Beantwoording schriftelijke vragen Beluchtingsinstallatie in de Haarlemmermeerse Bosplas

Onderstaande antwoorden heeft HAP ontvangen op de schriftelijke vragen betreft de beluchtingsinstallatie in de Haarlemmermeerse Bosplas:

Geachte heer, mevrouw,

Op 24 juni 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de beluchtingsinstallatie in de Haarlemmermeerse Bospias.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Kunt u ons aangeven per wanneer het systeem wel volledig operationeel is?

Antwoord:
Het hoogheemraadschap van Rijnland (uitvoerder en beheerder van de installatie) geeft aan dat de dit voorjaar aangebrachte installatie volledig in werking is en overmatige blauwalgenbloei voorkomt. Dit blijkt uit de analyses door Rijnland van de watermonsters en de gegevens van een meetboei in de Bospias. Op www.zwemwater.nl wordt door de provincie de actuele zwemwaterkwaliteit aangegeven en die is in orde.

Wel zijn in een deel van de aangebrachte slangkoppelingen van het systeem onder water luchtlekkages door Rijnland geconstateerd. Deze worden na het zwemseizoen in oktober 2021 verholpen omdat daarvoor de installatie moet worden uitgeschakeld en dat is voor de preventie van blauwalgenbloei niet wenselijk.
Overigens is de Bospias een natuurwater waar altijd blauwalgen, wieren en groenalgen in voorkomen, die zich bij bepaalde windrichtingen tijdelijk kunnen ophopen op een smalle water strook langs de oever zonder dat dit gezondheidsrisico’s oplevert.

Vraag 2:
Bent u het met HAP eens dat het systeem voor de zomervakantie volledig operationeel moet zijn zodat inwoners veilig kunnen recreëren/zwemmen in het bos?

Antwoord:
Zie ook het antwoord op vraag 1. Het systeem is volledig in werking en de monitoring van de waterkwaliteit door Rijnland en de Provincie geeft momenteel aan dat zwemmen zonder gezondheidsrisico’s in verband met blauwalgenbloei mogelijk is. Rijnland, Provincie en wij kunnen echter nooit volledig garanderen dat zich in dit natuurwater geen verslechtering van de waterkwaliteit zal voordoen, als gevolg van de natuurlijke processen en (extremere) weersomstandigheden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!