Beantwoording schriftelijke vragen Autosluw Sloten verkeersinfarct Badhoevedorp

Onderstaande antwoorden heeft HAP 22 november 2021, ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen die gesteld zijn op 20 oktober 2021 over Autosluw Sloten verkeersinfarct Badhoevedorp:

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op 20 oktober 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Gevolgen Project Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten in Amsterdam voor Badhoevedorp.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is het college bekend met het advies van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw-West, voor keuze 2A?

Antwoord:
Wij hebben gedurende het proces voortdurend gezorgd dat de gemeente Amsterdam informatie uitwisselde over hun stappen en afwegingen. Hierdoor zijn wij bekend met het advies van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West en de voorkeurskeuze van het Amsterdams college zoals geformuleerd in de Nota van Uitgangspunten Sloterweg-West verkeersveilig.

Vraag 2
Bent u op de hoogte van de ontstane onrust hierover onder de inwoners van Badhoevedorp? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gedurende het proces hebben wij verschillende signalen ontvangen vanuit Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. Wij begrijpen de zorgen en hebben daarom contact gezocht met de gemeente Amsterdam om de belangen en zorgen van deze inwoners en ondernemers over te brengen.

Vraag 3
Kan het college aangeven welke gevolgen deze keuze heeft voor Badhoevedorp? Zo ja, kan u ons vertellen welke gevolgen dat zijn ?

Antwoord:
De exacte gevolgen zijn op dit moment nog niet geheel bekend. Dit omdat autoverkeer zich gedraagt als water en de coronacrisis ook mogelijk lange termijn veranderingen in autogebruik en routekeuzes met zich meebrengt.

De volgende gevolgen kunnen wij u wel mededelen:

 • (Oud-)Sloten blijft voor Badhoevedorpers direct bereikbaar en vice versa. De knip komt nabij de kruising Sloterweg-Ditlaar;
 • Nieuw-Sloten kan vanuit Badhoevedorp alleen nog bereikt worden via de S107 (Plesmanlaan) en Johan Huizingalaan en vervolgens via de Louwesweg/Antwerpenbaan of via het Amsterdamse deel van de Oude Haagseweg/Anderlechtlaan;
 • Sportpark Sloten kan vanuit Badhoevedorp alleen nog bereikt worden via bovengenoemde routes of via de A9, A4 en afrit Sloten;
 • Verkeer vanuit De Aker en Osdorp raken hun directe verbindingen met de A4 kwijt (Sloterweg en Laan van Vlaanderen). De gemeente Amsterdam beoogt een alternatieve route via de Plesmanlaan/het Amsterdamse deel van de Oude Haagsweg naar de A4 of via de Henk Sneevlietweg of Cornelis Lelylaan naar de AIO. Om te voorkomen dat dit verkeer via Badhoevedorp (Sloterbrug) naar de A9 gaat hebben wij bij de gemeente Amsterdam het belang van de aanpak van de S106/T106 benadrukt, waaronder de rotonde bij Lijnden.

Vraag 4
Bent u met de fractie van HAP eens dat het onaanvaardbaar is, dat de verkeersdruk nabij de Sloterbrug flink zal toenemen, evenals het verkeer over de dijk, de burgemeester Amersfoortlaan en de andere omliggende wegen ? Zo ja, wanneer en op welke manier en met welke urgentie kunnen we acties vanuit gemeente Haarlemmermeer verwachten?

Antwoord:
Wij zijn het met de fractie van de HAP eens dat verkeersdruk niet substantieel mag toenemen door deze maatregelen. Het is niet uit te sluiten dat intensiteiten hierdoor stijgen, maar het is de vraag of de aantallen die genoemd zijn in de Nota van Uitgangspunten ook uitkomen. Zo houdt het (meest recente) Amsterdams verkeersmodel bijvoorbeeld geen rekening met de bestaande spitsafsluiting en fietsstraat in Nieuwe Meer of een aanpak van de S106/T106, inclusief de rotonde bij Lijnden.

Zoals gezegd hebben wij voortdurend contact met de gemeente Amsterdam en wij waren enigszins teleurgesteld dat zij uiteindelijk alsnog op variant 2 – de oervariant waar de plannen ooit mee begonnen – zijn uitgekomen. Wij zien zelf meer in een variant 11 met enkel een camera op de Sloterweg-West en waarbij de Laan van Vlaanderen als alternatieve route naar de snelwegen open zou blijven. Dit omdat de Laan van Vlaanderen qua inrichting meer geschikt is dan de Sloterweg-West (of Burgemeester Amersfoordtlaan) en de eventuele pijn van het afsluiten van de Sloterweg-West daarmee eerlijker verdeeld wordt over beide gemeenten.

Wij hebben de zorgen van onze inwoners voortdurend benadrukt. Mede daarom heeft de gemeente Amsterdam als extra maatregel het instellen van 30km/u op de gehele Langsom opgenomen in hun bredere plannen voor 30km/u in de stad. Dit moet het verkeer naar de snelwegen destimuleren om de route via de Sloterbrug te kiezen. Vandaar dat deze aanpassing de naam variant 2a heeft gekregen.

