Beantwoording schriftelijke vragen over aanbieden GFT en herbruikbaar afval

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over het aanbieden van GFT en herbruikbaar afval:

Geachte heer, mevrouw,

 Op 2 juni 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het aanbieden van GFT en herbruikbaar afval.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is het college het met HAP eens, dat het gestimuleerd moet worden om GF en T afval, en ook ander herbruikbaar afval (bijvoorbeeld witgoed) aan te bieden aan Meerlanden?
Antwoord:
Wij zijn het eens met de fractie van de HAP dat het gestimuleerd moet worden om grondstoffen waaronder GF- en T- resten, apart aan te bieden aan Meerlanden en restafval te verminderen.

Vraag 2:
Is het college het met HAP eens, dat het aanbieden dan wel laten ophalen van GF en T afval wanneer dat méér is dan dat er in de groenbak past, op een andere wijze moet worden behandeld als het aanbieden dan wel laten ophalen van grofvuil?
Antwoord:
Wij zijn het met de fractie van de HAP eens dat het aanbieden dan wel ophalen van GFT op een andere wijze moet worden behandeld dan het aanbieden of ophalen van grof huishoudelijk afval. En dat is ook wat er gebeurt.

Na de basishoeveelheid die iedere inwoner gratis naar het afvalstation mag brengen of kan laten ophalen verschillen daarom ook de tarieven voor grof huishoudelijk afval en GFT
GFT gelden lagere tarieven.

Vraag 3:
Is het college het met HAP eens dat die stimulans momenteel ontbreekt door de huidige gang van zaken? Indien ja: wat gaat het college daaraan doen? Indien nee: waarom niet?
Antwoord:
In de huidige situatie wordt het wegbrengen of ophalen van GFT in mindering gebracht op het tegoed van 3 kuub grofvuil dat elk huishouden jaarlijks gratis mag storten. Wij zijn het eens met de fractie van de HAP dat hergebruik van grondstoffen zoals GFT zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd en dat een andere haal- en brengregeling voor GFT hieraan kan bijdragen. Daarom hebben wij met Meerlanden afgesproken dat inwoners van Haarlemmermeer hun GFT-afval met ingang van 1 juli 2017 onbeperkt kosteloos kunnen aanbieden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer

De secretaris                                       De burgemeester
Drs. Carel Brugman                          Drs. Theo Weterings

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!