Beantwoording schriftelijke vragen over de Petitie van ‘GoedBeterWest’ m.b.t. verkeer in Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Lijnden

Onderstaande antwoorden heeft HAP ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen over de Petitie van ‘GoedBeterWest’ m.b.t. verkeer in Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Lijnden:‎

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 februari 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de startnotitie Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
‘GoedBeterWest’ geeft aan dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de nadelige (waterbed)effecten van de plannen in de Startnotitie voor met name de summiere bereikbaarheid van Badhoevedorp. Namelijk beperkte bereikbaarheid van en naar Badhoevedorp via de Sloterbrug vanuit Amsterdam en slechte bereikbaarheid van en naar Badhoevedorp én Lijnden via de Lijndenbrug (afslag S106). Klopt deze redenering van de bezwaarmakers? Zo nee, kan het college aangeven op welke punten deze nietjuist is?

Antwoord:
Deze redenering klopt niet. De startnotitie van de gemeente Amsterdam geeft slechts de start van het proces aan. De oplossingsrichting in de startnotitie is slechts één van de mogelijke globale oplossingen. Bij deze mogelijke oplossing is nadrukkelijk gekeken hoe voorkomen kan worden dat dagelijks ruim 10.000 motorvoertuigen extra door Badhoevedorp en Nieuwe Meer rijden als gevolg van de beoogde maatregelen op en rond de Sloterweg in Amsterdam. In hoeverre er maatregelen op de S106/T106 en Lijnderbrug nodig zijn, is afhankelijk van de keuze van de uiteindelijke maatregelen van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten. En of deze keuze nadelige effecten op de Lijnderbrug en S106/T106 hebben. In de variant uit de startnotitie is dit aannemelijk, maar mogelijk volgt uit het vervolgproces een uiteindelijke oplossing waarbij dit niet het geval is. Daarnaast bestaat voor de bereikbaarheid van de S106/T106 een apart project.

Dit is al eerder in gang gezet met en vanwege de omlegging van de A9. Dit project staat los van
eventuele autoluw maatregelen in Amsterdam. Wel zal in het vervolgproces van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten goed en integraal gekeken worden naar de waterbedeffecten in het gehele gebied en voor alle wegen, waaronder de S106/T106.

Vraag 2
Is het college bereid, gezien de impact en de grote bezwaren tegen de plannen in genoemde Startnotitie, om er bij het college van B&W van Amsterdam op aan te dringen het plan opnieuw ‘naar de tekentafel’ te brengen ? Zo nee, graag een toelichting. Zo ja, kunt u ons aangeven hoe uw college haar rol hierbij gaat invullen, om het belang van onze inwoners optimaal te behartigen ?

Antwoord:
Wij zien geen reden om op dit moment aan te dringen het plan opnieuw naar de tekentafel te brengen. Zoals gezegd bij het antwoord op vraag 1 gaat het hier om een startdocument, waarbij verschillende andere opties nog op tafel liggen. Hierbij kunt u denken aan maatregelen zonder knippen in de Sloterweg en/of Laan van Vlaanderen. Het verkennen van deze andere opties is inmiddels ook door de gemeenteraad van Amsterdam als opdracht meegegeven aan hun college van Burgemeester en Wethouders.

Wij staan sinds het voorjaar van 2020 in nauw contact met de gemeente Amsterdam, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, om de belangen van onze zijde van de ringvaart te behartigen. Wij zullen ook in het vervolgproces erop toezien dat in de verdere uitwerking de belangen van onze gemeente goed meegenomen worden. En dat er integraal gekeken wordt naar de bereikbaarheid en de nadelige effecten van de maatregelen voor het gehele gebied.

Vraag 3
De aanpassing van de rotonde Baden Powellweg naar een T-splitsing met een afslagverbod van/naar Badhoevedorp/Osdorp/De Aker en afsluiting van de Vrije Geer, plaatsing van elektronische camera-knips op de Sloterweg (Amsterdam) veroorzaakt volgens de inwoners vrijheid van verkeer van en naar Badhoevedorp en grote toename van verkeer en opstoppingen over de S106 en Lijndenbrug. Hier is nu al dagelijks veelfile en opstopping van verkeer. De voorgenomen plannen zijn door Amsterdam niet integraal onderzocht welke gevolgen dit heeft voor genoemd dorp en de andere Amsterdamse wijken, zoals wij in de Startnotitie lezen. Deelt het college deze zorg?Zo nee, graag een toelichting.

Antwoord:
Wij delen deze zorg niet. Zoals gezegd bij het antwoord op vraag 1 is de capaciteitsuitbreiding van de S106/T106 en Lijnderbrug een apart project dat al langer speelt en onderdeel uitmaakt van de “Bestuursovereenkomst omlegging A9 bij Badhoevedorp”. Hiervoor is de gemeente Amsterdam op dit moment bezig met een nadere studie, mede vanwege andere ontwikkelingen in die omgeving, zoals Businesspark Amsterdam Osdorp en Lijndenhof. De effecten van deze ontwikkelingen op de S106/T106 spelen eerder op dan mogelijke effecten van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten. Vanzelfsprekend zullen wij erop toezien dat als er door Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten nadelige gevolgen ontstaan voor de S106/T106 dat dit integraal meegenomen wordt in dat project.