Na de keuze voor variant 2a heeft onze portefeuillehouder verkeer en vervoer contact gezocht met haar Amsterdamse collega en de volgende aanvullende afspraken gemaakt;

 • Gedurende een jaar na het instellen van de knips worden verschillende wegen in Amsterdam en Badhoevedorp gemonitord. Hieronder valt ook de S106/T106. Wij kijken en denken daarbij mee;
  Als gedurende of na het jaar onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en/of doorstroming ontstaan, worden aanvullende maatregelen getroffen om deze op te lossen;
 • Als de ontstane knelpunten te lastig of onoplosbaar blijken te zijn kan worden teruggevallen op variant 11;
 • De gemeente Amsterdam bevestigt dat zij zich in zal blijven zetten om de S106/T106 op capaciteit te brengen zoals afgesproken in artikel 3, lid 3.4 van de Bestuursovereenkomst Omlegging A9 te Badhoevedorp. Hier valt de aanpak van de rotonde bij Lijnden ook onder. Over de realisatietermijn zijn wij met de gemeente Amsterdam in overleg, omdat dit ten tijde van de bestuursovereenkomst niet is vastgelegd.

Vraag 5
Als de Sloterbrug vernieuwd Is en er uit beide richtingen sneller auto’s over kunnen doorstromen, neemt dit effect dan nietjuist af door van de Sloterweg een 30 km zone te maken?

Antwoord:
In alle gevallen is de gemeente Amsterdam voornemens om de Sloterweg 30km/u te maken. Het instellen van enkel 30km/u op de Sloterweg is helaas onvoldoende om de verkeersintensiteiten terug te brengen tot onder de gewenste 6.000 motorvoertuigen per etmaal voor een dergelijke weg. Vandaar dat aanvullende maatregelen nodig blijven.

Vraag 6
Deze keuze kan nadelige effecten veroorzaken voor de Lijnderbrug en de T106, is het college bereid dit mee te nemen om een waterbed effect te voorkomen?

 1. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
 2. Zo ja, wanneer en op welke manier en met welke urgentie?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4; wij hebben bij de gemeente Amsterdam het belang van de aanpak van de S106/T106 benadrukt en hierover zijn wij overeengekomen dat beide gemeenten zich in blijven zetten op dit dossier. Wij zien het sturen van verkeer naar de S106/T106 echter niet alsnadelig effect, omdat deze weg juist bedoeld is om het doorgaande verkeer buiten de kernen te geleiden. Wij zijn het wel eens dat de randvoorwaarde hiervoor is dat de weg voldoende capaciteit moet hebben.

Vraag 7
Is het college voornemens om Amsterdam te wijzen op de nadelige effecten welke de toekomstige maatregelen hebben op Badhoevedorp en zo het gesprek aan te gaan?

 1. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
 2. Zo ja, wanneer en op welke manier en met welke urgentie?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4; wij hebben onze standpunten vanaf het begin van de planvorming kenbaar gemaakt en hebben voortdurend gezorgd dat wij zijn meegenomen door de gemeente Amsterdam in hun stappen en afwegingen. De gemeente Amsterdam is tot nu toe ook altijd bereidwillig geweest om met ons mee te denken en te zoeken naar flankerende maatregelen, binnen de speelruimte die hun beleidskaders geven.

Vraag 8
Gaat het college hierover in gesprek met de inwoners en de Dorpsraad van Badhoevedorp en kunnen ze nog invloed hebben door middel van participatie?

Antwoord:
Wij hebben geregeld contact met de dorpsraad van Badhoevedorp over verkeersonderwerpen, waaronder dit onderwerp. Wij hebben ook altijd benadrukt bij de gemeente Amsterdam dat de inwoners in en rond Badhoevedorp in de gelegenheid moeten zijn om hierover mee te praten. In reactie daarop heeft de gemeente Amsterdam meerdere malen gesprekken gevoerd met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp en ook onze inwoners meegenomen in de bewonersbrief over de digitale informatieavond en geïnformeerd over de inspraakperiode. Deze inspraakperiode – die inmiddels heeft plaatsgevonden – was ook open voor onze inwoners als belanghebbenden.

Aanvullend hierop heeft onze portefeuillehouder verkeer en vervoer op maandag 8 november 2021 een gesprek gehad met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp over hun zorgen met betrekking tot verkeer in en rond Badhoevedorp, waaronder dit onderwerp. In dit gesprek zijn standpunten en ervaringen uitgewisseld en waar mogelijk de zorgen weggenomen.

Wij denken hiermee goede afspraken te hebben gemaakt om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij hinder ondervinden van uitvoering van Amsterdams beleid op Amsterdams grondgebied. Via de Voortgangsrapportage Mobiliteit zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit dossier.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!