Beantwoording schriftelijke vragen Maatwerk bestemmingsplan wijziging

Onderstaande antwoorden heeft HAP ontvangen op de schriftelijke vragen aan het college van B&W betreft Maatwerk bestemmingsplan wijziging:

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op 11 april 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Maatwerk
bestemmingsplan wijziging.

Vraag 1.
Kan het college aangeven waarom in het gebied gemarkeerd tussen de Weg om de Noord en de
Bennebroekerweg er verschillende bestemmingen worden afgegeven?

Antwoord:
Het gebied tussen de Weg om de Noord en de Bennebroekerweg is een gebied waar deels
bedrijventerreinen zijn gevestigd en voor een deel de oorspronkelijke agrarische functie wordt
gehandhaafd. Dit is zo besloten in de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712).
Tevens is dit zo afgestemd in regionaal verband (Plabeka) en is dit besloten in de Provinciale
Verordening vanuit provincie Noord-Holland.

Vraag 2.
Kan het college aangeven of het klopt dat in dit gebied vergunningaanvragen zijn afgewezen op
gronden van een agrarische bestemming?
a) Zo ja, kunt aangeven om hoeveel aanvragen het gaat?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Het gaat het afgelopen jaar om één initiatief dat is afgewezen.

Vraag 3.
Is het college bereid het besluit van deze vergunningsaanvragen te heroverwegen en ruimte te
zoeken binnen de wettelijke kaders om het bestemmingsplan alsnog te wijzigen en deze
ondernemers de kans te bieden hun bedrijffinancieel gezond te houden en toekomst bestendig
te maken? Indien u geen ruimte ziet kunt u dan motiveren waarom niet.

Antwoord:
Nee, hiertoe zijn wij niet bereid. Het gaat hierbij om een historisch polderlint met traditionele
agrarische bestemming, die wij willen behouden. Het is onwenselijk om direct aan deze
polderlinten logistieke loodsen te laten bouwen (verdozing). Het is tevens onwenselijk om op
deze polderlinten logistieke loodsen te ontsluiten; de polderlinten zijn ongeschikt voor
veelvuldig gebruik door (zwaar) vrachtverkeer. Ook is het wenselijk om de agrarische
bestemming binnen Haarlemmermeer te handhaven, zoals ook veelvuldig uitgesproken door de
raad. Tenslotte is het onmogelijk om de bestemming te wijzigen vanuit de Provinciale
Verordening en vanuit de regionale afstemming vanuit Plabeka.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeent

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!