Beantwoording schriftelijke vragen Beleid rond Bed & Breakfasts en Airbnb in Haarlemmermeer

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen van B&W op de schriftelijke vragen betreft Beleid rond Bed & Breakfasts en Airbnb in Haarlemmermeer:

Geachte heer, mevrouw,

Op 2 september 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over het beleid
rond Bed & Breakfasts en Airbnb in Haarlemmermeer en op 3 september 2020 ontvingen wij
schriftelijke vragen van de fractie van Groenlinks over AirBnB en Bed & Breakfast. Aanleiding
voor deze schriftelijke vragen zijn de via raadsinformatie verspreide vragen van bewoners van
de Orchideelaan en Irislaan te lijnden over een Bed & Breakfast aan de Akerdijk 127 te lijnden.

Omdat beide schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp gaan, beantwoorden wij alle vragen
in deze brief. We bereiden momenteel nieuw verblijfsaccommodatiebeleid voor, dat in het
vierde kwartaal van dit jaar ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd, maar beantwoorden
de vragen conform het huidige beleid.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Schriftelijke vragen van de fractie van HAP

Vraag 1:
Kunt u ons een beeld geven van het concrete beleid van de gemeente Haarlemmermeer bij het
toestaan van de exploitatie van een Bed & Breakfast en van een Airbnb?

Antwoord:
In zijn algemeenheid staan we Bed & Breakfasts in onze gemeente toe, mits het past binnen de
bepalingen van het bestemmingsplan en/of’Beleidsregels afwijking bestemmingsplan 2020′
(2020.0001206). In veel van de bestemmingsplannen is geregeld of een Bed & Breakfast, al dan
niet als aan-huis-verbonden beroep, is toegestaan. Meestal zijn dan voorwaarden opgenomen
als het maximale percentage oppervlakte van de woning dat voor het gebruik van een Bed &
Breakfast is toegestaan. Als het niet is toegestaan bieden de ‘Beleidsregels afwijking
bestemmingsplan 2020’ (hierna: het afwijkingenbeleid) de mogelijkheid om van een
bestemmingsplan af te wijken. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden, zie hiervoor de
voorwaarden in artikel 8 van het afwijkingenbeleid. In het afwijkingenbeleid is voor een Bed &
Breakfast de volgende definitie opgenomen:

Bed & Breakfast: een aan de woonfunctie ondergeschikte verblijfsvoorziening, bestaande uit het
tegen betaling aanbieden van toeristisch en kortdurend verblijfin de woning en/of
aangebouwde bijbehorende bouwwerken. Een Bed & Breakfast wordt gerund door de
hoofdbewoner(s) van de woning. De kamers ten behoeve van een Bed & Breakfastfunctioneren
niet als zelfstandige wooneenheid.

De voorwaarden in het afwijkingenbeleid gelden voor woningen binnen de bebouwde kom.
Regels voor aanvragen voor een Bed & Breakfast buiten de bebouwde kom worden opgenomen
in het aankomende verblijfsaccommodatiebeleid, dat door de coronacrisis is vertraagd, en nu in
het vierde kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad ter bespreking wordt voorgelegd.

Airbnb is, naar aanleiding van het bekendste online platform op dit gebied, een verzamelnaam
voor toeristisch verhuur door particulieren. Bij de volledige verhuur van de gehele woning,
bijvoorbeeld tijdens de vakantie van de bewoner, is sprake van particuliere vakantieverhuur.
Deze vorm van logiesverstrekking is niet in overeenstemming met de woonbestemming in de
bestemmingsplannen en is niet toegestaan.

Ook heeft De Raad van State op 29 januari 2020 een uitspraak gedaan dat particuliere
vakantieverhuur zonder een vergunning (op basis van de Huisvestingswet en gemeentelijke
huisvestingsverordening) niet is toegestaan. Wij kennen geen dergelijk vergunningsstelsel.
Op dit moment ligt het wetsvoorstel toeristische verhuur woonruimte bij het parlement waarin
nadere regels zijn opgenomen voor het verhuren van woningen aan toeristen via
onlineplatforms.
De mogelijkheden die deze wet biedt nemen we mee in het verblijfsaccommodatiebeleid.

Vraag 2:
Welke beleidsmatige verschillen zijn er van toepassing tussen eventuele regelingen
tbv een Bed & Breakfast en een Airbnb?

Antwoord:
De beleidsmatige verschillen tussen een Bed & Breakfast en particuliere vakantieverhuur
(Airbnb) hebben te maken met het feit dat een Bed & Breakfast gaat over verhuur van delen
(kamers) van een woning, als onzelfstandige woonruimte, waarbij de hoofdbewoner aanwezig
is. Er is sprake van een bedrijfsmatige activiteit. Bij particuliere vakantieverhuur gaat het om
een zelfstandige woonruimte waar de bewoner niet aanwezig is en die wordt verhuurd tijdens
de vakantie van de bewoner.
Particuliere vakantieverhuur is niet toegestaan. Bed & Breakfasts onder voorwaarden wel, zoals
beschreven in de beantwoording van vraag 1.

