Beantwoording informatieve vraag over Vaststelling hoofdlijnen datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer

Onderstaand antwoord hebben wij van B&W ontvangen over Vaststelling hoofdlijnen datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer:

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 juni 2020 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van HAP over Vaststelling hoofdlijnen datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
U stelt het volgende: Wij leven in de veronderstelling dat TenneT hoe dan ook verplicht is te leveren bij de oprichting van een nieuw bedrijf, ongeacht het soort bedrijf en de omvang. Is het juridisch haalbaar om deze eis neer te leggen bij nieuw te vestigen datacenters en is dat getoetst?

Antwoord:
De netbeheerders TenneT en Liander hebben weliswaar een aansluitingsplicht, maar hebben voor wat betreft de levering van stroom alleen een inspanningsverplichting. Op dit moment is in enkele delen van de gemeente Haarlemmermeer onvoldoende netcapaciteit aanwezig. Hierdoor kunnen ook geen nieuwe energiecontracten worden afgesloten. Pas indien er weer voldoende stroom beschikbaar is, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw 150 kV onderstation, kunnen weer nieuwe leveringscontracten worden afgesloten.
Voor wat betreft de aanvullende voorwaarde voor een eigen 150 kV inkoopstation zijn wij van mening dat wij deze eis kunnen stellen. Deze eis wordt namelijk gesteld vanuit de ruimtelijke effecten die de uitbreiding van de netcapaciteit met zich meebrengt. Met deze verplichting wordt namelijk een wezenlijk deel van de ruimtelijke effecten geconcentreerd op het bedrijventerrein zelf. Hiermee wordt voorkomen dat buiten het bedrijventerrein extra bebouwing, met de bijbehorende ruimtelijke effecten ontstaan. Wij hebben hierover ook advies ingewonnen van Potjonker.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!