Beantwoording schriftelijke vragen Parkeerplaatsen gehandicapten

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen aan B&W over de tarieven parkeerkaarten en parkeerplek voor minder validen:

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 juli 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Tarieven
parkeerkaarten en parkeerplek voor minder validen

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Hoeveel parkeerplaatsen voor minder validen legt de gemeente gemiddeld perjaar aan ?

Antwoord:
In de afgelopen drie jaar zijn gemiddeld 40 parkeerplaatsen voor minder validen aangelegd.

Vraag 2
Hoeveel parkeerkaarten voor minder validen verstrekt de gemeente gemiddeld perjaar?

Antwoord:
In de afgelopen drie jaar zijn gemiddeld 520 parkeerkaarten voor minder validen verstrekt.

Vraag 3
Kunt u aangeven waaruit de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bestaan
en waarom deze in vergelijking met andere gemeenten in Haarlemmermeer zo hoog zijn?

Antwoord:
De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag bestaan vooral uit uren van
medewerkers en externe advieskosten, bijvoorbeeld de medische keuring. Ingeval van een
aanvraag inclusief een medische keuring wordt er door de medewerkers ook meer tijd besteed
aan de aanvraag.
Tot 2012 werden door ons geen leges in rekening gebracht voor de gehandicaptenparkeerkaart
of de gehandicaptenparkeerplaats. In 2012 is door de gemeenteraad besloten leges te heffen.
In het coalitieakkoord 2019-2020 is ook aangegeven dat de leges kostendekkend moeten zijn.
Wij hebben geen inzicht in de opbouw van de legestarieven van andere gemeenten. Het kan zijn
dat andere gemeenten ervoor gekozen hebben om de tarieven voor een
gehandicaptenparkeerkaart niet kostendekkend te ramen.

Vraag 4
Een medische keuring zou in principe in heel Nederland even duur, ofalthans geen grote
verschillen in tariefmogen vertonen. Kunt u verklaren waarom de medische keuring in
Haarlemmermeer € 152,20 moet kosten en in andere gemeenten substantieel goedkoper zijn?
Bijvoorbeeld Enschede rekent slechts € 35,05 ?

Antwoord:
Het bedrag van € 152,50 betreft alle kosten van de aanvraag, zowel het medisch advies als de
tijd van onze eigen interne medewerkers. Voor de medische keuring hebben wij een
overeenkomst afgesloten met een adviesbureau. Het tarief dat wij betalen is tot stand gekomen
middels een meervoudig onderhandse aanbesteding. Wij hebben geen inzicht of andere
gemeenten de kosten van een medische keuring geheel doorbelasten in de tarieven.

Vraag 5
Waarom is het tarief voor de aanleg van een parkeerplaats (incl. bord) ten opzichte van een
andere gemiddelde Nederlandse gemeente in Haarlemmermeer tweemaal zo hoog ?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 3 geldt het uitgangspunt dat leges
kostendekkend zijn. Alle kosten die de gemeente maakt om tot aanleg van een parkeerplaats
voor minder validen te komen zijn conform dit uitgangspunt doorberekend.
Wij hebben geen inzicht in de opbouw van de legestarieven in andere gemeenten. Ook kunnen
gemeenten ervoor kiezen om niet alle kosten door te berekenen, waardoor de kosten per
gemeente kunnen verschillen.

Vraag 6
Kan er in Haarlemmermeer een beroep gedaan worden op een tegemoetkomingregeling in het
kader van de WMO ?

Antwoord:
In Haarlemmermeer kan gebruik worden gemaakt van bijzondere bijstand voor de legeskosten
van gehandicapten parkeerkaarten en -plaatsen.

Vraag 7
Zo neen, waarom niet en zo ja hoe ziet deze tegemoetkomingregeling eruit ?

Antwoord:
Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen die onverwachte kosten hebben die
door bijzondere omstandigheden nodig zijn.
Inwoners die een netto-inkomen hebben tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm en
die geen vermogen hebben boven de voor hen geldende vermogensgrens kunnen bijstand
krijgen voor het volledige bedrag. Wanneer het inkomen meer bedraagt dan 120% van de van
voor hen geldende bijstandsnorm, moet 35% van het meerdere inkomen worden ingezet ter
dekking van de bijzondere noodzakelijke kosten. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen
kan dan bijzondere bijstand worden verstrekt voor een deel van de kosten. Hieronder treft u
een rekenvoorbeeld aan.

Rekenvoorbeeld:
Legeskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK) inclusief medisch advies € 218,90.

Gezinssituatie Inkomen per maand Bijzondere bijstand legeskosten GPK

 • Alleenstaand € 1207,30:
  • Inkomen tot 120% van de norm
  • Geen draagkracht.
  • Bijzondere bijstand voor de legeskosten is € 218,90
 • Alleenstaand € 1.500,-
  • Inkomen boven 120% van de norm, 35% van het meerdere inkomen is draagkracht en kunnen
   inwoners zelf betalen.
  • Draagkracht
   35%*( 1500-1207,30)= € 102,45
   Bijzondere bijstand voor de legeskosten is
   218,90-102,45= €116,45

Tabel 1. Rekenvoorbeeld bijzondere bijstand voor legeskosten. In de voorbeelden is er van uit
gegaan dat het vermogen onder de geldende vermogensgrens ligt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!