Beantwoording schriftelijke vragen over de afhandeling WMO meldingen en aanvragen

Onderstaande antwoorden hebben bij ontvangen van B&W betreft de afhandeling WMO meldingen en aanvragen:

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 september 2020 ontvingen wij een schriftelijke vraag van de fractie van HAP over
wettelijke reactietermijn Wmo aanvragen en meldingen.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
In het Haarlems Dagblad van vandaag valt in het artikel met de titel ‘Lang wachten op een
rolstoel’ te lezen dat een kwart van de openstaande WMO meldingen en aanvragen in de
gemeente Haarlem niet binnen de wettelijk reactietermijn afgehandeld worden. Tevens wordt er
geconstateerd dat er sprake is van een stijgende lijn in het aantal dossiers buiten de wettelijke
reactietermijn.

Kunt u ons aangeven of ook in Haarlemmermeer WMO meldingen en aanvragen niet binnen de
wettelijke reactietermijn afgehandeld kunnen worden?

Antwoord:
Binnen de gemeente Haarlemmermeer worden de Wmo meldingen en aanvragen binnen de
wettelijke reactietermijn van 8 weken afgehandeld. Indien bij aanvragen met een complex
karakter uitgebreider onderzoek nodig is en dit kan leiden tot een langere doorlooptijd van de
behandeling van de aanvraag, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. Bijvoorbeeld middels
een brief waarin aangegeven wordt dat de beslistermijn verlengd wordt.

Bij dergelijke aanvragen met een complex karakter is in een vroeg stadium van het onderzoek al
bekend of de doorlooptijd langer is. De aanvrager wordt dan ook in dit stadium al geïnformeerd.
Van de 1.700 aanvragen in 2020 hebben 269 een langere doorlooptijd. Dit zijn cases met een
complex karakter.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!