt deze kosten voor rekening?
Antwoord: De verhuiskosten naar het Bolsterrein in Nieuw-Vennep zijn geraamd op € 91.000. Dit isinclusief het geschikt maken van het pand voor de vestiging van CRASH. Wij nemen deze kosten voor onze rekening. CRASH heeft een alternatieve locatie gevonden en wij zijn in afwachting van een nieuwe kostenraming.

Vraag 12.
Is het college met ons van mening dat het huidige Fort eigenlijk een heel passende locatie is voor het CRASH museum?
Antwoord:
Met huisvesting in het Fort heeft CRASH een passende ruimte zowel qua omvang als wat betreft de uitstraling. De hoeveelheid publiek die het museum genereert doet daarentegen geen recht aan de doelstelling om van het fort een attractiepunt te maken.

Vraag 13.
Welke passende alternatieven zijn er voor het Crash museum, zowel tijdelijk als vast,bijvoorbeeld in een ander Fort of vergelijkbare locatie?
Antwoord: We hebben het afgelopen jaar veel alternatieven onderzocht, waaronder enkele zeer kansrijke. Uiteindelijk viel de keuze van CRASH op de locatie op het Bolsterrein in Nieuw- Vennep. Zie verder het antwoord op vraag 6.

Vragen fractie D66 14 t/m 18:
Vraag 14.
U bent voornemens het Fort bij Aalsmeer op te knappen en leeg op te leveren voor de verkoop. Heeft u reeds concrete aanbiedingen van derden die het fort willen exploiteren? Zo ja, wie is (zijn) dit? Is er een businessplan?
Antwoord:
Uitgangspunt is om het fort te verhuren. Stichting Stadsherstel en COUP Urban Producers, een bureau gespecialiseerd in het herontwikkelen van vastgoed, hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de exploitatie van het fort. Wij hebben van deze partijen geen concreet businessplan ontvangen. Wel hebben wij partijen uitgenodigd zich officieel bij ons te melden zodra het fort beschikbaar komt.

Vraag 15.
GroenLinks mist een visie op het (beheer van) cultureel erfgoed. Zie het Fort Hoofddorp dat jaren leeg staat en Het Oude Raadhuis waar uiteindelijk het draagvlak voor verkoop ontbrak en u staande de raadsvergadering besloot het besluit tot verkoop in te trekken. Bent u dit met GroenLinks eens? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Dit zijn wij niet met u eens. In 2011 stelde de gemeenteraad het voorstel ‘Erfgoed op de kaart’ vast (2010.0049739). Daarin is opgenomen welk belang de gemeente hecht aan het onderhoud van het cultureel erfgoed en op welke wijze wij dat behoud willen realiseren. Erfgoed draagt bij aan de profilering van Haarlemmermeer. Speerpunten van de nota zijn het beter benutten van cultureel erfgoed, beter aansluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen en de herbestemming van monumenten. Hoofddoelstelling van het erfgoedbeleid (opgenomen in de actualisatie van de Cultuurnota 2017-2020) in de nieuwe gemeente is de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer behouden en deze zichtbaar en beleefbaar te maken. Behoud door ontwikkeling van de stelling van Amsterdam met als doel inwoners meer bewust maken van de betekenis van het culturele erfgoed.

Vraag 16.
Middels Nota van B&W nr 2008/4212 van 29 januari 2008 is besloten:
a: CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 met ingang van 2008 te huisvesten in Fort Aalsmeer te Rijsenhout en
b: Hiertoe het structurele subsidie aan CRASH in 2008 met EUR 15.026,- te verhogen. Het museum is reeds 10jaar een goede huurder en er kan niet gezegd worden dat de huisvesting van het museum in het Fort bij Aalsmeer tijdelijk is. Bent u dit met GroenLinks eens? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Dit zijn wij gedeeltelijk met u eens. CRASH is een goede huurder. De inkomsten van CRASH en de gegeven subsidie hebben de exploitatielasten in de afgelopen tien jaar gedekt. Het museum is nooit in financiële problemen gekomen. CRASH heeft altijd huurcontracten voor bepaalde tijd gehad en de tijdelijkheid is altijd met hen gecommuniceerd. De eerste huurovereenkomst is voor vijfjaar aangegaan zodat CRASH zekerheid had voor deze jaren, maar ook dat beide partijen de mogelijkheid hadden om te kijken naar alternatieve locaties zoals het Museumpark. Zie verder het antwoord op vraag 2.

Vraag 17.
In augustus 2017 heeft Stichting Boei in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer het rapport
“Quickscan Fort bij Aalsmeer” opgesteld. Stichting Boei heeft als missie: “Het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland door middel van restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, met oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. ”Stichting Boei geeft aan in zijn conclusie en aanbevelingen dat het zowel inhoudelijk als financieel de voorkeur heeft om het museum in het fort te blijven huisvesten. Waarom legt u de conclusie en aanbevelingen van dit gerenommeerde bureau naast u neer en wilt u toch dat het museum het fort verlaat?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 12.

Vraag 18.
Mag het Amerikaanse monument ‘Missing Man’ dat op het fortterrein staat verplaatst worden naar de nieuwe locatie van CRASH?
Antwoord:
Ja, dat mag. Het Missing Man Salute Monument is in 2004 opgericht bij het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg ter nagedachtenis aan omgekomen Amerikaanse vliegtuigbemanningen. In 2014 is het verplaatst naar het CRASH museum. Het bestuur van CRASH heeft aangegeven dat het monument bij CRASH hoort en mee verhuist naar de nieuwe locatie. Hier dient wel een omgevingsvergunning voor aangevraagd te worden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,                    de burgemeester
Drs. Carel Brugman.      Onno Hoes

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!