Beantwoording schriftelijke vragen Provinciale financiële regelingen

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen op de schriftelijke vragen die HAP gesteld heeft aan het college van B&W betreft: provinciale financiële regelingen:

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 mei 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over benutting
provinciale financiële regelingen. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Kan het college aangeven of wat er in het artikel in het HC gesteld wordt correct is?

 1. Zo ja, kunt u ons aangeven waarom de gemeente c.q. organisaties zo weinig gebruik maken
  van de beschikbare subsidies?
 2. Zo nee, van welke provinciale financiële subsidieregelingen maakt de gemeente
  Haarlemmermeer op dit moment gebruik?
 3. Zo nee, weet u van welke provinciale subsidies instellingen in Haarlemmermeer op dit
  moment gebruik maken?

Antwoord:
Het artikel in het HC is niet correct. Zowel wij als verschillende Haarlemmermeerse organisaties
hebben gebruik gemaakt van verschillende regelingen. Wij hebben onder andere gebruik
gemaakt van onderstaande regelingen.

 • Regeling: ‘Fiets File Vrij'(Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland subsidie);
 • Subsidie van de Vervoerregio Amsterdam voor de aanleg van verschillende fietsstraten en
  fietsstroken die in het kader van het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart worden
  aangelegd (aanvraag in 2020);
 • Reservering aanvraag voor het verkrijgen van de subsidie van Stichting Leefomgeving
  Schiphol (SLS) voor de aanleg van drie steigers bij de Ringvaart;
 • Regeling voor flexwonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Subsidie van het Provinciaal noodfonds regionale en culturele infrastructuur, totaal
  € 788.044 voor de ondersteuning van vijf culturele instellingen.

Vanuit de Haarlemmermeerse organisaties wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende regelingen.

 • ZonMW, regeling Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd
 • SET (Stimulering ehealth thuiszorg), zorgorganisaties maken gebruik van deze regeling.
  Ook Oranjefonds, Schipholfonds en Rabobank wordt ingezet door partners. Wij wijzen de
  instellingen regelmatig op de subsidiemogelijkheden bij bovengenoemde partijen.

Vraag 2
Bent u het mijn fractie eens dat het een gemiste kans is dat zowel de gemeente als organisaties
geen gebruik lijken te maken van de beschikbare middelen?

 1. Zo ja, hoe gaat uw college, instellingen en organisaties wijzen op de mogelijkheden tot het
  verkrijgen van provinciale subsidies die er overduidelijk wel zijn?

Antwoord:
Het aanvragen van subsidie is zeer arbeidsintensief en complex. Voor het succesvoller
verwerven van subsidies bij de Europese Unie, het Rijk en de provincie wordt u bij de
Voorjaarsrapportage 2021 gevraagd budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een
pilot voor het gecoördineerd oppakken van subsidieverwerving. Hierbij hanteren wij als
uitgangspunt dat de kosten van deze aanpak worden gedekt door extra inkomsten uit subsidies.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

https://www.hcnieuws.nl/premium/lokaal/overig/681401/haarlemmermeer-deelt-niet-mee-in-provinciale-subsidies#:~:text=HAARLEMMERMEER%20Organisaties%20uit%20Haarlemmermeer%20doen,gaat%20steevast%20naar%20andere%20gemeenten.&text=Uit%20Haarlemmermeer%20zijn%20geen%20aanvragen%20binnen%20gekomen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!