Beantwoording schriftelijke vragen geruchten omtrent opheffing buslijn 169

Onderstaande antwoorden ontving HAP n.a.v. schriftelijke vragen omtrent geruchten over de opheffing van buslijn 169:

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 maart 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over geruchten omtrent opheffing Connexxion lijn 169.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Heeft het college ook kennisgenomen van de berichten in de media betreffende lijn 169 ?

Antwoord:
Ja, wij kennen de berichtgeving in de media betreffende de toekomst van lijn 169.

Vraag 2:
Kan het college bevestigen of ontkennen, dat er discussie is rond het voortbestaan van deze redelijk druk gebruikte basis buslijn in het onderliggende net ?

Antwoord:
Zoals u weet heeft Connexxion vorig jaar de aanbesteding gewonnen van de Vervoerregio Amsterdam. Vervoersbedrijf Connexxion onderzoekt op dit moment hoe zij op een goede manier zijn nieuwe dienstregeling die in december ingaat, kan uitvoeren. In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam zoekt Connexxion daarbij, binnen de reikwijdte van het Programma van Eisen (PvE), naar optimalisaties. Bijvoorbeeld voor situaties waarin de bushaltes van verschillende buslijnen elkaar deels overlappen. Zolang eventuele wijzigingen nog in onderzoek zijn, wordt hier inhoudelijk niet tussentijds over gecommuniceerd.

Vraag 3:
Mocht deze buslijn, of het voortbestaan van deze lijn, punt van (heroverweging zijn bij het inrichten van het gehele vervoersplan, in hoeverre kan het college, c.q. de raad dan invloed uitoefenen op de uiteindelijk te nemen beslissing ?

Antwoord:
De portefeuillehouder Verkeer kan via de adviescommissie Amstelland-Meerlanden een advies uitbrengen over de uitwerking van het Vervoerplan 2018, voor zover die afwijkt van het bod van Connexxion in het kader van de aanbesteding en op basis waarvan zij de concessie gegund heeft gekregen.

Vraag 4:
Kan het college of de raad überhaupt nog substantiële invloed uitoefenen, of ligt de beslissingsbevoegdheid bij de VRA ?

Antwoord:
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het openbaar vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden. Het DB toetst het vervoerplan aan de concessie.

Vraag 5:
Is het college voornemens om de raad vroegtijdig over elke relevante ontwikkeling aangaande de veranderingen in het lijnennet op de hoogte te houden en te consulteren?

Antwoord:
In het vervoerplan doet de vervoerder een voorstel over lijnvoering en frequentie. Het DB van de Vervoerregio toetst dit voorstel aan het Programma van Eisen. Het DB neemt naar verwachting medio juni 2017 een besluit over het Vervoerplan 2108. Zodra dit besluit bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Vraag 6:
Zo ja, wanneer kan de raad die informatie tegemoet zien en zo neen, waarom niet ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

De secretaris,                           De Burgemeester
drs. Carel Brugman               Drs. Theo Weterings

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!