Beantwoording schriftelijke vraag Blauwalg in het recreatiewater

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen van B&W over het blauwalg in recreatiewater in het Haarlemmermeerse Bos:

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 augustus 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over blauwalg in
het recreatiewater in het Haarlemmermeerse Bos.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is inmiddels het beluchting- c.q. het circulatiesysteem weer geplaatst in het meertje in het
Haarlemmermeerse bos?
Zo niet, waarom niet en heeft u er zicht op wanneer dit wel wordt geplaatst?

Antwoord:
In 2016 is, in samenspraak met de gemeente, door het hoogheemraadschap van Rijnland (het
waterschap) de technisch versleten beluchting- en menginstallatie uit 2001 uit de diepe
Haarlemmermeerse Bospias verwijderd.
De verwachting was toen, gelet op de monitoring van de Bospias door het waterschap, dat de
waterkwaliteit van nature in orde zou blijven. Aanvankelijk leek de waterkwaliteit in de Bospias
redelijk tot goed te blijven maar in het natuurlijk watersysteem zijn de blauwalgen zich toch
weer meer gaan ontwikkelen, mede door de extra warme zomers in de afgelopen jaren.
In 2018 is nog éénmalig een waterstofperoxide behandeling in de Bospias uitgevoerd. Die is op
zich effectief geweest, echter maar heel kort werkzaam en kostbaar.

Daarom onderzoeken het waterschap en de gemeente momenteel of een moderne
menginstallatie toch weer aangebracht kan worden. Het waterschap en de gemeente hopen
hierover het komend najaar op basis van een technisch en financieel uitgewerkt voorstel een
gezamenlijk besluit te nemen.

Bij een positief besluit is het streven om de blauwalgenbestrijdingsinstallatie vóór het
zomerseizoen 2021 in werking te hebben.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!