Beantwoording schriftelijke vragen over Alarmlijn verwarde personen

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen van B&W van de schriftelijke vragen over de alarmlijn van verwarde personen:

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 13 juli 2020 ontvingen we schriftelijke vragen van de fractie van HAP over het landelijk
meldpunt niet-acute zorg voor personen met verward gedrag. Onderstaand treft u de
beantwoording aan.

Vraag 1
Kan het college aangeven hoe we deze aansluiting op deze alarmlijn gaan uitvoeren, en op
welke termijn dit gaat gebeuren?

Antwoord:
Met ingang van 1 juli 2020 is het regionale meldpunt van de GGD Zuid-Kennemerland op het
Landelijk meldnummer niet-acuut (0800-1205) aangesloten. Het betreft een digitaal
doorschakelnummer waar iedereen op een laagdrempelige wijze zorgen over kwetsbare en/of
verwarde personen kan delen, ook als de beller niet bekend is met het telefoonnummer van het
betreffende regionale of gemeentelijke meldpunt. Door middel van het intoetsen van een
postcode wordt de beller naar het juiste meldpunt doorgeschakeld.

Vraag 2
Kunt u garanderen dat de mensen die hiervan gebruik moeten maken de juiste en kwalitatief
goede zorg binnen de benodigde tijd krijgen ?

Antwoord:
Ja, het gaat hier om zorg die al door het regionale meldpunt van de GGD geleverd wordt.

Vraag 3
Bent u het met HAP eens dat het onacceptabel is dat het Rijk steeds taken overhevelt naar
gemeenten zonder dat er financieel voldoende wordt bijgedragen? Zo ja: hoe gaat u dat signaal
overbrengen naar het Rijk?

Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat het Rijk alleen dan taken naar gemeenten kan overhevelen als dit
gepaard gaat met voldoende middelen. Daar zijn en blijven we kritisch op. Onder andere in
VNG-verband trekken we hierin samen op met andere gemeenten. Recent voorbeeld is de
overdracht van taken in het kader van de Wet inburgering. Door stevige lobby heeft het Rijk
hiervoor inmiddels extra middelen beschikbaar gesteld.

Vraag 4
Wethouder Booij heeft in 2019, in en met de regio, een brandbrief gestuurd naar het Rijk, is daar
ai een terugkoppeling op ontvangen?

Antwoord:
Er is geen brandbrief verzonden. Wethouder Booij heeft zich eind 2019 aangesloten bij de brief
die vanuit de VNG gestuurd is over de tekorten in de gemeentelijke jeugdzorg en daarnaast –
waar dat mogelijk was – heeft ze mondeling aandacht gevraagd bij G40 en GJ42 en tijdens
(regio / G40 -joverleggen met de ministers Blokhuis en De Jonge voor de problemen die
ontstaan bij de gemeente doordat er taken overgeheveld worden zonder dat daar budget voor

Vraag 5
Welk effect heeft bovenstaande nieuwe taak op de begroting?

Antwoord:
Het landelijk meldnummer niet acute zorg is bekostigd door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er zijn dus geen effecten op de begroting.

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!