De voorgestelde variant met aanpassing van de genoemde rotonde aan Amsterdamse zijde is specifiek bedoeld om te voorkomen dat ruim 10.000 motorvoertuigen per dag extra van en naar Nieuw-West door Badhoevedorp en Nieuwe Meer een korte route zoeken van en naar de snelwegen. De gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid die dit dan met zich meebrengt wegen in dat geval zwaarder dan de enkele minuten extra reistijd die inwoners in sommige gevallen zouden moeten maken. Daarbij is er in de genoemde oplossing van het startdocument ook rekening gehouden met dat inwoners uit Haarlemmermeer naar Nieuw- West moeten kunnen komen. Zoals de fractie van HAP aangeeft benoemt het startdocument afslagverboden en geen afsluitingen vanuit Badhoevedorp, zoals een knip bijvoorbeeld. Verkeer van en naar Badhoevedorp kan dan nog wel rechtstreeks naar Sloten blijven rijden, maar zal voor Nieuw-Sloten en De Aker enkele minuten om moeten rijden. Dit geldt overigens alleen voor autoverkeer en niet voor bijvoorbeeld fietsverkeer. Hierdoor blijft een rechtstreekse verbinding tussen Haarlemmermeer en Nieuw-West ook mogelijk als deze variant van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten het daadwerkelijk wordt. Wij benadrukken dat dit slechts een variant is en dat in de komende tijd meerdere varianten uitgewerkt zullen worden door de gemeente Amsterdam. Wij zullen erop toezien dat het belang van de samenhang van de dubbeldorpen daarin goed wordt meegenomen.

Vraag 4
Amsterdam is duidelijk in haar Startnotitie over het Project Sioterbrug: (citaat) “…Consequentie project Sioterbrug: Door het weren van doorgaand verkeer (De Aker) via de Sioterbrug naar Badhoevedorp, daalt de intensiteit in 2030 van de geprognotiseerde 13.500 naar 9.500. Vanuit het project Sioterbrug wordt bekeken of en zo ja welk effect dit op de scope van het project heeft…” en “…Realisatie van de Sioterbrug kan pas plaatsvinden als autoluw in Sloten, Nieuw- Sloten (en Badhoevedorp) is opgelost…” Mijn fractie ziet -vooral deze laatste zin- bijna als een chantage/drukmiddel: indien de Startnotitie niet wordt goedgekeurd, gaan wij (Amsterdam) ook niets met de Sioterbrug doen. Kan uw college de gemeenteraad garanderen dat zij duidelijke afspraken heeft met het college van B&W van Amsterdam dat de Startnotitie op geen enkele wijze de realisatie van het Project Sioterbrug (waar we al jaren over steggelen) in gevaar mag brengen? Zo nee, graag een gedetailleerde toelichting?

Antwoord:
Ja, dat garanderen wij. Wij hebben meermaals benadrukt aan de gemeente Amsterdam dat wij de mogelijke angst begrijpen dat een grotere brug voor meer verkeer zorgt in Amsterdam, maar dat dit niet kan leiden tot afstel van de nieuwe brug of eventuele scopewijzigingen. Ongeacht de uitkomsten van Autoluw Sloten/Nieuw-Sloten blijven de problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de huidige Sioterbrug bestaan. Ook als de verkeersintensiteiten dalen blijft een nieuwe, grotere brug noodzakelijk. De gemeente Amsterdam erkent dit en geeft, net als wij, nog steeds uitvoering aan het gezamenlijke project Sioterbrug zoals afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst Sioterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707). Met de zinsnede uit de startnotitie wil de gemeente Amsterdam vooral benadrukken de processen van de Nota van Uitgangspunten van beide projecten in de tijd gelijk te willen trekken.

Vraag 5
Het blijkt dat consultatie, participatie en communicatie met inwoners van Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Lijnden, maar naar wij begrijpen ook met gebiedsmanagement, niet of zeer summier heeft plaatsgevonden. Mijn fractie heeft participatie hoog in het vaandel staan. Wat gaat het college doen om haar eigen direct betrokken inwoners over deze lopende plannen van Amsterdam te informeren, te consulteren en te laten participeren?

Antwoord:
Wij hebben met de gemeente Amsterdam afgesproken dat zij de communicatie en participatie verzorgen, omdat het hier gaat om een project van de gemeente Amsterdam op Amsterdams grondgebied. Daar waar dit nodig is zijn wij bereid om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om de verspreiding van bewonersbrieven of het inzetten van onze communicatiemiddelen.

Zoals gezegd in het antwoord bij vraag 1 staan wij nog aan het begin van het proces en zal nadere uitwerking en detaillering nog volgen. In het vervolgproces zullen nog verschillende participatiemomenten volgen, waarbij ook de inwoners van onze gemeente meegenomen worden. Het belang om ook onze inwoners mee te nemen is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau meermaals benadrukt. Het betrekken van onze inwoners is inmiddels ook door de wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam schriftelijk toegezegd aan de gemeenteraad van Amsterdam. Wij hebben een afschrift van deze brief als bijlage toegevoegd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!