Beantwoording schriftelijke vragen over de vertragingen bij uitvoering project ‘Waterplan Welgelegen’ in Nieuw Vennep

Onderstaande antwoorden hebben wij op de schriftelijke vragen ontvangen over de vertragingen bij uitvoering project ‘Waterplan Welgelegen’ in Nieuw Vennep en bijbehorende herbestrating werkzaamheden:

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op 26 oktober 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over vertragingen
bij uitvoering van het project “Waterplan Welgelegen” in Nieuw-Vennep en bijbehorende
herbestratingswerkzaamheden. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Kunt u aangeven waarom de communicatie met de buurtbewoners over het project “Waterplan
Welgelegen” en de daaraan gekoppelde herbestratingswerkzaamheden zo gebrekkig en zo
onduidelijk verloopt ?

Antwoord:
Wij vinden het vervelend dat er onduidelijkheid is ontstaan bij inwoners. In onze brief van 20
juni 2018 (kenmerk X.2018.04523) aan uw raad hebben wij aangegeven dat de planning voor
het aanleggen van een drainagestelsel in het westelijk deel van de wijk Welgelegen medio 2020
zou plaatsvinden. De inwoners hebben toen ook kennisgenomen van deze planning. Nu deze
planning is gewijzigd hadden wij de inwoners van Welgelegen eerder op de hoogte moeten
stellen van de wijzigingen. Wij betreuren dit.

In z’n algemeenheid communiceren wij over werkzaamheden in de wijk via de gemeentelijke
website https://haarlemmermeereemeente.nl/meedenken-over-werkzaamheden-uw-buurt.
Daarnaast wordt de meerjarenplanning van de werkzaamheden in de wijken twee keer per jaar
besproken met de dorpsraad in Nieuw-Vennep. De uitvoering van het project in Welgelegen is
nu voorzien in 2022-2023. Op vragen van individuele bewoners is door medewerkers van het
Gebiedsbeheer telkens de laatste stand van zaken van de meerjarenplanning gemeld.

Vraag 2
Kunt u uitleggen waarom de toegezegde informatiebijeenkomst (hetzij fysiek, hetzij online in
verband met de coronacrisis) nog niet heeft plaatsgevonden, terwijl er overduidelijk behoefte
aan informatie bestaat? En zorgen dat dit zo spoedig mogelijk plaatsvindt ?

Antwoord:
Het project bevindt zich in de initiatieffase en nog dit jaar leggen wij een kredietaanvraag voor
aan de raad voor het Waterplan waar het onderdeel van uit maakt (raadsvoorstel
2020.0002929). Na autorisatie begint de voorbereiding van de werkzaamheden. De verwachting
is dat wij begin volgend jaar een brief aan de inwoners van Welgelegen schrijven waarin de
stand van zaken wordt gemeld en een prognose wordt gegeven van het moment waarop de
informatiebijeenkomst naar verwachting gaat plaatsvinden in de loop van 2021.

Vraag 3
Wat is de oorzaak van het herhaaldelijk uitstellen van de benodigde werkzaamheden ?

Antwoord:
Het oorspronkelijke drainageproject in Welgelegen bestond uit drie deelplannen. Het oostelijk
deel (plan A) is in 2013 uitgevoerd. Het westelijk deel (plan B en C) is in samenwerking met het
hoogheemraadschap van Rijnland opgenomen in het Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030.

Hierbij is opnieuw geprioriteerd en is de keuze gemaakt om eerst werkzaamheden in andere
wijken zoals Linquenda te gaan voorbereiden en uitvoeren, waardoor de werkzaamheden in
Welgelegen destijds zijn uitgesteld. Dit drainageproject wordt gecombineerd uitgevoerd met de
vernieuwing van de openbare verlichting en de noodzakelijke vervanging van de verharding
(straten en stoepen). Recentelijk is besloten om bij de inrichting uit te gaan van een
klimaatbestendige wijk. Door al deze ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn de
werkzaamheden herhaaldelijk verschoven in de planning.

Vraag 4
Hoe kan het dat er na meldingen steeds weer andere momenten in tijd worden vermeld, waarop
de werkzaamheden zullen aanvangen ?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 3 zijn de drainageprojecten anders
geprioriteerd en is de scope van het project verbreed. Dit is een proces geweest om te zoeken
naar een zo integraal mogelijke werkwijze. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de
verwachte doorlooptijd van het project. Hierover had beter gecommuniceerd moeten worden
met de omwonenden.

Vraag 5
Wanneer kunnen de bewoners uitvoering van de broodnodige noodreparaties tegemoet zien ?

Antwoord:
Uit een visuele inspectie is gebleken dat met name delen van de asfaltverharding in Warande,
de Raiffeisenstraat en een klein gedeelte van de Mendelstraat in slechte staat zijn en dat niet
gewacht kan worden op de uitvoering van de definitieve maatregelen aan de verharding. Op 27
november 2020 gaat de aannemer daarom beginnen met de noodreparaties aan het asfalt. De
bewoners zijn inmiddels over de werkzaamheden geïnformeerd.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!