Beantwoording schriftelijke vragen Deelscooters

Onderstaande antwoorden heeft HAP ontvangen op de schriftelijke vragen aan het college van B&W betreft deelscooters:

 

Geachte heer, mevrouw.

Op 29 april 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over deelscooters
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is het college bekend met het toenemende aantal klachten van verkeerd geparkeerde
deelscooters?
Zo ja, kan het college aangeven hoeveel klachten de gemeente heeft ontvangen sinds de start
van de deelscooters?

Antwoord:
Wij zien in de gemeentelijke systemen geen toename van het aantal klachten van hinderlijk
geparkeerde scooters. Het aantal gemelde klachten lijkt al sinds de start van de deelscooters
van GO Sharing stabiel op gemiddeld één a twee meldingen per week. In de eerste tien weken
sinds de start hebben wij via het systeem Meldingen Openbare Buitenruimte (MOB) veertien
meldingen ontvangen over hinder van deelscooters. Daarnaast hebben wij enkele meldingen
per mail ontvangen.
De introductie van een nieuw concept in de openbare ruimte brengt gewenningstijd met zich
mee. Meestal duurt dit enkele maanden. Doordat mensen vanwege de coronamaatregelen nu
veelal thuis zijn, vallen de deelscooters waarschijnlijk meer op dan onder normale
omstandigheden

Vraag 2
Kan het college, naar aanleiding van de eerder gestelde actualiteitsvragen en de beantwoording
daarvan, aangeven welke stappen er sindsdien gezet zijn om de overlast van deelscooters terug
te dringen?
Zo nee, welke stappen worden nog gezet kunnen worden ingezet om deze de steeds maar
toenemende overlast terug te dringen?

Antwoord:
Zoals bij vraag 1 is geantwoord, zien wij geen toename in het aantal klachten. Wel staan wij
regelmatig in contact met GO Sharing om zaken rondom de uitrol van deelscooters te
bespreken, waaronder het nog verder beperken van eventuele hinder en overlast die ervaren
worden. GO Sharing heeft ons benadrukt dat het voorkomen van hinder en overlast een hoge
prioriteit heeft voor hen. Daarnaast willen wij benadrukken dat gebruikers de huurperiode pas
af kunnen sluiten nadat zij een foto in de app uploaden van hoe zij de scooter hebben
achtergelaten. Op basis hiervan kunnen de verhuurders zelf ook handhaven op overtredingen.
Dit doen zij door boetes uit te delen of in herhaaldelijke gevallen het account op te schorten. Dit
geldt voor alle deelaanbieders.

Vraag 3
Deelt het college de mening van de fractie van HAP dat het niet tot 24 uur mag duren voordat
hinderlijk geparkeerde deelscooters worden weggehaald?
Zo ja, welke stappen gaat het college nemen om de afhandeling van hinderlijk geparkeerde
scooters aan te pakken te versnellen?

Antwoord:
Wij vinden dat de tijd tussen de melding van de hinder en het oplossen daarvan zo kort mogelijk
moet zijn. Wij hebben daarom met GO Sharing afgesproken dat hinderlijk geparkeerde
deelscooters in Hoofddorp binnen 24 uur verwijderd of verplaatst moeten zijn. Dit is
aanmerkelijk korter dan de termijn van 48 uur die gehanteerd wordt in vrijwel alle gemeenten
waar deelscooters worden aangeboden. Hieronder vallen ook gemeenten als Rotterdam,
Schiedam en Apeldoorn. Wij gaan hierin dus verder dan de meeste andere gemeenten. De
aanbieder moet redelijkerwijs wel voldoende gelegenheid geboden worden om problemen op
te lossen. In de praktijk wordt een melding vaak ruim binnen de marge afgehandeld. Wij zien
daarom geen reden om deze afhandelingstermijn verder in te perken.

Meldingen over geparkeerde deelscooters die een gevaar vormen, bijvoorbeeld doordat zij
midden op de rijbaan geparkeerd staan, moeten meteen opgepakt worden door GO Sharing. Dit
gebeurt, afhankelijk van de gevaarzetting, zo snel mogelijk en maximaal enkele uren na een
melding. Op het moment dat GO Sharing haar plicht verzaakt, grijpen wij zelf in en wordt
bestuursdwang toegepast. De deelscooter wordt afgevoerd en alle kosten worden op GO
Sharing verhaald. GO Sharing is hiervan op de hoogte. Wij hebben deze maatregel slechts in één
geval toe moeten passen.

Bovenstaande afspraken en maatregelen zijn ook van toepassing op toekomstige aanbieder
Felyx.

Vraag 4
Is het college bereid om contact op te nemen met de aanbieders van de deelscooters om in
samenspraak de overlast terug te dringen ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!