Beantwoording informatieve vragen van de fractie van HAP over het gebruik en de kosten van Hulp bij het Huishouden

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen van B&W op de informatieve vragen over het gebruik en de kosten van Hulp bij het Huishouden:

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 oktober 2020 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van HAP over het gebruik
en de kosten van Hulp bij het Huishouden.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Wat zijn de cijfers (absoluut en procentueel) van het gebruik (aantal aanvragen) en de kosten
(voorde gemeente) van Hulp bij het Huishouden in de jaren 2017, 2018 en 2019 in
Haarlemmermeer?

Antwoord:
Vanaf 2015 is hulp bij het huishouden als onderdeel van begeleiding geregistreerd. Met de
inkoop van 1 juli 2018, waarbij hulp bij het huishouden één van de vijf percelen was, wordt hulp
bij het huishouden apart geregistreerd. Hierdoor zijn er voor 2017 en de eerste helft van 2018
alleen aantallen en kosten van hulp bij het huishouden aan te geven op basis van een selectie
op zorgaanbieder. Een aantal zorgaanbieders leveren naast hulp bij het huishouden ook andere
zorgsoorten zoals begeleiding. Hierdoor zijn de aantallen en kosten zoals in onderstaande tabel
weergegeven niet zuiver voor hulp bij het huishouden. Het geeft echter wel een reële
inschatting. De gemiddelde tariefstijging bij de inkoop van 1 juli 2018 was 22%. Tussen 2018 en
2019 zijn de tarieven gelijk gebleven.

Gebruik (aantal cliënten)   
2017: 830
2018: 1047 (+26%)
2019: 1347 (+29%)

Kosten
2017: € 1.544.990
2018: € 2.577.706 (+67%)
2019: € 3.393.776 (+32%)

Vraag 2
Graag zien we hierbij ook een indeling van de aanvragers in de categorie lage, midden en hoge
inkomens?

Antwoord:
De gegevens met betrekking tot inkomens zijn alleen beschikbaar via een monitor van het
Centraal Administratiekantoor (CAK). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de cliënten
aan wie een eigen bijdrage voor begeleiding (inclusief hulp bij het huishouden) wordt opgelegd,
inclusief de stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal cliënten in onderstaande
tabel kan afwijken van het aantal cliënten dat daadwerkelijk gebruik maakt van begeleiding
(inclusief hulp bij het huishouden). Wanneer een cliënt gebruik maakt van meerdere
voorzieningen kan het zijn dat de cliënt voor de eigen bijdrage meetelt in een andere
zorgcategorie.

Inkomen 2017 
Laag (< € 24.128): 1206
Midden (€ 24.128 – € 50.000): 393
Hoog (> € 50.000): 100
Totaal: 1699

Inkomen 2018
Laag (< € 24.128): 1426 (+18%)
Midden (€ 24.128 – € 50.000): 465 (+18%)
Hoog (> € 50.000): 108 (+8%)
Totaal: 1999 (+18%)

Inkomen 2019
Laag (< € 24.128): 1561 (+9%)
Midden (€ 24.128 – € 50.000): 583 (+25%)
Hoog (> € 50.000): 157 (+45%)
Totaal: 2301 (+15%)

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

Mieke Booij-van Eek,
wethouder Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!