Beantwoording schriftelijke vragen Go en No-Go zorgmomenten

Onderstaande antwoorden heeft HAP 3 december 2021, ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen die gesteld zijn op 29 oktober 2021 over go en no go moment bij aflopende zorgcontracten:

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op 29 oktober 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over go en no go moment bij aflopende zorgcontracten. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

 

Vraag 1
In hoeveel gevallen zijn in de periode van 2018-2020 zorgtrajecten vroegtijdig gestopt vanwege het eerder behalen van de zorgdoelen?
a. Hoeveel geld is daarmee bespaard?

Antwoord:
Wanneer jeugdhulp eerder stopt dan de einddatum van een beschikking dan heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om een stopbericht te sturen. In dit bericht kunnen jeugdhulpaanbieders aangeven waarom de zorg stopt. Zorg kan stoppen omdat het zorgdoel is behaald, maar bijvoorbeeld ook omdat een jeugdige verhuist of omdat de zorg vroegtijdig wordt afgebroken. Het sturen van een stopbericht door jeugdhulpaanbieders is geen verplichte handeling binnen het landelijk administratieprotocol. Een stopbericht sturen is voor aanbieders een extra niet verplichte administratieve handeling en wordt daardoor niet consequent gedaan. Daarnaast hebben we als Haarlemmermeer de doelstelling om de administratieve lasten zoveel mogelijk te verlichten. Hierdoor is het nu niet mogelijk om aan te geven in hoeveel gevallen zorgtrajecten vroegtijdig gestopt zijn vanwege het eerder behalen van de zorgdoelen. Het is eveneens nu niet mogelijk om aan te geven hoeveel geld daarmee is bespaard. Wij zullen daarom nagaan hoe we hier in de toekomst meer informatie over kunnen krijgen.

Vraag 2
In hoeveel gevallen is in de periode van 2018-2020 een zorgtraject verlengd vanwege het niet behalen van de zorgdoelen?
a. Hoeveel geld is daarmee meer gemoeid dan aanvankelijk begroot?

Antwoord:
Vanaf 2018 tot en met 2020 zijn er in totaal 725 beschikkingen Jeugdhulp na afloop van de geldigheidstermijn verlengd. Op basis van deze verlengingen is tussen 2018 en 2020 in totaal € 4,6 miljoen gedeclareerd. De opbouw van deze aantallen en kosten is per jaar als volgt:

 

Jaar: 2018
Aantal beschikkingen: 69
Kosten: €0,4 miljoen

Jaar: 2019
Aantal beschikkingen: 285
Kosten: € 1,6 miljoen

Jaar: 2020
Aantal beschikkingen: 371
Kosten: € 2,6 miljoen

De toename wordt veroorzaakt doordat in 2019 de maximale geldigheidsduur van een beschikking is teruggebracht van vijfjaar naar één jaar. Daarnaast wordt een groot deel van de kosten veroorzaakt door slechts tien unieke inwoners, respectievelijk 62%, 35% en 38%. In de regel gaan hoge kosten gepaard met zeer complexe casuïstiek, wat vaak een meerjarig zorgtraject vraagt.

De gedeclareerde kosten voor verlengingen kunnen wij niet afzetten tegen de begroting, omdat onze begroting niet op basis van zorgdoelen is gebaseerd.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!