Beantwoording schriftelijke vragen Parkeertarieven onder normaal Amsterdams peil (NAP)

Onderstaande antwoorden heeft HAP 20 januari 2022, ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen die gesteld zijn op 6 december 2021 over de parkeertarieven onder normaal Amsterdams peil (NAP):

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 december2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de
berekening van parkeertarieven in Hoofddorp Centrum. Onze excuses voor het feit dat de
beantwoording later is dan de hiervoor gestelde termijn. Onderstaand treft u de beantwoording
van deze vragen aan.

De aanleiding tot deze schriftelijke vragen is onze reactie op de motie van 11 november
jongstleden met betrekking tot de verhoging van de parkeertarieven in Hoofddorp Centrum in
2023.

Met de motie verzocht de fractie van de HAP het college om:

 • te onderzoeken of dezelfde verhoging van parkeerinkomsten kan worden gerealiseerd
  door de dagelijkse betaaltijden te verlengen in plaats van het verhogen van de
  tarieven tijdens de huidige betaaltijden;
 • te onderzoeken of de beoogde verhoging van parkeertarieven overdag verlaagd zou
  kunnen worden door de huidige betaaltijden te verlengen;
 • de uitkomst hiervan terug te rapporteren aan de raad in het eerste kwartaal van 2022.

Naar aanleiding van deze motie hebben wij vermeld dat het uitbreiden van betaald parkeren in
de avonduren veel minder oplevert. Ook hebben wij aangegeven dat er is gekeken naar de
mogelijkheid om de tarieven overdag minder te verhogen en de betaaltermijn te verlengen.
Gebleken is dat dit over alle parkeerplekken bekeken slechts een gering verschil oplevert.

Vraag 1
Kan het college ons de berekening toesturen die kijkt naar de verlenging van de betaaltermijn
onder het huidige tarief? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
De berekening waarop wij onze reactie op de motie hebben gebaseerd, is als volgt.
e In de bestaande situatie wordt er gedurende 63 uur per week tegen betaling in
Hoofddorp Centrum geparkeerd. Dat levert in totaal € 2,1 miljoen op per jaar.

 • Als wij ook in de avonduren van 18:00 tot 21:00 uur betaald parkeren instellen, naast
  de huidige vrijdagavond, dan levert dit in theorie bij gelijkblijvende parkeertarieven in
  totaal € 0,6 miljoen per jaar op (uitgaande van zes extra avonden in de week van drie
  uur, komt dat neer op achttien uur extra per week).
 • In de praktijk zullen de extra inkomsten lager zijn om de volgende redenen:
  o tijdens de zondag-, maandag, dinsdag- en woensdagavond is het minder druk;
  o daarnaast is de verwachting dat het parkeren op straat, dat nu plaatsvindt in
  de A-zone, zich grotendeels zal verplaatsen naar de parkeergarages. Dit geldt
  in mindere mate voor de B-zone;
  o de plekken die door personeel, van bijvoorbeeld winkels of gemeente, worden
  gebruikt blijven in de avonduren goeddeels leeg.

Rekening houdende met de praktijksituatie in de avonduren worden deze extra inkomsten door
verlenging van de betaaltermijn met de avonduren op circa € 0,1 miljoen geraamd. Deze extra
inkomsten zijn op basis van ervaring als volgt berekend:

 • op zaterdag 3 x € 15.000 = € 45.000;
 • op donderdag 3 x € 6.000 = € 18.000;
 • op de overige dagen 12 x € 3.000 = € 36.000.

Vraag 2
Kan het college ons de berekening toesturen waarbij de beoogde verhoging van parkeertarieven
overdag verlaagd zou kunnen worden door de huidige betaaltijden te verlengen? Zo nee
waarom niet?

Antwoord:
Het tarief overdag wordt maar een paar cent lager als wij de huidige betaaltijden verlengen.
Bijvoorbeeld het tarief in de B-zone (eerste uur) wordt in 2023 volgens plan € 1,30. Als wij de
betaaltijden verlengen wordt dat € 1,25.

De berekening hiervan is als volgt.

 • De taakstelling voor belastingparkeren is € 1,2 miljoen. Het verlengen van de
  betaaltijden levert € 0,1 miljoen op (zie antwoord op vraag 1). Dat is 8% van de totale
  taakstelling. Dat betekent dat een verlaging van 8% mogelijk is ten opzichte van de
  eerder berekende tariefstijging.
 • De geplande tariefstijging in de B-zone is € 0,55 per uur. Het nieuwe tarief wordt
  daarmee € 1,30 (inclusief tariefstijging).
 • Een verlaging van 8% op € 0,55 is afgerond € 0,05. De tariefstijging, rekening houdend
  met verlenging van betaaltermijn in de avond, zou dan € 0,50 worden.
 • De verlaagde tariefstijging in de B-zone wordt dan € 0,50 per uur. In totaal zou het
  nieuwe tarief dan € 1,25 (inclusief verlaagde tariefstijging) worden in plaats van € 1,30.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!