Vraag 3:
Is de exploitatie van een Bed & Breakfast in dit specifieke geval vergunningplichtig ?

Antwoord:
Of een Bed & Breakfast vergunningsplichtig is hangt af van onder andere het bestemmingsplan.
Voor dit perceel, Akerdijk 127 te Lijnden, geldt het bestemmingsplan “Badhoevedorp LijndenOost” (2013.0029418) met de bestemming “Wonen”. Volgens de
bestemmingsplanvoorschriften is het gebruik van een woning en/of bijbehorende bouwwerken
ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening toegestaan tot niet meer dan 40% van
het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, tot een
maximum van 50 m2. Het runnen van een Bed & Breakfast en andere vormen van logies als
commerciële activiteit zijn bedrijfsmatige activiteiten. Deze activiteiten vallen onder aan huis
verbonden beroepsuitoefening die binnen de grenzen van het bestemmingsplan in een
woonbestemming zijn toegestaan. Dat betekent dus in dit specifieke geval dat indien er niet
meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende
bouwwerken, tot een maximum van 50 m2 wordt gebruikt voor de Bed & Breakfast er geen
vergunning nodig is.

Naar aanleiding van het verzoek om handhaving dat wij hebben ontvangen, heeft een
inspecteur controles uitgevoerd op de locatie. Uit deze controles is gebleken dat de oppervlakte
van de ruimtes die verhuurd zijn, groter is dan is toegestaan op basis van het bestemmingsplan.
Wij gaan nu, zoals de normale gang van zaken is, onderzoeken of het mogelijk is om de Bed &
Breakfast te legaliseren door middel van een omgevingsvergunning om af te wijken van het
bestemmingsplan. Als dit niet mogelijk is, zullen wij handhavend optreden.

Vraag 4
Zo ja, is er in dit geval een vergunning aangevraagd en op grond van welke regeling
is deze al dan niet verleend?

Antwoord:
Nee, er is op dit moment geen omgevingsvergunning aangevraagd voor een Bed & Breakfast op
deze locatie.

Vraag 5:
Zo neen, is er controlerend, respectievelijk handhavend opgetreden of bent u
voornemens dit te gaan doen?

Antwoord:
Zoals bij vraag 3 aangegeven zullen wij, als blijkt dat het niet mogelijk is om de Bed & Breakfast
te legaliseren door middel van een omgevingsvergunning, handhavend optreden. In lijn met de
Algemene wet bestuursrecht wordt in dat geval aan de overtreder eerst een voornemen tot het
opleggen van een last onder dwangsom kenbaar gemaakt. Daarbij wordt de mogelijkheid
geboden om een zienswijze in te dienen. Daarna zal, indien de overtreding niet wordt
opgeheven, een last onder dwangsom worden opgelegd.

Vraag 6:
Als er in algemene zin sprake is van een toegestane exploitatie van een Bed &
Breakfast, respectievelijk een Airbnb, is er dan toeristenbelasting verschuldigd?

Antwoord:
Op grond van de verordening toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het
houden van verblijf binnen de gemeente Haarlemmermeer tegen welke vorm dan ook. Het is
dus niet relevant of de exploitatie van een Bed & Breakfast is toegestaan. Als er verbleven
wordt tegen vergoeding is toeristenbelasting verschuldigd ook als dit illegaal gebeurt.

Vraag 7:
Is dat in dit specifieke geval aan de orde?

Antwoord:
Over individuele gevallen doen wij in het kader van de fiscale geheimhoudingsplicht geen
mededelingen.

Vraag 8:
Kan de gemeente optreden tegen de hier gebezigde verwijzing door de exploitant van
deze B&B naar parkeermogelijkheden in de omliggende woonwijk en/ofzijn er
mogelijkheden de ervaren overlast hiervan te beperken?

Antwoord:
Handhaving op straat tegen parkeerders is alleen mogelijk als er parkeerregulering is ingesteld.
Anders is het openbare weg met openbare parkeerplaatsen en mag iedereen er staan (ook
gasten van de Bed & Breakfast). Als een Bed & Breakfast verwijst naar openbare
parkeerplaatsen in een omliggende wijk, dan hebben we daar geen handhavingsinstrumenten
voor.

Uit het bestemmingsplan parapluplan ‘Parkeerregels’ (2018.0056736) volgt dat de
parkeernormen in acht moeten worden genomen bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor bouwen en/of planologisch strijdig gebruik.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!