Beantwoording schriftelijke vragen Ruimte voor lokale ondernemers

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen over Ruimte voor lokale ondernemers:

Geachte heer, mevrouw,

Op 8 maart 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over lokale ruimte
voor lokale ondernemers.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Kan het college aangeven of het aan hebben staan van muziek in de buitenlucht in combinatie
met de aanwezigheid van een groep personen, aangemerkt wordt als evenement?
a) Zo ja, kan het college ruimte geven en een helder protocol opstellen welke alternatieven en
ruimte deze ondernemers dan wel hebben. Denk hierbij aan antwoord op de vraag; Op welke
manier mag/kan een sportschool/dansschool we! lesgeven c.q. de bedrijfsvoering uitvoeren?

Antwoord:
Naar aanleiding van uw vraag geven wij de volgende richtlijnen mee:

 • Evenementen zijn verboden. De definitie van een evenement is: elke voor publiek
  toegankelijke verrichting van vermaak. Een drive-through met een DJ, met de intentie om
  mensen aan te trekken waardoor groepsvorming ontstaat, is dus niet toegestaan.
  Aangezien er in de auto gegeten wordt, is het aandragen van bijvoorbeeld een playlist een
  beter alternatief. Dit kan in de auto beluisterd worden.
 • Ondernemers hebben de mogelijkheid om muziek ten gehore te brengen mits wordt
  voldaan aan de geluidsnormen die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en de
  Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2019. Het maximale geluidsniveau
  tussen 07:00 uur en 19:00 uur is bijvoorbeeld 70 dB(A) (decibel). In het Activiteitenbesluit is
  een schema te vinden met het maximale toegestane geluidsniveau per periode van de dag.
  Dit geldt voor alle bedrijven, dus ook horecagelegenheden en sportscholen. Deze regels
  gelden altijd, ook als er geen coronamaatregelen zouden zijn.
 • Sport – en dansscholen moeten op dit moment gesloten zijn. Buiten sporten op muziek met
  een groep van vier personen is wel toegestaan. Bij deze activiteit is er geen intentie om
  mensen aan te trekken waardoor groepsvorming ontstaat. Er is dan ook geen sprake van
  een evenement.

Het is altijd goed om nieuwe initiatieven met ons te bespreken. Wij roepen ondernemers dan
ook op om bij initiatieven contact met ons op te nemen voor afstemming. De algemene lijn is
dat aanzuigende werking waarbij men blijft hangen en zo groepsvorming ontstaat, moet
worden voorkomen. De basis blijft dat, om het coronavirus terug te dringen, het aantal
contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt moeten
worden.

Vraag 2
Is het college bereid om voor dergelijke bedrijven, waarbij het aan hebben staan van muziek
onderdeel is van de bedrijfsvoering, gedurende de corona beperkende maatregelen, af te zien
van de kwalificatie ‘evenement’ en maatwerk per bedrijf toe te passen?

Antwoord:
De Rijksoverheid bepaalt de coronamaatregelen en wij zijn gebonden aan de landelijke
wetgeving. Er is hierbij weinig tot geen lokale ruimte. De beperkte ruimte die wij hebben,
hebben wij benut. Wij zoeken hierbij de grenzen op maar kunnen niet over de grenzen heen
gaan.

Ook wij zouden graag meer ruimte willen bieden aan de ondernemers. Maar we hebben ook,
samen met de ondernemers, een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het virus zich
zo min mogelijk verspreidt zodat winkels en horeca weer zo snel mogelijk volledig geopend
kunnen worden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeesters en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!