Beantwoording schriftelijke vragen over de Huurverlaging voor lokale ondernemers

Onderstaande schriftelijke vragen heeft HAP gesteld aan het college van B&W betreft de huurverlaging van lokale ondernemers:

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 januari 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over huurverlaging
voor lokale ondernemers

De fractie van HAP maakt zich naar aanleiding van het bezoek van staatssecretaris mw. Keijzer
en haar optreden in het programma WNLopZondag zorgen over de impact van de verscherpte
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op het bedrijfsleven in
Haarlemmermeer. Met name de opstelling van vastgoedeigenaren is zorgelijk.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunt u ons aangeven hoeveel winkeliers in en
buiten onze winkelcentra er op dit moment dreigen om te vallen?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van de situatie waarbij ondernemers en winkeliers zich zorgen maken
over de opstelling van enkele vastgoedeigenaren met betrekking tot de huren. Wij hebben geen
inzicht in het aantal ondernemers dat dreigt om te vallen. De meeste ondernemers willen deze
informatie niet delen, weten we uit onze gesprekken met ondernemers- en
winkeliersverenigingen die intensief contact onderhouden met de ondernemers. Over het
aantal faillissementen informeren wij u periodiek via de coronamonitor.

Vraag 2
Wij hebben kunnen zien dat het kabinet vorige week met een uitbreiding van het steunpakket
voor ondernemers is gekomen. Hieruit blijkt dat ondernemers tenminste 15% van hun vaste
lasten zelf moeten betalen waarvan een groot deel, de huursom betreft.
a. Is uw college in gesprek met vastgoedeigenaren over verlaging van de huursom?
b. Zo ja, hoe verlopen de gesprekken en op welke manier willen vastgoedeigenaren
meedenken in oplossingen voor winkeliers?

Antwoord:
Ja, het college is in gesprek met vastgoedeigenaren. In deze gesprekken roepen we de
vastgoedeigenaren op om in gesprek te gaan met ondernemers om te kijken of en welke
maatwerk oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Er zijn vastgoedeigenaren die maatwerk leveren
aan hun huurders en huren aanpassen, er zijn er ook bij die dat nog niet doen.

Vraag 3
Er bereiken ons signalen dat vastgoedeigenaren weinig empathie tonen met betrekking tot de
huursom van vele Haarlemmermeerse winkeliers. Is het college het met mijn fractie eens dat:
a. in deze moeilijke tijd ook vastgoedeigenaren verantwoordelijkheid moeten nemen en
winkeliers tegemoet moeten komen?
b. deze eerste, oriënterende gesprekken geïnitieerd en gefaciliteerd zouden moeten
worden door het college?

Antwoord:
Ja, we zijn het met u eens dat de effecten van de crisis gezamenlijk aangepakt moeten worden
en dat iedereen daar verantwoordelijkheid in heeft, ook de vastgoedeigenaren. Wij zijn in
gesprek met vastgoedeigenaren en roepen op om tot maatwerk te komen.

Vraag 4
Bent u het met mijn fractie eens dat de oorzaken waardoor winkeliers dreigen om te vallen niet
geheel duidelijk zijn ? Kan het college periodiek (per kwartaal) inzicht geven in de
ondernemers/winkeliers die dreigen om te vallen?

Antwoord:
Ja, het college is het met u eens dat de oorzaken waardoor winkeliers omvallen niet altijd
duidelijk aanwijsbaar zijn. Het college informeert u periodiek al via de coronamonitor over deze
zaken per sector en niet over individuele gevallen.

Vraag 5
Wat gaat het college zelf doen, behalve het initiëren van gesprekken tussen winkeliers en
vastgoedeigenaren, om de lokale winkeliers die vanwege de huursom dreigen om te vallen te
ondersteunen?

Antwoord:
Zoals u weet onderneemt het college de volgende zaken:

 • we hebben staatssecretaris mw. Keijzer uitgenodigd en zijn het gesprek aangegaan
  over de problemen die startende ondernemers ondervinden;
 • we zetten in op het Regionaal Werkcentrum waar we werkgevers verbinden die
  werknemers van werk naar werk willen helpen en waar we samen oplossingen
  creëren; zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich
  waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait.
 • we hebben het coronaloket ingericht. Een portaal voor ondernemers waar ze terecht
  kunnen met vragen;
 • wij zetten de gesprekken voort met vastgoedeigenaren over huren, omdat diverse
  ondernemers aangeven de huur niet meer te kunnen betalen. We voorzien
  ondernemers van informatie over wat ze kunnen doen en wat hun rechten en plichten
  zijn; (wij beseffen ons dat eigenaren vaak ook aan hun eigen betalingsafspraken
  moeten voldoen;
 • we onderzoeken de mogelijkheden voor ondersteuning voor en door ondernemers en/
  of vrijwilligers;
 • ondernemers hebben uitstel van lokale belastingen tot 1 september 2020 en
  betalingsregelingen gekregen. Verder uitstel van betaling, bijvoorbeeld voor
  belastingjaar 2021, wordt gezamenlijk met alle deelnemende gemeenten van Cocensus
  besproken;
 • we innen geen ondernemersbelastingen zoals precario en reclamebelasting. Dit deden
  we voor de coronacrisis ook niet;
 • wij zetten de campagne ‘Koop lokaal Haarlemmermeer’ voort om onze lokale
  economie te ondersteunen;
 • we willen graag samen met de ondernemers de bezoekers in de winkelcentra op een
  veilige manier blijven ontvangen, ook in de periode dat het drukker wordt. Wij hebben
  daarom gezamenlijk met ondernemers een veilig winkelgebied gecreëerd met onder
  andere belijning en bebording in Stadscentrum Hoofddorp en andere centra waar het
  druk is. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bezoekers op een veilige manier te
  kunnen ontvangen. Hiervoor hebben we rond de feestdagen (voor de lockdown) een
  veiligheidscoördinator en ook 1,5 meter teams ingezet,
 • elke maandagochtend is er een (ambtelijk) overleg met de ondernemers van
  Hoofddorp centrum
 • wij verwijzen ondernemers door naar de juiste instanties en/of landelijke maatregelen
  of signaleren en/of bespreken wij zaken bij de VNG, het Rijk enzovoorts;
 • wij wijzen startende ondernemers op de mogelijkheden van ons programma Zaai
  Haarlemmermeer. Het programma bestaat uit individuele coaching, masterclasses,
  groepsintervisies en netwerkmogelijkheden. Voor meer informatie verwijzen we naar
  de website www.zaaihaarlemmermeer.nl.
 • tot slot verlengen we de mogelijkheid voor tijdelijke terrassen grotendeels. Een aantal
  tijdelijke regels passen wij aan. Met deze tijdelijke regels krijgen de horeca en
  organisaties ruimte, zodra zij weer open mogen (Verlenging en aanpassing tijdelijke
  regels voor terrassen in verband met de coronacrisis, 2020.0002892). Door deze
  maatregelen hopen wij dat de centra levendiger worden

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!