Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. artikel Trouw 22-10-2021 inzake de participatiewet

Onderstaande antwoorden heeft HAP 22 november 2021, ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen die gesteld zijn op 22 oktober 2021 n.a.v. artikel Trouw 22-10-2021 inzake de participatiewet:

Geachte heer, mevrouw,

Op 22 oktober 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over een artikel in Trouw inzake de Participatiewet.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van genoemd artikel?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van dit artikel. Voor publicatie van het artikel heeft de gemeente vragen van de journalist beantwoord.

Vraag 2
Kunt u bevestigen of nader toelichten of de inhoud van het artikeljuist is en, mocht dit niet het geval zijn, op welke punten onjuist?

Antwoord:
Wij herkennen ons in delen van het artikel en betreuren de door Trouw geschetste situatie waarin deze inwoner terecht is gekomen. Wij zien in de praktijk ook de problemen die kunnen ontstaan wanneer inwoners vanuit de bijstand gaan werken met als gevolg dat het betalingsmoment van het inkomen wijzigt. Deze periode dient door inwoners te worden overbrugd en inkomsten dienen te worden verrekend. Indien de inwoner hiervoor geen mogelijkheden heeft kunnen wij een overbrugginsuitkering verstrekken en zo nodig een terugbetalingsregeling treffen. Wij zijn echter van mening dat wij volgens de regels van de Participatiewet handelen.

Vraag 3
Kunt u aangeven wat er binnen de Participatiewet mogelijk is om de in het artikel geschetste, situatie te voorkomen dan wel achteraf te repareren?

  1. Is de gemeente inmiddels in contact getreden met de betreffende inwoner om te bezien wat gedaan kan worden aan de beschreven gevolgen?

Antwoord:
Op grond van de Participatiewet houden wij rekening met het inkomen waarover de inwoner kan beschikken. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering korten wij daarom het daadwerkelijk ontvangen inkomen en niet zoals in het artikel wordt gesteld, het geschatte inkomen. Met deze werkwijze willen wij voorkomen dat inwoners achteraf met een terugvordering geconfronteerd worden.
De Participatiewet biedt de mogelijkheid om rekening te houden met de individuele omstandigheden van de inwoner. Wij kunnen een overbrugginsuitkering verstrekken en zo nodig een terugbetalingsregeling treffen. Hierdoor kunnen wij de geschetste situatie voorkomen.

Na publicatie van het artikel in Trouw hebben wij de betreffende inwoner een aantal keren gebeld. Dit heeft helaas nog niet tot contact geleid. Wij hebben wel contact kunnen leggen met de jurist van deze inwoner.

Vraag 4
Kunt u ons aangeven wat er beleidsmatig nodig is om te voorkomen dat mensen die na enkele jaren in de bijstand aan het werk (kunnen) gaan, in een dergelijke situatie terechtkomen die leidt tot, zoals treffend beschreven in genoemd artikel, ‘een kettingreactie van ellende’?

Antwoord:
Bij het verrekenen van inkomsten en de beëindiging van de bijstand wordt altijd gekeken naar de individuele omstandigheden van de persoon of het gezin. Waar mogelijk passen wij maatwerk toe, bijvoorbeeld het verstrekken van een overbruggingsuitkering. Beleidsmatig hoeven er daarom geen wijzigingen plaats te vinden, immers de Participatiewet biedt het college de mogelijkheid om in het individuele geval maatwerk te leveren.

Vraag 5
Kunt u ons aangeven of de werkwijze die de gemeente hanteert bij de uitvoering van de Participatiewet kan worden bijgesteld, nu bekend is welke gevolgen er kunnen ontstaan in situaties waarbij sprake is van het vooraf berekenen van inkomsten en de negatieve effecten die hieruit kunnen ontstaan?

Antwoord:
De werkwijze die wij hanteren is volgens de regels van de Participatiewet. Bij de verrekening van inkomsten kunnen wij rekening houden met de individuele situatie van de inwoner.

Vraag 6
Begin dit jaar luidde de Landelijke Cliëntenraad (LCR) ook al de noodklok omdat uit onderzoek is gebleken dat zes op de tien mensen die vanuit de bijstand gaan werken, in financiële problemen komen.Bent u bekend met dit landelijk onderzoek en kunt u aangeven hoe de uitkomsten van dit onderzoek zich verhouden tot onze gemeente?

Antwoord:
Wij zijn bekend met dit onderzoek. Door het leveren van maatwerk proberen wij financiële problemen te voorkomen. Voor het overige verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 4. Wij worden in de praktijk geconfronteerd met het feit dat de bijstandsuitkeringen volgens berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) te laag zijn om in de noodzakelijke kosten te kunnen voorzien. In de praktijk betekent dit dat inwoners op bijstandsniveau vaak in de problemen komen wanneer er iets veranderd in hun inkomenssituatie, er is immers zelden reserve om veranderingen te overbruggen. De gemeente mag echter geen inkomenspolitiek bedrijven. Dit beleid is voorbehouden aan de rijksoverheid.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!